Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Grafted ABS coagulation effect on surface quality material

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1661
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1661
 • Autors:

  Aguirre Miquelarena, Ainara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-31
  Resum: Els termoplàstics basats en acrilonitril-butadiè-estirè (ABS) son àmpliament utilitzats per la seva bona qualitat superficial i per les seves bones propietats mecàniques. Per determinar els paràmetres mencionats anteriorment, s’ha produït un ABS injectat mitjançant un procés de polimerització per emulsió. Aquesta investigació permet revisar la polimerització en emulsió del polibutadiè injectat en presencia del copolímer d’estirè-acrilonitril (SAN), seguit per un mètode de coagulació per obtenir el pols d’ABS, qui mes tard s’utilitzarà per portar a terme el procés de “compounding” i injecció per la caracterització final del material. Es van realitzar dues mètodes de coagulació per determinar si existeixen diferencies en els resultats finals. Es van portar a terme la caracterització de l’ABS processat , on principalment s’han portat a terme anàlisis mecàniques com la prova de tenacitat i tracció, viscositat, índex de grogues del material, brillo i l’anàlisi del sistema de control òptic, entre altres. Els valors resultants han sigut observats i comparats amb una investigació prèvia mencionada a la secció 2.3. En conclusió, la millora final de la qualitat superficial del material es molt important en els productes finals d’ABS degut a les seves diverses aplicacions com per exemple en el xapat per automòbils. Thermoplastics based on acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) are widely used due to their good mechanical and surface quality. In order to determinate these parameters, grafted ABS has been produced through an emulsion polymerization process. The present investigation reviews the emulsion polymerization of grafted polybutadiene in presence of styrene-acrylonitrile (SAN) copolymer followed by a coagulation method in order to obtain the ABS powder, which later is compounded and injected to final material characterization. Two coagulation methods have been carried out to determinate if some consequences could appear on the results. Processed ABS characterization was done; mainly mechanical analysis has been carried out such as toughness and tensile test, viscosity, yellowness index, gloss and optical control system analysis, among others. The resulting values have been observed and compared with a previous investigation mentioned in section 2.3. In conclusion, final surface quality material improvement is very important in ABS final products due to their various applications as for example in plating for automotive. Los termoplásticos basados en acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) son ampliamente utilizados tanto por su buena calidad superficial como por sus buenas propiedades mecánicas. Para determinar los parámetros mencionados anteriormente, se ha producido un ABS injertado a través de un proceso de polimerización en emulsión. La presente investigación revisa la polimerización en emulsión del polibutadieno injertado en presencia del copolímero de estireno-acrilonitrilo (SAN), seguido de un método de coagulación para obtener el polvo de ABS que más tarde se utilizará para llevar a cabo el proceso de “compounding” e inyección para la caracterización final del material. Se han realizado dos métodos de coagulación para determinar si existen diferencias en los resultados finales. Se realizó la caracterización del ABS procesado, donde principalmente se han llevado a cabo análisis mecánicos como la prueba de tenacidad y tracción, viscosidad, índex de amarillez del material, brillo y análisis del sistema de control óptico, entre otros. Los valores resultantes han sido observados y comparados con una investigación previa mencionada en la sección 2.3. En conclusión, la mejora final de la calidad superficial del material es muy importante en los productos finales de ABS debido a sus diversas aplicaciones como por ejemplo en el chapado para automóviles.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Codirector del treball: Rodríguez, Antoni
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Aguirre Miquelarena, Ainara
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Efecte de coagulació del injectat d'ABS en la qualitat supercial del material Grafted ABS coagulation effect on surface quality material Efecto de coagulación del injertado de ABS en la calidad supercial del material
  Data de la defensa del treball: 2018-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: ABS, coagulació, qualitat supercial ABS, coagulation, surface quality ABS, coagulación, calidad superficial
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Grafted ABS coagulation effect on surface quality material
  Director del projecte: Malet, Ramón
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar