Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El contrato de pasaje, la responsabilidad del porteador marítimo de pasajeros y su aseguramiento

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:172
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG172
 • Autors:

  Solé Ruiz, Lidia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-04-08
  Resum: El presente trabajo versa sobre el transporte marítimo de pasajeros y el desarrollo del mismo comporta el análisis del contrato de pasaje, la responsabilidad del porteador y el aseguramiento de la misma mediante dos seguros distintos, todo ello visto desde la perspectiva internacional y la nacional. En primer lugar, el contrato de pasaje consiste en un contrato de transporte concertado por un transportista o en nombre de un transportista para el transporte por mar de un pasajero o de un pasajero con su equipaje. Este contrato se caracteriza por ser un contrato de arrendamiento de obra que goza de carácter consensual, oneroso, bilateral y sinalagmático, porque comporta obligaciones tanto para el pasajero como para el transportista. En segundo lugar, la responsabilidad del porteador se regula tanto en el ámbito internacional como en el nacional y versa sobre los daños que se puedan infringir tanto al pasajero como a su equipaje. Por otra parte, es preciso tener en cuenta las cláusulas de exoneración y limitación de la responsabilidad y la conocida Cláusula Himalaya, que extiende esta limitación a los dependientes del transportista. Finalmente, el aseguramiento de la responsabilidad descansa sobre dos seguros diferentes pero a la vez compatibles: un seguro de responsabilidad civil que cubre la eventual responsabilidad civil del transportista y, que normalmente se contrata en Clubs P&I, y un seguro de accidentes, el Seguro Obligatorio de Viajeros, que extiende su cobertura a los posibles accidentes que puedan producirse en el transporte. The purpose of this essay is to deal with maritime passenger transport and to analyze the passage contract, the liability of the passenger carrier and the assurance by two different insurances, not only from an international but also national point of view. Firstly, the passage contract is a contract of carriage arranged by a carrier —or on behalf of a carrier— on the transport by sea of a passenger with or without his luggage. This contract, which is characterized as a lease work, is consensual, as well as onerous, and involves bilateral and mutually binding obligations for both the passenger and the carrier. Secondly, the carrier’s liability is monitored at both international and national regulations. It deals with the damage that may violate both the passenger and his baggage. Moreover, it is necessary to keep in mind the disclaimers and limitation of liability and the famous Himalaya Clause, which extends the limitation to carrier dependents. Finally, the liability’s assurance rests on two different but compatible insurances: a liability insurance covers any liability of the carrier and it is usually hired in P & I Clubs, and an accident insurance, SOV, which extends coverage to accidents that can occur in transport. El present treball tracta el transport marítim de passatgers i es desenvolupa un anàlisi del contracte de passatge, la responsabilitat del portador i l’ assegurament d’aquesta per mitjà de dues assegurances diferents, des de la vessant internacional i nacional. En primer lloc, el contracte de passatge consisteix en un contracte de transport que es celebra entre un transportista o en nom d’un transportista per tal de realitzar el transport per mar d’un passatger amb o sense equipatge. Aquest contracte es caracteritza per ser d’arrendament d’obra i és de tipus consensual, onerós, bilateral i sinal·lagmàtic perquè comporta obligacions tant pel passatger com pel transportista. En segon lloc, la responsabilitat del portador es regula tant en l’àmbit internacional com en el nacional i versa sobre els danys que es puguin causar al passatger i al seu equipatge. Per altra banda, és precís tenir en compte les clàusules d’exoneració I limitació de la responsabilitat i la coneguda Clàusula Himàlaia, que estén aquesta limitació als agents del transportista. Finalment, l’assegurament de la responsabilitat descansa sobre dues assegurances diferents però alhora compatibles: l’assegurança de responsabilitat civil, que cobreix l’eventual responsabilitat civil del transportista i, que normalment es contracta amb Clubs P&I, i una assegurança d’accidents, l’assegurança obligatòria de viatgers, que cobreix els possibles accidents que es puguin produir durant el transport.
  Matèria: Transport marítim
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Solé Ruiz, Lidia
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: El contrato de pasaje, la responsabilidad del porteador marítimo de pasajeros y su aseguramiento The passage contract, liability and assurance of the passengers carrier El contracte de passatge, la responsabilitat del portador marítim de passatgers i el seu assegurament
  Data de la defensa del treball: 2014-05-30
  Paraules clau: Pasaje, responsabilidad, seguros Passage, liability, insurance Passatge, responsabilitat, assegurances
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El contrato de pasaje, la responsabilidad del porteador marítimo de pasajeros y su aseguramiento
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Transport marítim
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar