Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La capacidad de contratar de los menores de edad

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:171
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG171
 • Autors:

  Serrano Pérez, Felipe
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-04-08
  Resum: El següent TFG te com objecte l'abalisis de la capacitat dels menors d'edat per perfeccionar contractes, tan pel que fa amb el dret general espanyol com en el dret civil de Catalunya. La finalitat que es persegueix amb l'elaboració del treball es fonamenta en l'extracció d'un conjunt d'afirmacions concretes que donin solució a algunes de les incerteses i dubtes que es desprenen de la matèria objecte d'estudi. Aquesta recerca es fonamenta en l'anàlisi de les lleis aplicables, doctrina reconeguda y jurisprudència destacable. El treball esta estructurat en Capítols, Apartats y Sub apartats i la seva configuració es la següent. Al capítol primer, que correspon amb l introducció estableix l'objecte d'estudi i les raons que o motiven. Al capítol segon, es realitza un anàlisi sistemàtic dels articles relacionats amb el concepte de capacitat civil i amb el de capacitat de les parts per a contractar. Els articles dels textos legals analitzats es corresponen respectivament al Codi Civil Español i a la compilació de dret civil de Catalunya, pels motius que es justifiquen al treball. El tercer Capítol es fonamenta en un anàlisis de les sentencies dels jutges y tribunals espanyols, classificades d'acord al negoci jurídic que es tracti. Compraventa, arrendament de serveis, contractació per la practica del futbol Professional i contractes de finançament. Al Capítol quatre s'estableixen un conjunt de conclusions mitjan la informació recopilada al llarg de la investigació. Per últim al capítol cinquè queden determinades les fonts utilitzades per l elaboració del treball, es a dir, bibliografia, legislació i les sentencies emprades. This TFG aims to analyze the ability of minors to perfect contracts, both in the general Spanish law and the civil law of Catalonia. The aim pursued in the development of the work is based on extracting a set of specific claims that provide solutions to some of the uncertainties hanging over the subject matter of study in the section dedicated to the conclusions. This research is based on an analysis of the applicable law, recognized doctrine and jurisprudence remarkable. The structure of the paper is set to Chapters, Sections and Sub sections and its composition is as follows. The first chapter, which corresponds to the introduction, sets the object of study and the reasons for it. In the second chapter, a systematic analysis of the articles related to the concept of capacity and the capacity of the parties to contract is performed. Items of legal texts analyzed correspond respectively to Spanish Civil Code of 1889 and the compilation of civil law of Catalonia, for reasons which are justified on the job. The third chapter is based on an analysis of judgments of judges and tribunals, classified according to the type of legal transaction concerned. In the fourth chapter some conclusions are established through the information gathered and analyzed throughout the research. Finally, in chapter five sources used to prepare the work, literature, law and judgments used are determined. El presente TFG tiene como objeto analizar la capacidad de los menores de edad para perfeccionar contratos, tanto en el derecho general español, como en el derecho civil de Cataluña. La finalidad perseguida en la elaboración del trabajo se fundamenta en la extracción de un conjunto de afirmaciones concretas que den solución a algunas de las incertezas que pesan sobre la materia objeto de estudio en el apartado dedicado a las conclusiones. Esta investigación se sustenta en un análisis de las leyes aplicables, reconocida doctrina, y jurisprudencia destacable. La estructura del trabajo se configura en Capítulos, Apartados y Sub apartados y su composición es la siguiente. El capítulo primero, que corresponde a la introducción, establece el objeto de estudio y las razones que lo motivan. En el capitulo segundo, se realiza un análisis sistemático de los artículos relacionados con el concepto de capacidad y con el de capacidad de las partes para contratar. Los artículos de los textos legales que se analizan corresponden respectivamente al Código Civil español de 1889 y a la Compilación de derecho civil de Cataluña, por los motivos que se justifican en el trabajo. El capítulo tercero se fundamenta en un análisis de sentencias de jueces y tribunales españoles, clasificadas de acuerdo al tipo de negocio jurídico que se trate. Compraventa, arrendamiento de servicios de distintas clases, contratación para la práctica del futbol profesional, y contratos de financiación. En el capítulo cuarto se establecen una serie de conclusiones, a través de la información recopilada y analizada a lo largo de la investigación. Por último, en el capítulo quinto se determinan las fuentes utilizadas para la elaboración del trabajo, es decir, bibliografía, legislación y sentencias utilizadas.
  Matèria: Menors-Situació legal, lleis, etc.-Espanya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Serrano Pérez, Felipe
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La capacitat de contractar dels menores de edad The capacity minors to contract La capacidad de contratar de los menores de edad
  Data de la defensa del treball: 2014-05-29
  Paraules clau: Menors, capacitat Capacity, minors Menores, capacidad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La capacidad de contratar de los menores de edad
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Menors-Situació legal, lleis, etc.-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar