Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Estudio de la expresión génica en edemas inducidos a ratones diabéticos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1634
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1634
 • Autors:

  Bañuls Tornero, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-16
  Resum: Actualment hi ha 425 milions de persones amb diabetis, les quals tenen un 25% de possibilitats de desenvolupar una úlcera del peu diabètic, una complicació que pot donar lloc a l'amputació de l'extremitat. Per això, diversos estudis se centren a investigar la millora de la ràtio de curació en aquestes ferides cròniques. Un dels mètodes principals per millorar la curació de ferides consisteix a utilitzar bastides que contenen compostos que milloren l'expressió de gens implicats activament en la curació de ferides (que en persones diabètiques s'observen reprimits). Al nostre estudi s'ha volgut observar l'efecte d'un compost bioactiu afegit a una bastida d'àcid polilàctic en l'expressió dels gens COL1A1 i VEGF-A. Per això s'han obtingut mostres de teixit d'úlcera de ratolins i se n'ha obtingut RNA Total per realitzar una RT-qPCR. Els resultats obtinguts suggereixen que el compost bioactiu utilitzat dóna lloc a una repressió de tots dos gens. Però cal ressaltar una important limitació en la seva interpretació. Això és degut a la baixa validesa estadística a causa del nombre reduït de mostres, i la limitada experiència personal en els procediments realitzats. Nowadays there are 425 million people with diabetes, which have a 25% chance of developing a diabetic foot ulcer, a complication that can lead to amputation of the limb. Therefore, several studies focus on investigating the improvement of the cure rate in these chronic wounds. One of the main methods to improve wound healing is to use scaffolds that contain compounds that improve the expression of genes actively involved in the healing of wounds (which in diabetic people are observed repressed). In our study we wanted to observe the effect of a bioactive compound added to a polylactic acid scaffold in the expression of the COL1A1 and VEGF-A genes. To do this, samples of ulcer tissue from mice were obtained and total RNA was obtained from these to perform an RT-qPCR. The results obtained suggest that the bioactive compound used leads to a repression of both genes. But it should be noted an important limitation in its interpretation. This is due to the low statistical validity due to the small number of samples, and the limited personal experience in the procedures performed. Actualmente hay 425 millones de personas con diabetes, las cuales tienen un 25% de posibilidades de desarrollar una úlcera del pie diabético, complicación que puede dar lugar a la amputación de la extremidad. Por ello, varios estudios se centran en investigar la mejora de la ratio de curación en estas heridas crónicas. Uno de los principales métodos para mejorar la curación de heridas consiste en utilizar andamios que contienen compuestos que mejoran la expresión de genes implicados activamente en la curación de heridas (que en personas diabéticas se observan reprimidos). En nuestro estudio se ha querido observar el efecto de un compuesto bioactivo añadido a un andamio de ácido poliláctico en la expresión de los genes COL1A1 y VEGF-A. Para ello se han obtenido muestras de tejido de úlcera de ratones y se ha obtenido RNA Total de estas para realizar una RT-qPCR. Los resultados obtenidos sugieren que el compuesto bioactivo utilizado da lugar a una represión de ambos genes. Pero cabe resaltar una importante limitación en su interpretación. Esto es debido a la baja validez estadística a causa del número reducido de muestras, y la limitada experiencia personal en los procedimientos realizados.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Bañuls Tornero, Marc
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Estudi de la expressió gènica en edemes induïts a ratolins diabètics Study of gene expression in edema induced in diabetic mice Estudio de la expresión génica en edemas inducidos a ratones diabéticos
  Data de la defensa del treball: 2018-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Diabetis, andamis, curació de ferides Diabetes, scaffold, wound healing Diabetes, andamios, curación de heridas
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Estudio de la expresión génica en edemas inducidos a ratones diabéticos
  Director del projecte: Pérez Amodio, Soledad; Ardévol Grau, Anna
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar