Treballs Fi de Grau> Economia

Análisis de las normativas para la regulación de entidades financieras: ¿cumpliran las nuevas exigencias establecidas por el nuevo acuerdo de Basilea III?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1727
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1727
 • Autors:

  Chavez Guzman, Johnny Gabriel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-10
  Resum: Aquest treball titulat: Anàlisi de les normatives per a la regulació d’entitats financeres: compliran les noves exigències establertes pel nou acord de Basilea III?, es basa en un estudi teòric de la normativa de Basilea, en concret la nova normativa vigent, la normativa de Basilea III. Es caracteritza en un anàlisi d’algunes entitats financeres i companyies asseguradores, amb la finalitat d’observar si es regeixen o no a la nova normativa. Per això, prèviament es fa un recorregut dels precedents d’aquesta normativa fins arribar a l’actual, observant les carències i necessitats que van portar a terme moltes modificacions als acords. Es realitza una aproximació dels ratis el més proper possible als ratis establerts per Basilea amb la finalitat de poder respondre a la pregunta principal del treball. I mitjançant l’anàlisi dels gràfics construïts gracies als ratis, podem observar com les entitats financeres s’estan començant a regir per la normativa i les companyies asseguradores els passa tot el contrari. Un resultat totalment sorprenent, tenint en compte el passat que el passat de les entitats financeres no es tan bo, dóna un senyal d’esperança confiant en el sistema financer i la seguretat de que al futur vinent ressonin les paraules de innovació, seguretat, fortalesa i harmonia. This work entitled: Analysis of the regulations for the regulation of financial institutions: will they comply with the new requirements established by the new Basel III agreement? is based on a theoretical study of the Basle regulations, specifically the new regulations in force, the Basel III regulation. It is characterized in an analysis of some financial entities and insurance companies, in order to observe whether or not they are governed by the new regulations. For this reason, previously it is done a tour of the precedents of said regulations until arriving at the current one, seeing the deficiencies and needs that carried out several modifications in the agreements. An approximation of the ratios is made as close as possible to the ratios established by Basel in order to answer the main question of the work. And by analyzing the graphs built thanks to the ratios, we can see how financial entities are beginning to be governed by regulations and that insurance companies are not. A totally surprising result, seeing that the past of the financial entities is not so good, gives a signal of hope in the financial system and the assurance that the future that awaits us resonate the words of innovation, security, strength and harmony. Este trabajo titulado: Análisis de las normativas para la regulación de entidades financieras: ¿cumplirán las nuevas exigencias establecidas por el nuevo acuerdo de Basilea III?, se basa en un estudio teórico de la normativa de Basilea, en concreto la nueva normativa vigente, la normativa de Basilea III. Se caracteriza en un análisis de algunas entidades financieras y compañías aseguradoras, con la finalidad de observar si se rigen o no a la nueva normativa. Por ello, previamente se hace un recorrido de los precedentes de dicha normativa hasta llegar a la actual, viendo las carencias y necesidades que llevaron a cabo varias modificaciones en los acuerdos. Se realiza una aproximación de las ratios lo más cercano posible a las ratios establecidas por Basilea con la finalidad de responder a la pregunta principal del trabajo. Y mediante el análisis de los gráficos construidos gracias a las ratios, podemos observar como las entidades financieras se están comenzando a regir por la normativa y que las compañías aseguradoras les pasa lo contrario. Un resultado totalmente sorprendente, viendo que el pasado de las entidades financieras no es tan bueno, da una señal de esperanza en el sistema financiero y la seguridad de que el futuro que nos espera resuenan las palabras de innovación, seguridad, fortaleza y harmonía.
  Matèria: Entitats financeres
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Chavez Guzman, Johnny Gabriel
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi de les normatives per a la regulació d'entitats financeres: compliran les noves exigències establertes pel nou acord de Basilea III? Analysis of the regulations for the regulation of financial institutions: will they comply with the new requirements established by the new Basel III agreement? Análisis de las normativas para la regulación de entidades financieras: ¿cumpliran las nuevas exigencias establecidas por el nuevo acuerdo de Basilea III? No consta
  Data de la defensa del treball: 2018-02-05
  Paraules clau: Banca i finances Banking and finance Banca y finanzas No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Análisis de las normativas para la regulación de entidades financieras: ¿cumpliran las nuevas exigencias establecidas por el nuevo acuerdo de Basilea III?
  Director del projecte: Carolina Manzano Tovar
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Entitats financeres
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar