Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Hydrocinnamaldeyde production by Rh-catalysed regioselective hydroformylation of styrene

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1709
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1709
 • Autors:

  Miró Serra, Roger
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-04
  Resum: El hidrocinamaldehid i l’alcohol hidrocinamílic (un derivat produït per hidrogenació del hidrocinamaldehid) són compostos interessants per a la producció industrial de fragàncies florals a causa del seu poderós aroma a jacint i olor dolça i floral, respectivament. Aquests compostos són actualment produïts per hidrogenació selectiva o total del cinamaldehid, tot i que recentment ha aparegut la hidroformilació regiselectiva de l’estirè catalitzada per Rh com una alternativa interessant per a la preparació del hidrocinamaldehid. El treball presentat tracta sobre el disseny i la preparació de lligands difosfits per a la seva aplicació en la hidroformilació regioselectiva de l’estirè catalitzada per Rh. El rendiment catalític dels catalitzadors es va veure afectat per les estructures de la columna vertebral difosfit i la funció fosfit (Esquema 1). Esquema 1. Producció del hidrocianamaldehid per hidroformilació regioselectiva de l’estirè catalitzada Hydrocinnamaldehyde and hydrocinnamyl alcohol (a derivative produced by hydrogenation of hydrocinnamaldehyde) are interesting compounds for the industrial production of floral fragrances because of its powerful hyacinth aroma and sweet and floral odour, respectively. These compounds are currently produced by selective or full hydrogenation of cinnamaldehyde, although the regioselective Rh-catalysed hydroformylation of styrene has recently emerged as an interesting alternative for the preparation of hydrocinnamaldehyde. The work presented here deals with the design and preparation of diphosphite ligands for their application in the linear regioselective Rh-catalysed hydroformylation of styrene. The catalytic performance of the catalysts was affected by the structures of the diphosphite backbone and phosphite function (Scheme 1). Scheme El hidrocinamaldehído y el alcohol hidrocinámico (un derivado producido por hidrogenación de hidrocinamaldehído) son compuestos interesantes para la producción industrial de fragancias florales debido a su poderoso aroma a jacinto y su olor dulce y floral, respectivamente. Estos compuestos se producen actualmente por hidrogenación selectiva o completa de cinamaldehído, aunque la hidroformilación regioselectiva catalizada por Rh del estireno ha surgido recientemente como una alternativa interesante para la preparación de hidrocinamaldehído. El trabajo presentado aquí se ocupa del diseño y la preparación de ligandos difosfitos para su aplicación en la hidroformilación regioselectiva del estireno catalizada por Rh. El rendimiento catalítico de los catalizadores se ve afectado por las estructuras de la estructura difosfito y la función fosfito (Esquema 1). Esquema
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Miró Serra, Roger
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Producció del hidrocinamaldehid per hidroformilació regioselectiva de l'estirè catalitzada per Rh Hydrocinnamaldeyde production by Rh-catalysed regioselective hydroformylation of styrene Producción del hidrocinamaldehído por hidroformilación regioselectiva del estireno catalizada por Rh
  Data de la defensa del treball: 2018-06-11
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Hidroformilació, atropoisomerc, difosfit Hydroformylation, atropoisomeric, diphosphite Hidroformilación, atropoisomerico, difosfito
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Hydrocinnamaldeyde production by Rh-catalysed regioselective hydroformylation of styrene
  Director del projecte: Godard, Cyril
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar