Treballs Fi de Grau> Geografia

Enoturisme a la Terra Alta. Diagnosi i propostes d'actuació

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1666
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1666
 • Autors:

  Solé González, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-11-02
  Resum: L’enoturisme, entès com una vessant del turisme rural, esdevé una eina clau per al desenvolupament de les zones rurals aprofitant-ne els recursos endògens, essent un motor clau per la reactivació de la seva economia i millora de les rendes dels habitants. El present treball, que porta per títol Enoturisme a la Terra Alta. Diagnosi i propostes d’actuació estableix un marc teòric de referència sobre el concepte d’enotruisme, i a continuació, centrant-se amb la comarca de la Terra Alta, realitza una anàlisi detallat dels diferents sectors econòmics que han d’estar implicats en el turisme del vi, seguit d’una diagnosi de la que en deriven un seguit de propostes d’actuació. Aquestes han de ser claus per a la millora de l’activitat enoturística a la comarca i consolidació de la mateixa, amb la coordinació entre els agents públics i privats. Alhora que ha de servir de motor de desenvolupament amb la creació de nous llocs de treball i millora de les rendes econòmiques de tots els agents implicats. Wine tourism, understood as a branch of rural tourism, becomes a key tool for the development of rural áreas, taking the advantage of endogenous resources, which are a key for the reactivation of their economy and improvement of the income of the inhabitants. The present work, which is named Enotourism in the Terra Alta. Diagnosis and proposals for action, establishes a theoretical framework of reference on the concept of wine tourism, and then, focusing on the region of Terra Alta, makes a detailed analysis of the different economic sectors that have to be involved in wine tourism, followed by a diagnosis from which they derive a follow-up of action proposals. They must be a key to improve the wine tourism activity of the region and to consolidate it, with the coordination between public and private agents. It must also serve as an engine of development with the creation of new jobs and improvement of the economic rents of all the agents involved. El enoturismo, entendido como una vertiente del turismo rural, deviene una herramienta clave para el desarrollo de las zonas rurales aprovechando los recursos endógenos, siendo un motor clave para la reactivación de su economía i mejora de las rentas de los habitantes. El presente trabajo, titulado Enoturismo en la Terra Alta. Diagnóstico y propuestas de actuación establece un marco teórico de referencia sobre el concepto del enoturismo, y a continuación, centrándose con la comarca de la Terra Alta, realiza un análisis detallado de los diferentes sectores económicos han de estar implicados en el turismo del vino, seguido de un diagnóstico del que derivan un seguido de propuestas de actuación. Estas tienen que ser claves para la mejora de la actividad enoturística de la comarca i consolidación de la misma, con la coordinación entre los agentes públicos y privados. Además ha de servir de motor de desarrollo con la creación de nuevos puestos de trabajo i mejora de las rentas económicas de todos los agentes implicados. Palabras
  Matèria: Geografia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Geografia Geography Geografía
  Departament: Geografia
  Estudiant: Solé González, Marc
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Enoturisme a la Terra Alta. Diagnosi i propostes d'actuació Wine tourism in Terra Alta. Diagnosis and proposals for action Enoturismo en la Terra Alta. Diagnóstico y propuestas de actuación
  Data de la defensa del treball: 2018-06-21
  Paraules clau: desenvolupament rural, enoturimse, Terra Alta rural development, wine tourism, Terra Alta desarrollo rural, enoturismo, Terra Alta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Enoturisme a la Terra Alta. Diagnosi i propostes d'actuació
  Director del projecte: Gutiérrez Palomero, Aaron
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar