Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Combinación de terapias avanzadas y nanotecnología contra el cáncer

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1614
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1614
 • Autors:

  Lalinde Ruiz, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-09-28
  Resum: El càncer és una de les malalties amb major mortalitat a tot el món. En concret, l’any 2015, va ser la segona causa de mortalitat a nivell global, produint 8.800.000 de morts. A causa de la complexitat que presenten els tumors, els tractaments actuals que s’utilitzen no resulten del tot eficaços ja que provoquen greus efectes secundaris. Per aquesta raó, el nostre grup va decidir estudiar noves teràpies contra el càncer que resultessin més eficaces i menys nocives. S’ha dut a terme una aproximació multidisciplinària partint dels últims avenços assolits en teràpia cel·lular i nanomedicina, per a intentar avançar i aprofundir en l’àmbit de les noves teràpies antineoplàsiques. Més concretament, s’ha fixat com a objectiu l’estudi de diverses formulacions virals i/o no virals basades en nanomaterials de tipus orgànic i inorgànic per a la seva aplicació potencial en el tractament de tumor sòlids. Atès al context en el qual es realitza aquesta investigació es va considerar treballar en absència de partícules virals actives, de manera que únicament es faran servir càpsides inactivades o plasmidis que no puguen produir virions. Paraules clau: Càncer, teràpia gènica, nanobiotecnologia, transfecció, vector viral, vector polimèric, adenovirus oncolític. Cancer is one of the diseases with the highest mortality in the world. Specifically, in 2015, it was the second leading cause of mortality globally, producing 8,800,000 deaths. Due to the complexity of the tumors, the current treatments used are not entirely effective since they cause serious side effects. For this reason, our group decided to study new therapies against cancer that were more effective and less harmful. A multidisciplinary approach has been carried out based on the latest advances in cell therapy and nanomedicine, to try and advance and deepen into the field of new antineoplastic therapies. More specifically, the goal was to study various viral and / or non-viral formulations based on organic and inorganic nanomaterials for their potential application in the treatment of solid tumors. Given the context in which this research is carried out, it was considered to work in the absence of active viral particles, so that only inactivated capsids or plasmids that can not produce virions will be used. Keywords: Cancer, gene therapy, nanobiotechnology, transfection, viral vector, polymeric vector, oncolytic adenovirus. El cáncer es una de las enfermedades con mayor mortalidad en todo el mundo. En concreto, en el año 2015, fue la segunda causa de mortalidad a nivel global, produciendo 8.8 millones de muertes. Debido a la complejidad que presentan los tumores, los tratamientos actuales que se utilizan no resultan del todo eficaces provocando graves efectos secundarios. Por esta razón, nuestro grupo decidió estudiar nuevas terapias contra el cáncer que resultasen más eficaces y menos dañinas. Se ha llevado a cabo una aproximación multidisciplinar partiendo de los últimos avances logrados en terapia celular y nanomedicina, para intentar avanzar y profundizar en el ámbito de las nuevas terapias antineoplásicas. Mas concretamente, se ha fijado como objetivo el estudio de diversas formulaciones virales y/o no virales basadas en nanomateriales de tipo orgánico e inorgánico para su aplicación potencial en el tratamiento de tumores sólidos. Dado al contexto en el que se realiza esta investigación se consideró el trabajar en ausencia de partículas virales activas, con lo que únicamente se emplearán cápsides inactivadas o plásmidos que no pudieran producir viriones. Palabras clave: Cáncer, terapia génica, nanobiotecnología, transfección, vector viral, vector polimérico, adenovirus oncolítico.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Lalinde Ruiz, Marta
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Combinació de teràpies avançades i nanotecnologia contra el càncer Combination of advanced therapies and nanotechnology against cancer Combinación de terapias avanzadas y nanotecnología contra el cáncer
  Data de la defensa del treball: 2018-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: cáncer, terapia génica,nanobiotecnología cancer, gene therapy, nanobiotechnology càncer, teràpia gènica, nanobiotecnologia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Combinación de terapias avanzadas y nanotecnología contra el cáncer
  Director del projecte: Pujadas Anguiano, Gerard
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar