Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El derecho alternativo y el pluralismo jurídico. El caso de la etnia gitana en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:162
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG162
 • Autors:

  Pérez Sangenís, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-03-05
  Resum: Aquest treball tracta sobre la impartició de justícia per a aquells grups de persones que es troben en una posició de vulnerabilitat i que precisen d'una aplicació no convencional del dret per a la satisfacció de les seves lícites pretensions. Parlem de la posada en pràctica d'un dret alternatiu, quina primera i principal manifestació sorgeix de mans del Poder Judicial, tant jutges com advocats realitzant una interpretació i pràctica jurídica ajustada a dret i que al mateix temps empari aquestes minories. Per a l'èxit d’aquest propòsit es requerirà un ordenament jurídic plural, un sistema estatal que accepti la concurrència d'ordres normatius diversos, fugint d'aquesta manera del tradicional marc jurídic monista, donant-se pas a la coexistència dels estatuts jurídics de minories reconegudes amb els drets locals, nacionals i internacionals. S'analitza el cas de l'ètnia gitana a la llum de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, ja que és avui dia aquest Tribunal el màxim garant de la protecció dels seus drets i alhora controlador i orientador de la justícia de cadascun dels Estats de la Unió Europea . This paper deals with the way of doing justice for those groups of people who are in a vulnerable position and that require an unconventional application of the law to satisfy their legitimate claims. We discussed the implementation of an alternative law; the first major manifestation arises from the hands of the judiciary, both judges and lawyers doing legal practice and an interpretation consistent with the law and at the same time for protection to minorities. For the success of this purpose it’s required a pluralistic legal system, a state system that accepts the concurrence of different normative legal ordinance, avoiding the traditional monistic legal framework and giving a way for the coexistence of the legal status of the rights recognized minorities with local, national and international laws. The case of the gypsy ethnic group in the light of the jurisprudence of the European Court of Human Rights is analyzed, being today the Court the ultimate guarantor of the protection of their rights and also the controller and the justice guide of each one of the States of the European Union. El presente trabajo trata sobre la impartición de justicia para aquellos grupos de personas que se encuentran en una posición de vulnerabilidad y que precisan de una aplicación no convencional del derecho para la satisfacción de sus lícitas pretensiones. Hablamos de la puesta en práctica de un derecho alternativo, cuya primera y principal manifestación surge de manos del Poder Judicial, tanto jueces como abogados realizando una interpretación y práctica jurídica ajustada a derecho y que al mismo tiempo ampare a estas minorías. Para el éxito de tal propósito se requerirá un ordenamiento jurídico plural, un sistema estatal que acepte la concurrencia de órdenes normativos distintos, escapando de este modo del tradicional marco jurídico monista, dándose paso a la coexistencia de los estatutos jurídicos de minorías reconocidas con los derechos locales, nacionales e internacionales. Se analiza el caso de la etnia gitana a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al ser hoy este Tribunal el máximo garante de la protección de sus derechos y a la vez controlador y orientador de la justicia de cada uno de los Estados de la Unión Europea.
  Matèria: Gitanos-Situació legal, lleis, etc.-Europa
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Pérez Sangenís, Daniel
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: El dret alternatiu i el pluralisme jurídic. El cas de l'ètnia gitana al Tribunal Europeu de Drets Humans The alternative law and legal pluralism. The case of the Roma in the European court of human rights El derecho alternativo y el pluralismo jurídico. El caso de la etnia gitana en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Paraules clau: Dret alternatiu, pluralisme jurídic, ètnia gitana Alternative law, legal pluralism, gypsy ethnicity Derecho alternativo, pluralismo jurídico, etnia gitana
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El derecho alternativo y el pluralismo jurídico. El caso de la etnia gitana en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Gitanos-Situació legal, lleis, etc.-Europa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar