Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Projecte empresarial: Viabilitat en la col·locació de mòduls de taquilles a la platja de Calafell

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1689
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1689
 • Autors:

  Rovira Diaz, Jordi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-11-16
  Resum: Des de l’any 2008, l’Estat Espanyol està immers en una situació de crisi de caràcter econòmic i social, i arran d’aquesta situació de país, els robatoris a les zones turístiques, i en concret a les platges del territori, s’han vist augmentats. Un dels llocs on es produeixen més robatoris és a les platges. Els banyistes en molts moments deixen les seves pertinences sense vigilància i és en aquest moment de distracció quan es pot produir l’extracció dels objectes personals. L’any 2014 un 14% dels enquestats de les poblacions de la Costa del Baix Penedès van ser víctimes d’un robatori a la platja, tot i que un 97% dels enquestats eren partidaris de colꞏlocar taquilles a peu de sorra. Actualitzant les dades, l’any 2018 un 40.7% dels enquestats va ser víctima d’un robatori a la platja mentre que un 82.8% dels enquestats està a favor de la instalꞏlació d’un sistema de taquilles. A partir d’aquestes dades, en una zona on m’és familiar i la visito freqüentment i, per intentar evitar aquests fets, va sorgir la idea d’instalꞏlar un sistema de taquilles a la platja. El projecte consisteix en oferir un sistema de taquilles automàtiques dissenyades per proporcionar un servei d’emmagatzematge individual, autònom i temporal de pertinences personals a les platges. El negoci s’ubicarà a la platja de Calafell, a la comarca del Baix Penedès. Trobem la necessitat d’oferir al banyista la possibilitat de guardar els seus objectes personals en unes “taquilles” automàtiques, d’alta seguretat, per tal que aquest pugui gaudir del moment sense la preocupació de vigilar les seves pertinences. És un servei que pot tenir una gran demanda, ja que Calafell és una de les principals zones turístiques del Baix Penedès i encara no disposa d’un servei d’aquestes característiques. Since 2008, the Spanish State is immersed in a situation of economic and social crisis, and as a result of this situation in Spain, the robberies in the tourist areas, and specifically in the beaches of the territory, s 'have seen increased One of the places where most robberies take place is on the beaches. Swimmers often leave their belongings unattended and it is at this moment of distraction when personal objects can be extracted. In 2014, 14% of respondents from the towns of the Costa del Baix Penedès were victims of a robbery on the beach, although 97% of the respondents were in favor of placing lockers on the sand. Updating the data, in 2018, 40.7% of respondents was the victim of a robbery on the beach while 82.8% of respondents were in favor of installing a ticketing system. Based on these data, in an area where I am familiar and visited frequently and, to try to avoid these facts, the idea arose to install a box office system on the beach. The project consists of offering an automatic ticket office system designed to provide individual, autonomous and temporary storage of personal belongings to the beaches. The business will be located on the beach of Calafell, in the Baix Penedès region. We find the need to offer the bather the chance to store his personal belongings in automatic, high-security "ticket offices", so that he can enjoy the moment without worrying about watching over his belongings. It is a service that can be in great demand, since Calafell is one of the main tourist areas of the Baix Penedès and still has no such service Desde el año 2008, el Estado Español está inmerso en una situación de crisis de carácter económico y social, y a raíz de esta situación, los robos en las zonas turísticas, y en concreto en las playas del territorio, se han visto aumentados. Uno de los lugares donde se producen más robos es en las playas. Los bañistas en muchos momentos dejan sus pertenencias sin vigilancia y es en este momento de distracción cuando se puede producir el robo de los objetos personales. En el año 2014 un 14% de los encuestados de las poblaciones de la Costa del Baix Penedès fueron víctimas de un robo en la playa, aunque un 97% de los encuestados eran partidarios de colocar taquillas a pie de arena. Actualizando los datos, en 2018 un 40.7% de los encuestados fue víctima de un robo en la playa mientras que un 82.8% de los encuestados está a favor de la instalación de un sistema de taquillas. A partir de estos datos, en una zona familiar que visito frecuentemente y, para intentar evitar estos hechos, surgió la idea de instalar un sistema de taquillas en la playa. El proyecto consiste en ofrecer un sistema de taquillas automáticas diseñadas para proporcionar un servicio de almacenamiento individual, autónomo y temporal de pertenencias personales en las playas. El negocio se ubicará en la playa de Calafell, en la comarca del Baix Penedès. Encontramos la necesidad de ofrecer al bañista la posibilidad de guardar sus objetos personales en unas "taquillas" automáticas, de alta seguridad, a fin de que éste pueda disfrutar del momento sin la preocupación de vigilar sus pertenencias. Es un servicio que puede tener una gran demanda, ya que Calafell es una de las principales zonas turísticas del Baix Penedès y todavía no dispone de un servicio de estas características. No consta
  Matèria: Projectes -- Avaluació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Rovira Diaz, Jordi
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Projecte empresarial: Viabilitat en la col·locació de mòduls de taquilles a la platja de Calafell Business project: viability in the placement of ticketing modules in the beach of Calafell Proyecto empresarial: viabilidad en la colocacion de modulos de taquillas en la playa de Calafell No consta
  Data de la defensa del treball: 2018-06-25
  Paraules clau: pla empresa, taquilles, negoci business plan, locker, business empresa, taquillas, plan
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Projecte empresarial: Viabilitat en la col·locació de mòduls de taquilles a la platja de Calafell
  Director del projecte: Pié Dols, Laia
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Projectes -- Avaluació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar