Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Efectos a largo plazo de la exposición temprana al clorpirifós sobre la vía colinérgica en ratones transgénicos apoe4

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1635
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1635
 • Autors:

  Cruz Cobo, María
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-16
  Resum: El clorpirifos (CPF) és un dels pesticides organofosfatats més usats a nivell mundial. La seva acció insecticida es basa en la inhibició de l'acetilcolinesterasa (AChE), que deriva en una síndrome colinèrgic i posteriorment la mort de l'insecte. L'exposició a aquest insecticida s'ha relacionat amb nombroses patologies, com la Malaltia d'Alzheimer (MA). La MA és la demència senil més comú en el món, els majors factors de risc són l'edat i la possessió de l'al·lel Ɛ4 de l'apolipoproteïna E (APOE4). El genotip apoE4 està associat amb dèficits en la compensació del sistema colinèrgic en l'hipocamp, una de les zones cerebrals més afectades en pacients amb MA. Danys en l'hipocamp i una disminució en l'activitat del sistema colinèrgic s'associen al deteriorament cognitiu propi de la MA, desenvolupant problemes relacionats amb l'aprenentatge i la memòria espacial. L'objectiu d'aquest estudi és estudiar els efectes a llarg termini derivats de l'exposició primerenca al CPF en ratolins mascles i femelles, així com determinar la influència del genotip apoE4. Per a això, s'ha avaluat l'expressió de 9 gens de la via colinèrgica en l'hipocamp de ratolins de 9 mesos d'edat, després d'una exposició postnatal (10-15 dies d'edat) al CPF. Els resultats obtinguts es corroboren amb estudis anteriors, on s'exposa una evident diferència entre mascles i femelles. Aquest estudi mostra diferències significatives en els individus apoE4, suggerint alteracions basals en el sistema colinèrgic, lligades a aquest genotip. Així mateix, l'efecte del CPF difereix significativament entre ambdós genotips, i tots dos sexes. Chlorpyrifos (CPF) is one of the most used organophosphate pesticides in the world. Its action is based on the inhibition of acetylcholinesterase (AChE), which results in a cholinergic syndrome and subsequently the death of the insect. The exposure to this insecticide has been linked to numerous pathologies, such as Alzheimer’s disease (AD). AD is the most common senile dementia in the world, whose major risk factors are age and the Ɛ4 allele of apolipoprotein E (APOE4). The genotype apoE4 is associated with deficits in the compensation of the cholinergic system in the hippocampus, one of the most affected brain areas in AD patients. Damage to the hippocampus and a decrease in the activity of the cholinergic system are associated with cognitive impairment (characteristic of AD), developing problems related to learning and spatial memory. The aim of this study is to study the long-term effects of early exposure to CPF in male and female mice, as well as to determine the influence of the apoE4. For this purpose, the expression of 9 cholinergic genes was evaluated in the hippocampus of 9-month-old mice after postnatal exposure to CPF. The results obtained corroborated previous studies, exposing a difference between males and females. This study shows significant differences in the apoE4 individuals, suggesting basal alterations in the cholinergic system, linked to this genotype. Also, the effect of the CPF differs significantly between both genotypes and both sexes. El clorpirifós (CPF) es uno de los pesticidas organofosfatados más usados a nivel mundial. Su acción insecticida se basa en la inhibición de la acetilcolinesterasa (AChE), que deriva en un síndrome colinérgico y posteriormente la muerte del insecto. La exposición a este insecticida se ha relacionado con numerosas patologías, como la Enfermedad de Alzheimer (EA). La EA es la demencia senil más común en el mundo, cuyos mayores factores de riesgo son la edad y la posesión del alelo Ɛ4 de la apolipoproteína E (APOE4). El genotipo apoE4 está asociado con déficits en la compensación del sistema colinérgico en el hipocampo, una de las zonas cerebrales más afectadas en pacientes con EA. Daños en el hipocampo y una disminución en la actividad del sistema colinérgico se asocian al deterioro cognitivo propio de la EA, desarrollando problemas relacionados con el aprendizaje y la memoria espacial. El objetivo de este estudio es estudiar los efectos a largo plazo derivados de la exposición temprana al CPF en ratones machos y hembras, así como determinar la influencia del genotipo apoE4. Para ello, se ha evaluado la expresión de 9 genes de la vía colinérgica en el hipocampo de ratones de 9 meses de edad, tras una exposición postnatal (10-15 días de edad) al CPF. Los resultados obtenidos se corroboran con estudios anteriores, donde se expone una evidente diferencia entre machos y hembras. Este estudio muestra diferencias significativas en los individuos apoE4, sugiriendo alteraciones basales en el sistema colinérgico, ligadas a este genotipo. Asimismo, el efecto del CPF difiere significativamente entre ambos genotipos, y ambos sexos.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Cabré Bargalló, Maria
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Cruz Cobo, María
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Efectes a llarg termini de l'exposició primerenca al clorpirifos sobre la via colinèrgica en ratolins transgènics apoe4 Long-term effects of early exposure to chlorpyrifos on the cholinergic pathway in transgenic apoe4 mice Efectos a largo plazo de la exposición temprana al clorpirifós sobre la vía colinérgica en ratones transgénicos apoe4
  Data de la defensa del treball: 2018-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: clorpirifós, apoe4, vía colinérgica chlorpyrifos, apoe4, cholinergic pathway clorpirifos, apoe4, via colinèrgica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Efectos a largo plazo de la exposición temprana al clorpirifós sobre la vía colinérgica en ratones transgénicos apoe4
  Director del projecte: Guardia Escoté, Laia
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar