Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La nova cultura de la participació i la transparència a l’Administració espanyola. Estudi de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:166
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG166
 • Autors:

  QUERALT BESORA, ROGER
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-05-08
  Resum: Aquesta obra pretén ser un estudi de la nova Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, mitjançant la seva contextualització dins a la recepció, per part de la cultura administrativa espanyola, dels valors de bona administració, integritat pública o bon govern, participació de la ciutadania en la configuració de la voluntat administrativa, i especialment, en la transparència administrativa. Aquesta última, tant pel que fa al seu establiment com a principi estructural d’organització com d’acció administrativa. Al deure genèric de les administracions de subministrar a la ciutadania informació veraç i de transcendència pública, com a mandat que comparteix amb els mitjans de comunicació de formar una opinió pública lliure i conscient, derivat del dret fonamental a rebre informació. I finalment, del dret constitucional de la ciutadania a accedir als documents i arxius en mans de l’Administració, principalment en la seva vessant de dret a fer consultes o a rebre informació per part d’aquesta, tant a títol individual com col.lectivament en el tràmit d’informació pública en assumptes de trascendental importància per la comunitat, sigui la promulgació de disposicions normatives, plans urbanístics o informes d’impacte mediambiental, entre d’altres. O en la seva cara de dret de defensa d’interessats, tant particular com a col.lectivament, en el marc del procediment administratiu. Per això es contextualitzarà els conceptes de bona administració, i sobretot transparència, en un marc teòric, es desgranarà el significat de dret, cultura i administració pública per establir aquesta última, tant com a organització i com a acció, però sobretot es fixaran els criteris que regeixen l’anomenada unió administrativa europea, marc d’integració europeu de l’Administració espanyola respecte l’Administració de la Unió europea i dels demés Estats membres en la seva confluència dins un espai públic europeu constitucional i administratiu multinivell comú. This work pretends be a study of the new 19/2013, December 9th, transparency , public access to information and good governance act through its contextualization inside the reception by the Spanish administrative culture of good administration values, public integrity and good governance, citizen participation in shaping the administrative will, and especially administrative transparency. The latter, as well as for its establishment as a structural principle of organization and administrative action, the general duty of the governments to the citizens by providing truthful information of public relevance, like command shared with the media to form free and conscious public opinion, derivative of the fundamental right to receive information. And finally , the constitutional citizens’ right to access documents and files in the hands of the government, mainly in terms of the right to make requests or receive information from this, both individually and collectively in the public procedure affairs of vital importance for the community, either the enactment of statutory provisions , urban development plans or environmental impact reports , among others. Or in the face of the right of the defense of the person concerned , both individually and collectively, in the administrative procedure. So the concepts of good administration contextualize, and specially transparency, in a theoretical framework, it will pick out the meaning of law, culture and public administration to establish the latter, both as an organization and action , above all, it will be fixed the criterion which governs the called European administrative union, European integration framework of the Spanish government respect of European Union government and the other member States in their confluence inside a common administrative and constitutional European public multilevel space. Esta obra pretende ser un estudio de la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, mediante su contextualización dentro de la recepción, por parte de la cultura administrativa española, de los valores de buena administración, integridad pública o buen gobierno, participación de la ciudadanía en la configuración de la voluntad administrativa, y especialmente, en la transparencia administrativa. Esta última, tanto por su establecimiento como principio estructural de organización, como de acción administrativa. Al deber genérico de las administraciones en suministrar a la ciudadanía información veraz i de trascendencia pública, como mandato que comparte con los medios de comunicación de formar una opinión pública libre i consciente, derivado del derecho fundamental a recibir información. I finalmente, del derecho constitucional de la ciudadanía a acceder a los documentos y archivos en manos de la administración, principalmente en su vertiente de derecho a hacer consultas o a recibir información por parte de ésta, tanto a título individual como colectivamente en el trámite de información pública de asuntos de trascendental importancia para la comunidad, sea la promulgación de disposiciones normativas, planos urbanísticos o de informes de impacto ambiental, entre otros. O en su cara de derecho de defensa del interesado, tanto particular como colectivamente, en el marco del procedimiento administrativo. Por eso se contextualizaran los conceptos de buena administración, y sobretodo transparencia, en un marco teórico, se desgranará el significado de derecho, cultura i administración pública para establecer esta última, tanto como organización y como acción, pero sobretodo, se fijarán los criterios que rigen la llamada unión administrativa europea, marco de integración europeo de la Administración española respecto la Administración de la Unión europea y de los demás Estados miembros en su confluencia dentro una espacio público europeo constitucional y administrativo multinivel común.
  Matèria: Transparència política-Espanya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: QUERALT BESORA, ROGER
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La nova cultura de la participació i la transparència a l’Administració espanyola. Estudi de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. The new culture of participation and transparency in the Spanish Administration. Study of 19/2013, December 9th, transparency, public access to information and good governance act. La nueva cultura de la participación y la trasparencia a la Administración española. Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
  Data de la defensa del treball: 2014-05-26
  Paraules clau: bona administració, participació, transparència good administration, participation, transparency buena administración, participación, transparencia
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La nova cultura de la participació i la transparència a l’Administració espanyola. Estudi de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Transparència política-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar