Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Encapsulament de Th en Ful·lerens C80

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1704
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1704
 • Autors:

  Huete Pedrola, Aleix
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-03
  Resum: En aquest treball, s’ha realitzat un estudi computacional d’un ful·lerè C80 que encapsula Th en el seu interior: el Th@C80. Tot i partir de la geometria de raigs X de Th@C80 proporcionada pel grup experimental del Prof. Ning Chen de la Universitat de Suzhou, el qual col·labora amb el grup de Química Quàntica, s’han buscat els millors candidats per encapsular el tori en els isòmers de C80. S’han estudiat les estabilitats relatives dels isòmers més estables de la caixa C80, centrant-nos principalment en els que tenen un pentàgon adjacent. Donada la troballa dels isòmers Th@C1(28324)-C80 i U@C1(31876)-C80 per difracció de raigs X, s’ha estudiat en detall els isòmers Th@C1(28324)-C80 i Th@C1(31876)-C80, etiquetats en el treball com isòmer 3 i 30, respectivament. D’aquests, s’han estudiat diferents posicions del tori dins la caixa, de manera que s’ha estudiat l’estabilitat relativa i la interacció del tori en la caixa corresponent. Els dos isòmers mostren una interacció iònica, la qual, és discutida mitjançant el diagrama d’orbitals moleculars. Donats els resultats computacionals, l’isòmer 3 és el millor candidat per encapsular tori, fet que està d’acord amb els resultats experimentals. In this work, a computational study of Th-EMF has been performed: Th@C80. Lowest-energy isomers of Th@C80 have been studied in order to explain the experimental results from Prof. Ning Chen at Suzhou University (China). Therefore, relative stabilities of most stable isomers have been computed. Herein, we focused on isomers that have only one adjacent pentagon pair. Th@C1(28324)-C80 and Th@C1(31876)-C80 (mentioned in the work as isomer 3 and 30, respectively) have been widely studied since Th@C1(28324)-C80 and U@C1(31876)-C80 X-Ray structures were detected by the collaborators of the research group. Different positions of Th inside the cage have been analyzed for each isomer so as to know relative stability and thorium-cage interaction in each side. Both isomers demonstrate ionic interaction, Molecular Orbitals Diagram studies it. Our computational results show that isomer 3 is the best candidate to encapsulate thorium inside this cage, that it is in very good agreement with the experimental results. En este trabajo, se ha realizado un estudio computacional de un fulereno C80 que encapsula Th en su interior: el Th@C80. Aunque se haya partido el estudio a partir de la geometría de rayos X de Th@ C80 proporcionada por el grupo experimental del Prof. Ning Chen de la Universidad de Suzhou, el cual, colabora con el grupo de Química Cuántica, se han buscado los mejores candidatos para encapsular el torio en isómeros C80. Se han estudiado las estabilidades relativas de los isómeros más estables de la caja C80, centrándonos principalmente en los que tienen un pentágono adyacente. Dado que se encontraron por difracción de rayos X los isómeros Th@C1(28324)-C80 y U@C1(31876)-C80, se han estudiado con más detalle los isómeros Th@C1(28324)-C80 y Th@C1(31876)-C80, etiquetados en el trabajo como isómero 3 y 30, respectivamente. De éstos, se han estudiado diferentes posiciones del torio dentro de la caja, de manera que se han estudiado la estabilidad relativa y la interacción del torio en la caja correspondiente. Los dos isómeros muestran una interacción iónica, la cual, es discutida mediante el diagrama de orbitales moleculares. Dados los resultados computacionales, el isómero 3 es el mejor candidato para encapsular el torio, hecho que está de acuerdo con los resultados experimentales.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Huete Pedrola, Aleix
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Encapsulament de Th en Ful·lerens C80 Encapsulation of Th in C80 Fullerenes Encapsulamiento de Th en Fulerenos C80
  Data de la defensa del treball: 2018-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: encapsulament, tori, ful·lerens encapsulation, thorium, fullerenes encapsulamiento, torio, fulerenos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Encapsulament de Th en Ful·lerens C80
  Director del projecte: Abella Guzman, Laura
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar