Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La tributación de las pensiones de los emigrantes retornados.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:173
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG173
 • Autors:

  Suárez Antón, Damián
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-04-08
  Resum: La tributació de las pensiones de los emigrants retornats és un treball final de grau que te per objectiu l’estudi de la obligació que te l’emigrant, un cop finalitzada la seva etapa laboral al estranger i retornat a territori espanyol per a residir de forma permanent, de tributar aquelles rendes per rendiment de treball que rebi de l’Estat estranger on hagi desenvolupat la seva activitat laboral. El nostre estudi, per tant, versarà sobre les problemàtiques que susciten el retorn d’aquests emigrant i les solucions que pugui oferir l’Ordenament Jurídic, ya que de no existir aquestes, es pot plantejar la problemàtica novament donat el nou increment d’emigrants sorgit de l’actual crisi econòmica. La Doble Imposició neix de la existència d’una juxtaposició impositiva (existència de dos impostos similars) entre el sistema tributari espanyol i el suís (autoritats fiscals), sobre el gravamen de la prestació per pensió (element material) que percep l’emigrant retornat a Espanya (element temporal) de l’Estat on s’hagi cotitzat pels seus anys laborals a Suïssa. En aquest context, l’Ordenament Jurídic espanyol adopta el model de Conveni per a evitar la Doble imposició de la Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, organització internacional que promou les polítiques de millora, el benestar econòmic i social en el món. Per això, ofereix un fòrum on mitjançant varis mètodes intenten oferir als governs millores socials, econòmiques i mediambientals y, des de la perspectiva fiscal, estudien la relació entre la ciutadania y el sistema fiscal. El model que anem a tractar en aquest treball de final de grau son convenis que el Comitè d’Assumptes Fiscals de la OCDE va elaborar amb la finalitat de donar consens entre la majoria dels països comunitaris i els membres de la OCDE. Per últim, en el nostre Treball Final de Grau, tractarem la problemàtica entorn a les sancions que van rebre diversos emigrants retornats que no van declarar la pensió de l’estranger per, suposadament, desconeixement de la Llei. The pensions of returnees taxation is a final grade work which aims to study the obligation of the emigrant, once developed his stage working abroad and returned to Spanish territory to reside permanently, to tax those rents by those who perceived job performance of the foreign state where he developed their work. Our study, therefore, will focus on the problems raised by the return of these migrants and solutions that can provide the legal system, since if those didn’t exist, can be posed as a problem to resurface in the future given the new outbreak migrant which is already emerging due to the current economic crisis. The double taxation arises from the existence of a tax juxtaposition (existence of two similar tax) between the Spanish and the Swiss tax system (fiscal authorities) on the taxation of pension benefit (material element) received by the migrant returned to Spain (time element) from the state where he quoted for their working years is Switzerland. In this context, the Spanish tax legal system adopts Convention model for the avoidance of double taxation of the Organization for Economic Cooperation and Development, an international organization that promotes policies to improve economic and social welfare in the world. For this, it provides a forum where various methods attempt to provide governments social, economic and environmental improvements, and from the fiscal perspective, they study the relationship between citizens and the model tax system that we will discuss in this final project grade are covenants of the Committee on Fiscal Affairs of the OECD developed in order to provide consensus among most EU countries and the OECD members. Finally, in our Final Grade Work, we treat the problems around the sanctions that have received various returnees who have not declared the pension received from abroad for allegedly ignorance of the law. La tributación de las pensiones de los emigrantes retornados es un trabajo final de grado que tiene por objetivo el estudio de la obligación que tiene el emigrante, una vez desarrollada su etapa laboral en el extranjero y retornado a territorio español para residir de forma permanente, de tributar aquellas rentas por rendimiento de trabajo que perciba del Estado extranjero donde desarrolló su actividad laboral. Nuestro estudio, por tanto, versará en la problemática que suscita el retorno de estos emigrantes y las soluciones que pueda ofrecer el Ordenamiento Jurídico, ya que de no existir éstas, se puede plantear como un problema que resurja en el futuro dado el nuevo brote de emigrante que ya está surgiendo debido a la actual crisis económica. La Doble Imposición nace de la existencia de una yuxtaposición impositiva (existencia de dos impuestos similares) entre el sistema tributario español y el suizo (autoridades fiscales), sobre el gravamen de la prestación por pensión (elemento material) que percibe el emigrante retornado a España (elemento temporal) del Estado donde cotizó por sus años laborales que es Suiza. En este contexto, el Ordenamiento Jurídico tributario español adopta el modelo de Convenio para la evitar la doble imposición de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, organización internacional que promueve las políticas de mejora el bienestar económico y social en el mundo. Para ello, ofrece un foro donde mediante varios métodos intentan ofrecer a los gobiernos mejoras sociales, económicas y medioambientales y, desde la perspectiva fiscal, estudian la relación entre la ciudadanía y el sistema fiscal modelo que vamos a tratar en este Trabajo final de grado son convenios que el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE elaboró con el fin de dar consenso entre la mayoría de los países comunitarios y los miembros de la OCDE. Por último, en nuestro Trabajo Final de grado, tratamos la problemática entorno a las sanciones que han recibido los diversos emigrantes retornados que no han declarado la pensión percibida del extranjero por, supuestamente, desconocimiento de la Ley.
  Matèria: Doble imposició
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Suárez Antón, Damián
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La tributació de les pensions dels emigrants retornats. The pensions of returnees taxation La tributación de las pensiones de los emigrantes retornados
  Data de la defensa del treball: 2014-05-30
  Paraules clau: pensions, doble imposició, residència pensions, returnees, double taxation, residence pensiones, emigrantes, doble imposición, residencia
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La tributación de las pensiones de los emigrantes retornados
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Doble imposició
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar