Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La Convenció Internacional Per A La Protecció Dels Treballadors Migrants I Les Seves Famílies

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:174
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG174
 • Autors:

  Gomez Cruz, Ahinoa
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-04-08
  Resum: Aquest treball fa un anàlisis de la “La Convenció Internacional per a la Protecció dels Treballadors Migrants i les seves Famílies”, així com explica els òrgans encarregats de vetllar per que es compleixi aquesta, com es el Comitè de Protecció dels Drets de tots els Treballadors i dels seus Familiars i el Relator Especial sobre els Drets Humans dels Migrants, i els informes anuals que aquest ha presentat a les Nacions Unides al llarg d’aquests 14 anys des de que es va fundar aquesta figura. Inicialment, es centra en estudiar el fenomen de les migracions i el perquè actualment hi ha tantes persones que migren del seu país d’origen. Posteriorment examina la historia d’aquesta Convenció i en la dificultat amb la que s’ha trobat Nacions Unides a l’hora de que finalment arribés als mínims de ratificacions perquè aquesta fos efectiva; així com també s’expliquen els principals objectius que assoleix la Convenció. Finalment analitza la situació actual espanyola respecte a la no ratificació del Conveni i els motius pels quals seria un gran avanç per al sector migrant espanyol, que aquesta es ratifiqués. En resum, el treball examina els drets mínims que la Convenció atorga als migrants, independentment de la seva situació regularitzada o irregular i busca una igualació efectiva de drets i deures del emigrants amb els nacionals del país receptor. Tot i la seva escassa recepció en els ordenaments dels països que encara no l’han ratificat, la Convenció fixa uns mínims internacionalment reconeguts del que deurien ser els drets dels migrants, en relació a la seva dignitat i drets inherents a la condició humana. This essay makes an analysis of the "International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families" and said the responsible for ensuring that it is complied, like the Committee for the Protection of the Rights of All workers and their Families and the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, and his annual reports over the past 14 years since it was founded. Initially this essay focusses on studying the phenomenon of migration and why so many people migrate from their home country. Later examines the history of this Convention and the difficulty that United Nations found when they finally reached the minimum number of ratifications for it to be effective; as well as the main objectives to be achieved for the Convention. Finally, it analyses the actual Spanish situation regarding the non-ratification of the Convention and the reasons why it would be a breakthrough for the Spanish migrant sector, which it ratified. In summary, the essay examines the minimum rights that the Convention grants to migrants, regardless of their regularized or irregular situation and seeks effective equalization of rights and duties of migrants and nationals of the host country. The Convention recognized what should be the rights of migrants in relation to their inherent dignity and rights of the human condition minimal. Este trabajo hace un análisis de la "La Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias", así como, explica los órganos encargados de velar para que ésta se cumpla, como es el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores y de sus Familiares y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, y los informes anuales que éste ha presentado a las Naciones Unidas a lo largo de estos 14 años desde que se fundó la misma. Inicialmente, se centra en estudiar el fenómeno de las migraciones y por qué actualmente hay tantas personas que migran de su país de origen. Posteriormente examina la historia de esta Convención y la dificultad con la que se ha encontrado Naciones Unidas a la hora de que, finalmente llegara a los mínimos de ratificaciones para que ésta fuera efectiva; así como también se explican los principales objetivos que se pretenden conseguir con la Convención. Finalmente analiza la situación actual española, respecto a la no ratificación del Convenio y los motivos por los que sería un gran avance para el sector migrante español, que ésta se ratificara. En resumen, el trabajo examina los derechos mínimos que la Convención otorga a los migrantes, independientemente de su situación regularizada o irregular y busca una igualación efectiva de derechos y deberes de los emigrantes con los nacionales del país receptor. A pesar de su escasa recepción en los ordenamientos de los países que aún no lo han ratificado, la Convención fija unos mínimos internacionalmente reconocidos de lo que deberían ser los derechos de los migrantes, en relación a su dignidad y derechos inherentes a la condición humana.
  Matèria: Emigració i immigració--Dret i legislació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Gomez Cruz, Ahinoa
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La Convenció Internacional Per A La Protecció Dels Treballadors Migrants I Les Seves Famílies International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families La Convención Internacional Para La Protección De Los Trabajadores Migrantes I Sus Famílias
  Data de la defensa del treball: 2014-05-27
  Paraules clau: Migrants, Protecció, Drets Fonamentals Migrant Workers, Protection, Human Rights Migrantes, Protección, Derechos Fundamentales
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La Convenció Internacional Per A La Protecció Dels Treballadors Migrants I Les Seves Famílies
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Emigració i immigració--Dret i legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar