Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

El papel de mTOR en la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1632
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1632
 • Autors:

  Martínez Esteve, Elia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-16
  Resum: En els darrers anys hi ha hagut un increment en la incidència de l'obesitat i les seves comorbiditats associades, com és el cas de la NAFLD. Aquesta patologia inclou un espectre de dany hepàtic, que inclou l'esteatosi i l'esteatohepatitis, i fins i tot arriba a desencadenar la cirrosi hepàtica o l'hepatocarcinoma. La NAFLD, a més, és una patologia metabòlica, per la qual cosa tant el metabolisme energètic com la disfunció mitocondrial tenen un paper crucial en el seu desenvolupament. Per aquest motiu, el nostre objectiu va ser avaluar el paper de mTOR a la progressió de la NAFLD i la seva relació amb el metabolisme energètic i l'autofàgia. En la realització de l'estudi van ser avaluats els paràmetres clínics, bioquímics i histològics d'una població d'estudi formada per 270 pacients d'obesitat classe III. Es va classificar els pacients segons la progressió de NAFLD que presentaven per fer una comparació entre els perfils d'expressió d'AMPK, mTORC1 i alguns components de la maquinària d'autofàgia mitjançant Western Blot. També es va comparar l'estat dels mitocondris hepàtics mitjançant microscòpia electrònica de transmissió (TEM). Es van observar diferències significatives a l'estat del fetge i als paràmetres bioquímics entre els pacients de NAFL i els de NASH. A més, els pacients de NASH van mostrar una activació menor d'AMPK i un increment en l'activació de mTORC1. Per tant, el procés d'autofàgia es trobava significativament reduït en els pacients de NASH respecte dels de NAFL. En conclusió, s'ha establert que la disfunció mitocondrial i la reducció del procés d'autofàgia associades a l'esteatosi hepàtica tenen un paper fonamental en la progressió de la NAFLD cap a NASH. In recent years there has been an increase in the incidence of obesity and the associated comorbidities, such as NAFLD. This pathology covers a spectrum of liver damage, which includes steatosis and steatohepatitis, even leading to liver cirrhosis or hepatocarcinoma. NAFLD is also a metabolic pathology, so that both energy metabolism and mitochondrial dysfunction play a crucial role in its development. For this reason, our objective was to evaluate the role of mTOR in the progression of NAFLD and its relationship with energy metabolism and autophagy. During the study, the clinical, biochemical and histological parameters of a study group formed by 270 patients with class III obesity were evaluated. Patients were classified according to the progression of NAFLD they presented to make a comparison between the expression profiles of AMPK, mTORC1 and some components of the autophagy machinery using Western Blot. The status of liver mitochondria was also compared by transmission electron microscopy (TEM). Significant differences were observed in liver status and biochemical parameters between NAFL patients and NASH patients. In addition, NASH patients showed lower activation of AMPK and increased activation of mTORC1. Therefore, the autophagy process was significantly reduced in NASH patients compared to NAFL. In conclusion, it has been established that mitochondrial dysfunction and the reduction of the autophagy process associated with hepatic steatosis play a fundamental role in the progression of NAFLD to NASH. En los últimos años ha habido un incremento en la incidencia de la obesidad y sus comorbilidades asociadas, como es el caso de la NAFLD. Esta patología abarca un espectro de daño hepático, que incluye la esteatosis y la esteatohepatitis, llegando incluso a desencadenar la cirrosis hepática o el hepatocarcinoma. La NAFLD además es una patología metabólica, por lo que tanto el metabolismo energético como la disfunción mitocondrial tienen un papel crucial en su desarrollo. Por este motivo, nuestro objetivo fue evaluar el papel de mTOR en la progresión de la NAFLD y su relación con el metabolismo energético y la autofagia. En la realización del estudio fueron evaluados los parámetros clínicos, bioquímicos e histológicos de una población de estudio formada por 270 pacientes de obesidad clase III. Se clasificó a los pacientes según la progresión de NAFLD que presentaban para realizar una comparación entre los perfiles de expresión de AMPK, mTORC1 y algunos componentes de la maquinaria de autofagia mediante Western Blot. También se comparó el estado de las mitocondrias hepáticas mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). Se observaron diferencias significativas en el estado del hígado y en los parámetros bioquímicos entre los pacientes de NAFL y los de NASH. Además, los pacientes de NASH mostraron una menor activación de AMPK y un incremento en la activación de mTORC1. Por consiguiente, el proceso de autofagia se encontraba significativamente reducido en los pacientes de NASH respecto a los de NAFL. En conclusión, se ha establecido que la disfunción mitocondrial y la reducción del proceso de autofagia asociadas a la esteatosis hepática tienen un papel fundamental en la progresión de la NAFLD hacia NASH.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Martínez Esteve, Elia
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: El paper de mTOR en la progressió de la malaltia del fetge gras no alcohòlic The role of mTOR in the progression of non-alcoholic fatty liver disease El papel de mTOR en la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico
  Data de la defensa del treball: 2018-06-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: obesitat, disfunció mitocondrial, autofàgia obesity, mitochondrial dysfunction, autophagy obesidad, disfunción mitocondrial, autofagia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: El papel de mTOR en la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico
  Director del projecte: Joven Maried, Jorge; Cabré Casares, Noemí
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar