Treballs Fi de Grau> Economia

Una aproximació a l'economia circular: anàlisi qualitatiu i quantitatiu a les Terres de l'Ebre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1740
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1740
 • Autors:

  Dima, Gherghina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-12
  Resum: La majoria de les empreses evolucionen dintre d’un sistema econòmic modelitzat, que es troba actualment vulnerat per la disminució dels recursos naturals, l’elevat cost de l’energia i la degradació del medi ambient. Economia circular és un model econòmic que es basa en la gestió eficaç dels recursos mitjançant activitats de reparació, reutilització i reciclatge; aquest pretén mantenir la utilitat i allargar la vida dels productes, components i recursos naturals. L’estudi consisteix a determinar quin és el nivell d’implementació i el grau de conscienciació del model econòmic circular a les Terres de l’Ebre. En primer lloc s’analitza la generació de residus municipals i industrials del territori ebrenc en comparació amb altres regions. S’ha estudiat el grau de dependència de les deixalles respecte a altres factors i, a més a més, s’ha determinat l’impacte de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle sobre el creixement econòmic. L’estudi mostra que la majoria de les empreses entrevistades no tenen coneixements d’aquest nou model econòmic, tot i que algunes l’apliquen en el procés productiu. Mitjançant aquesta investigació es demostra que les Terres de l’Ebre ocupa la segona posició, després de UE-27 quant a la disminució de residus municipals. Pel que fan als residus industrials, s’ha observat que el territori ebrenc genera deixalles per sota de la mitjana de Catalunya i Espanya. Segons les dades estadístiques, només Montsià i Terra Alta han assolit els objectius del Programa General de Prevenció de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 i l’Estratègia Europa 2020 de la Unió Europea. Durant el període estudiat, es comprova la validesa de la relació entre l’impacte del creixement econòmic i la qualitat ambiental. El factor que té més influència en l’emissió de residus és el percentatge del Valor Afegit Brut industrial. Diverses estratègies, mecanismes i eines poden ser adoptades pel desenvolupament de l’economia circular per part de les autoritats públiques. Most companies evolve into a modeled economic system, which is currently violated by the decline of natural resources, the high cost of energy and the degradation of the environment. Circular economy is an economic model that is based on the efficient management of resources through repair, reuse and recycling activities; it aims to maintain the utility and extend the life of products, components and natural resources. The study consists in determining the level of implementation and the degree of awareness of the circular economic model in Terres de l'Ebre. Firstly, the generation of municipal and industrial waste from the Ebre territory is analyzed in comparison with other regions. The degree of dependence on waste has been studied with regard to other factors and, moreover, the impact of the emission of greenhouse gases on economic growth has been determined. The study shows that most of the companies interviewed do not have knowledge of this new economic model, although some apply it to the productive process. This research demonstrates that Terres de l'Ebre occupies second place, after EU-27 regarding the reduction of municipal waste. Regarding industrial waste, it has been observed that Ebre territory generates waste below the average of Catalonia and Spain. According to the statistical data, only Montsià and Terra Alta have achieved the objectives of the General Program for the Prevention of Waste and Resources of Catalonia 2013-2020 and the Europe 2020 Strategy of the European Union. During the period studied, the validity of the relationship between the impact of economic growth and environmental quality is checked. The factor that has the greatest influence on the emission of waste is the percentage of the Gross Industrial Added Value. Various strategies, mechanisms and tools can be adopted by the development of the circular economy by the public authorities. La mayoría de las empresas evolucionan dentro de un sistema económico modelizado, que se encuentra actualmente vulnerado por la disminución de los recursos naturales, el elevado coste de la energía y la degradación del medio ambiente. Economía circular es un modelo económico que se basa en la gestión eficaz de los recursos mediante actividades de reparación, reutilización y reciclaje; éste pretende mantener la utilidad y alargar la vida de los productos, componentes y recursos naturales. El estudio consiste en determinar cuál es el nivel de implementación y el grado de concienciación del modelo económico circular en las Tierras del Ebro. En primer lugar se analiza la generación de residuos municipales e industriales del territorio ebrenc en comparación con otras regiones. Se ha estudiado el grado de dependencia de los desechos respecto a otros factores y, además, se ha determinado el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero sobre el crecimiento económico. El estudio muestra que la mayoría de las empresas entrevistadas no tienen conocimientos de este nuevo modelo económico, aunque algunas lo aplican en el proceso productivo. Mediante esta investigación se demuestra que las Tierras del Ebro ocupa la segunda posición, después de UE-27 en cuanto a la disminución de residuos municipales. En hacen los residuos industriales, se ha observado que el territorio ebrenc genera desechos por debajo de la media de Cataluña y España. Según los datos estadísticos, sólo Montsià y Terra Alta han alcanzado los objetivos del Programa General de Prevención de Residuos y Recursos de Cataluña 2013-2020 y la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. Durante el periodo estudiado, se comprueba la validez de la relación entre el impacto del crecimiento económico y la calidad ambiental. El factor que tiene más influencia en la emisión de residuos es el porcentaje del Valor Añadido Bruto industrial. Varias estrategias, mecanismos y herramientas pueden ser adoptadas por el desarrollo de la economía circular por parte de las autoridades públicas. No consta
  Matèria: Economia social
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Dima, Gherghina
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Una aproximació a l'economia circular: anàlisi qualitatiu i quantitatiu a les Terres de l'Ebre An approach to the circular economy: qualitative and quantitative analysis in the Lands of the Ebro Una aproximación a la economía circular: análisis cualitativo y cuantitativo en las Tierras del Ebro No consta
  Data de la defensa del treball: 2018-06-25
  Paraules clau: Una aproximació a l'economia circular: anàlisis qualitatiu i quantitatiu a les Terres de l'Ebre An approach to the circular economy: qualitative and quantitative analysis in Terras del Ebro Economía circular, residuos municipales, residuos industriales No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Una aproximació a l'economia circular: anàlisi qualitatiu i quantitatiu a les Terres de l'Ebre
  Director del projecte: Farré Albendea, Xavier
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Economia social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar