Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Síntesi, caracterització i estudi computacional del precursor de catalitzador [ir(cod)(carbè-tioèter)]barf

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1697
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1697
 • Autors:

  Faiges Marcos, Jorge
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-11-26
  Resum: S’ha sintetitzat i caracteritzat un nou lligand carbè-tioèter per a futures aplicacions en la hidrogenació d’olefines mínimament funcionalitzades. Aquest lligand s’ha coordinat amb èxit a iridi per donar lloc al precursor de catalitzador [Ir(cod)(carbè-tioèter)]BArF. A més a més, s’ha realitzat un estudi computacional sobre el precursor de catalitzador per determinar tant la configuració absoluta del sofre al coordinar-se, com la conformació més estable de l’anell quelat. A new ligand carbene-thioether has been synthesized and characterized for its future application in the hydrogenation of minimally functionalized olefins. This ligand has been successfully coordinated to iridium to yield the catalyst precursor [Ir(cod)(carbene-thioether)]BArF. Moreover, a computational study of the catalyst precursor has been performed to determine both the absolute configuration of the sulfur atom upon coordination and the most stable conformation of the chelate ring. Se ha sintetizado y caracterizado un nuevo ligando carbeno-tioéter para futuras aplicaciones en hidrogenación de olefinas mínimamente funcionalizadas. Este ligando se coordinó exitosamente a iridio para dar lugar al precursor de catalizador [Ir(cod)(carbeno-tioéter)]BarF. Además, se realizó un estudio computacional sobre el precursor de catalizador, para determinar tanto la configuración absoluta del azufre al coordinarse, como la conformación más estable del anillo que forma el quelato.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Pàmies Ollè, Oscar
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Faiges Marcos, Jorge
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Síntesi, caracterització i estudi computacional del precursor de catalitzador [ir(cod)(carbè-tioèter)]barf Synthesis, characterization and computational study of the catalyst precursor [ir(cod)(carben-thioeter)]barf Síntesis, caracterización i estudio computacional del precursor de catalizador [ir(cod)(carbeno-tioéter)]barf
  Data de la defensa del treball: 2018-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Hidrogenació-Asimètrica, Síntesi-Lligand, Estudi-Computacional Asymmetric-Hydrogenation, Ligand-Synthesis, Computational-Studies Hidrogenación-Asimétrica, Sintesis-Ligando, Estudio-Computacional
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Síntesi, caracterització i estudi computacional del precursor de catalitzador [ir(cod)(carbè-tioèter)]barf
  Director del projecte: Diéguez Fernández, Montserrat
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar