Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Microwave assisted conversion of fructose and glucose to 5-hydroxymethylfurfural in a continuous flow reactor

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1726
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1726
 • Autors:

  Nadal Pijuan, Maria Montserrat
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-10
  Resum: Aquesta tesi tracta de la deshidratació d'hidrats de carboni catalitzada amb àcid per obtenir 5-hidroximetilfurfural (HMF). La conversió es farà mitjançant un reactor de flux assistit per microones. Durant les últimes dècades, l'HMF ha estat àmpliament estudiat, ja que es considera un dels productes químics basats en biotecnologia de gran valor afegit. Es pot convertir en una àmplia gamma de productes químics interessants aplicats en moltes aplicacions diferents, com ara combustibles i dissolvents, però sobretot, polietilè de 2,5- furandicarboxilat. Es tracta d'un plàstic basat en productes bio que pot reemplaçar el PET en moltes aplicacions. L'objectiu principal d'aquesta tesi és optimitzar els paràmetres de reacció com la relació HCl/AlCl3 (catalitzador), la temperatura i el temps de reacció utilitzant -valerolactona (GVL) com a solvent. El reactiu inicial és glucosa que, idealment, s'obté a partir de recursos renovables. En aquest projecte, precisament es vol obtenir a partir de residus de xocolata procedents de les indústries belgues. This thesis deals with the acid-catalyzed dehydration of carbohydrates to obtain 5- hydroxymethylfurfural (HMF). Conversion will be accomplished using a microwave assisted flow reactor. During the last few decades, HMF has been widely studied as it is considered as one of the top value-added bio-based chemicals. It can be converted into a broad range of interesting chemicals applied in many different applications such as fuels and solvents but most importantly polyethylene 2,5-furandicarboxylate. This is a bio-based plastic which can replace PET in a lot of applications. The main goal in this thesis is to optimize the reaction parameters such as HCl/AlCl3 ratio (catalyst), temperature and reaction time using -valerolactone (GVL) as solvent. The starting reactant is glucose. Ideally it is obtained from renewable resources, more precisely procured from chocolate waste from Belgian industries. Esta tesis trata de la deshidratación de hidratos de carbono catalizada con ácido para obtener 5-hidroximetilfurfural (HMF). La conversión se hará mediante un reactor de flujo asistido por microondas. Durante las últimas décadas, el HMF ha sido ampliamente estudiado, ya que se considera uno de los productos químicos basados en biotecnología de gran valor añadido. Puede convertirse en una amplia gama de productos químicos interesantes aplicados en muchas aplicaciones diferentes, tales como combustibles y disolventes, pero, sobre todo, polietileno de 2,5-furandicarboxilato. Se trata de un plástico basado en productos bio que puede reemplazar el PET en muchas aplicaciones. El objetivo principal de esta tesis es optimizar los parámetros de reacción como la relación HCl/AlCl3 (catalizador), la temperatura y el tiempo de reacción utilizando -valerolactona (GVL) como solvente. El reactivo inicial es glucosa que, idealmente, se obtiene a partir de recursos renovables. En este proyecto, precisamente se quiere obtener a partir de residuos de chocolate procedentes de las industrias belgas.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Codirector del treball: Hayen, Joachim
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Nadal Pijuan, Maria Montserrat
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Conversió assistida per microones de la fructosa i glucosa a 5-hidroximetilfurfural en un reactor de flux continu Microwave assisted conversion of fructose and glucose to 5-hydroxymethylfurfural in a continuous flow reactor Conversión asistida por microondas de la fructosa y glucosa a 5-hidroximetilfurfural en un reactor de flujo continuo
  Data de la defensa del treball: 2018-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Glucosa, 5-hidroximetilfurfural, microondas Glucose, 5-hydroxymethylfurfural, microwave Glucosa, 5-hidroximetilfurfural, microones
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Microwave assisted conversion of fructose and glucose to 5-hydroxymethylfurfural in a continuous flow reactor
  Director del projecte: Dehaen, Geert
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar