Treballs Fi de Grau> Economia

L'economia del bé comú: un model aplicable al sistema actual?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1708
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1708
 • Autors:

  De Bofarull Prats, Aleix
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-03
  Resum: L’organització econòmica de la societat i el model social que se’n deriva és una preocupació d’interès general, ja que d’aquesta en depèn el benestar de les persones que la formen. Aquest treball pretén explicar l’economia del bé comú i la seva aplicació en l’actualitat, un model econòmic innovador que pretén cohesionar els valors que afavoreixen les relacions humanes amb l’economia, com la sostenibilitat, la dignitat i la cooperació. A través d’un repàs teòric, s’hi analitzen algunes crítiques al model i s’exposen els principals problemes per dur-ne a terme la implantació. A més, s’aporten dues aplicacions pràctiques del model en dues empreses diferents: una de pública i una altra de privada. Aquest sistema, doncs, proposa un balanç per mesurar la contribució de les empreses al bé comú i al benestar social. Finalment, es valoren els resultats de l’aplicació d’aquest model en la societat. The economy and the model of society in which one lives is a concern of general interest, since it depends on the well-being of the people who are part of it. This paper aims to explain the Economy for the Common Good and its application at the actual time, an innovative economic model that focuses on the cohesion of the values that favor human relations with the economy, such as sustainability, dignity and cooperation. Through a theoretical review, the critiques and main problems of implantation of the model are analyzed. In addition, two practical applications of the model are carried out in two different companies: one from the public sector and the other from private sector. This system therefore proposes a balance to measure the contribution of companies to the common good or social welfare. Finally, the results of the application of this model in society are valued. La organización económica de la sociedad y el modelo social que se deriva de ella es una preocupación de interés general, porque de ésta depende el bienestar de las personas que la forman. Este trabajo pretende explicar la economía del bien común y su aplicación en la actualidad, un modelo económico innovador que pretende cohesionar los valores que favorecen las relaciones humanas con la economía, como la sostenibilidad, la dignidad y la cooperación. A través de un repaso teórico, se analizan algunas críticas del modelo y se exponen sus principales problemas para realizar su implantación. Además, se añaden dos aplicaciones prácticas del modelo en dos empresas distintas: una de pública y otra de privada. Este sistema, entonces, propone un balance para medir la contribución de las empresas al bien común y al bienestar social. Finalmente, se valoran los resultados de la aplicación de este modelo en la sociedad.
  Matèria: Economia social
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa No consta
  Departament: Economia
  Estudiant: De Bofarull Prats, Aleix
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: L'economia del bé comú: un model aplicable al sistema actual? Economy of the common good: a model applicable to the current system? La economía del bien comun: un modelo aplicable al sistema actual? No consta
  Data de la defensa del treball: 2018-06-25
  Paraules clau: L'economia del bé comú: un model aplicable al sistema actual? Economy, common good, common good balance sheet Economía, bien común, balance de bien común No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'economia del bé comú: un model aplicable al sistema actual?
  Director del projecte: Pérez Lacasta, Maria José
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  No consta
  Economia social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar