Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Developing new silk based composite materials for dental and bone repair

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1699
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1699
 • Autors:

  Giménez Gómez, Alberto
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-11-28
  Resum: En este proyecto se ha trabajado con una de las cadenas que conforman la fibroina de la seda natural, también llamada cadena ligera. Se ha hecho un estudio bibliográfico sobre cómo es la mejor manera para funcionalitzar esta i así mejorar sus propiedades como material para aplicaciones biomédicas. Aunque no se ha conseguido realizar ningún procedimiento para conseguirlo, se ha continuado con la segunda parte del Trabajo. En esta, se ha estudiado a fondo la cadena ligera en términos de estructura secundaria i otros factores que afectan a su estabilidad. Se ha conseguido encontrar una secuencia (péptido) en esta cadena suficientemente corta (37 aminoácidos) como para ser sintetizada vía innovadores técnicas de síntesis de péptidos (síntesis de péptidos en fase sólida, SPPS) i que sea estable por sí misma, aislada del resto de la proteína. Se ha podido purificar con técnicas cromatográficas (cromatografía líquida de alta resolución, HPLC) i confirmar su presencia con técnicas espectroscópicas (Ionización láser asistida por matriz analizada por tiempo de vuelo, MALDI-TOF). Futuras investigaciones se llevarán a cabo para continuar con este proyecto, como caracterizar completamente el péptido vía técnicas espectroscópicas (dicroísmo circular, CD-UV/ resonancia magnética nuclear, RMN/ infrarrojo, IR) i comprobar su selectividad i estabilidad en medios in vivo. In this project the main issue is the study of one of the chains that form the natural silk fibroin, which is named light chain. Bibliographical research about which is the best way to functionalise it has been done, in order to improve its properties as a biomaterial for medical purposes. Although any procedure to do this functionalization has been achieved the project has continued to the second part of the objective. In this part the light chain has been studied thoroughly in terms of secondary structure and stabilization factors. A short enough (37mer) sequence has been found, so it has been feasible to synthesize it with state of the art techniques (SPPS). This peptide has been purified (HPLC) and its presence has been confirmed (MALDI-TOF). Further investigations will be done in this field, like complete characterization (CD-UV, NMR, IR), and stability in in vivo medium. En aquest projecte s’ha treballat amb una de les cadenes que conformen la fibroïna de la seda natural, anomenada cadena lleugera. S’ha fet recerca bibliogràfica sobre com és la millor manera de funcionalitzar aquesta i així millorar les seves propietats com a material per a aplicacions biomèdiques. Tot i que no s’ha aconseguit realitzar cap procediment per aconseguir-ho, s’ha continuat amb la segona part del treball. En aquesta s’ha estudiat a fons la cadena lleugera en termes d’estructura secundària i altres factors que afecten la seva estabilitat. S’ha aconseguit trobar una seqüència (pèptid) en aquesta cadena suficientment curta (37 aminoàcids) com per a ser sintetitzada via innovadores tècniques de síntesi de pèptids (Síntesi de pèptids en fase sòlida, SPPS) i que és estable per si mateixa, aïllada de la resta de la proteïna. S’ha pogut purificar amb tècniques cromatogràfiques (Cromatografia líquida d’alta resolució, HPLC) i confirmar la seva presència amb tècniques espectroscòpiques (Ionització làser assistida per matriu analitzada per temps de vol, MALDI-TOF). Futures investigacions es duran a terme per a continuar aquest projecte, com caracteritzar completament el pèptid via tècniques espectroscòpiques (dicroisme circular, CD-UV/ ressonància magnètica nuclear, RMN/ infraroig, IR) i comprovar la seva reactivitat i estabilitat en medis in vivo.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Codirector del treball: Fernàndez, Elena
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Giménez Gómez, Alberto
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Desarrollo de un nuevo material basado en seda para la reparación de dientes y huesos. Developing new silk based composite materials for dental and bone repair Desenvolupament d'un nou material basat en seda per a la reparació de dents i óssos
  Data de la defensa del treball: 2018-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Seda, péptidos, estructura Sillk, peptide, structure Seda, pèptids, estructura
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Developing new silk based composite materials for dental and bone repair
  Director del projecte: Perry,Carole C.
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar