Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Secuenciación de virus de la gripe estacional aplicada a la Salud Pública

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1621
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1621
 • Autors:

  García Anaya, Aitor
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-01
  Resum: L'objectiu d'aquest treball és avaluar l'efectivitat de la vacuna anual contra la grip. Per a això, primer s'han identificat els virus en mostres nasofaríngies de pacients hospitalitzats i s'han caracteritzat les mostres de grip. Un cop conegut el tipus i subtipus de cada mostra s'ha realitzat una RT-PCR per obtenir ADN complementari (ADNc) de la glicoproteïna hemaglutinina (HA), diana dels anticossos generats en la vacunació, la qual posteriorment s'ha seqüenciat. S'han comparat les seqüències de les mostres amb les seqüències dels soques incloses en la vacuna anual. L'estudi de les mutacions ha permès diferenciar les mostres en grups o clades que comparteixen mutacions. La capacitat d'evasió del virus als anticossos produïts després de l'exposició a la vacuna s'ha avaluat a partir de les mutacions en residus localitzats a epítops de l'HA i variacions del potencial de glucosilació. La diferenciació de 2 clades principals del virus A / H3N2 amb múltiples mutacions en epítops de l'HA i l'aparició d'un nou clade de B / Victòria caracteritzat per posseir una delecció de dos aminoàcids, sugereix que la vacuna de la temporada 2018-2019 havia de ser actualitzada. D'altra banda, els virus A / H1N1pdm09 i B / Yamagata van mostrar baixa variació, de manera que no semblava necessari actualitzar els ceps incloses en la vacuna The objective of this work is to evaluate the effectiveness of the annual flu vaccine. To this end, viruses have first been identified in nasopharyngeal samples from hospitalized patients and influenza samples have been characterized. Once the type and subtype of each sample was known, an RT-PCR was performed to obtain complementary DNA (cDNA) of the glycoprotein hemagglutinin (HA), target of the antibodies generated in the vaccination, which was subsequently sequenced. The sequences of the samples were compared with the sequences of the strains included in the annual vaccine. The study of mutations has allowed to differentiate the samples in groups or clades that share mutations. The ability of the virus to evade the antibodies produced after exposure to the vaccine has been evaluated from mutations in residues located in epitopes of HA and variations in glycosylation potential. The differentiation of 2 main clades of the A / H3N2 virus with multiple mutations in epitopes of the HA and the appearance of a new clade of B / Victoria characterized by having a deletion of two amino acids, suggested that the vaccine of the 2018-2019 season should be updated. On the other hand, the A / H1N1pdm09 and B / Yamagata viruses showed low variation, so it did not seem necessary to update the strains included in the vaccine. El objetivo de este trabajo es evaluar la efectividad de la vacuna anual contra la gripe. Para ello, primero se han identificado los virus en muestras nasofaríngeas de pacientes hospitalizados y se han caracterizado las muestras de gripe. Una vez conocido el tipo y subtipo de cada muestra se ha realizado una RT-PCR para obtener ADN complementario (ADNc) de la glicoproteína hemaglutinina (HA), diana de los anticuerpos generados en la vacunación, la cual posteriormente se ha secuenciado. Se han comparado las secuencias de las muestras con las secuencias de las cepas incluidas en la vacuna anual. El estudio de las mutaciones ha permitido diferenciar las muestras en grupos o clados que comparten mutaciones. La capacidad de evasión del virus a los anticuerpos producidos tras la exposición a la vacuna se ha evaluado a partir de las mutaciones en residuos localizados en epítopos de la HA y variaciones del potencial de glucosilación. La diferenciación de 2 clados principales del virus A/H3N2 con múltiples mutaciones en epítopos de la HA y la aparición de un nuevo clado de B/Victoria caracterizado por poseer una delección de dos aminoácidos, sugierió que la vacuna de la temporada 2018-2019 debía ser actualizada. Por otra parte, los virus A/H1N1pdm09 y B/Yamagata mostraron baja variación, por lo que no parecía necesario actualizar las cepas incluidas en la vacuna.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: spa
  Codirector del treball: López, Xavier
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: García Anaya, Aitor
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Seqüenciació de virus de la grip estacional aplicada a la salut pública Sequencing of seasonal influenza virus applied to Public Health Secuenciación de virus de la gripe estacional aplicada a la Salud Pública
  Data de la defensa del treball: 2018-09-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: grip, epítop, mutació, glucosilació, vacuna flu, epitope, mutation, glycosylation, vaccine gripe, epítopo, mutación, glucosilación, vacuna
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Secuenciación de virus de la gripe estacional aplicada a la Salud Pública
  Director del projecte: Poblet Icart, María Montserrat
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar