Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Access to new complexes of (Cat)[Cu(CF3)2] as efficient trifluoromethylating agents in the activation of aryl halides

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1748
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1748
 • Autors:

  Odena Juan, Carlota
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-13
  Resum: En este trabajo se ha desarrollado la síntesis in-situ de manera rápida y selectiva de los complejos tipo bis-(trifluorometil)cuprato a través de una reacción de transmetalación utilizando complejos de plata análogos. Posteriormente, se ha evaluado su capacidad como agentes trifluorometilantes en la formación de enlaces C-CF3 utilizando diferentes haluros de arilo como substratos modelo. Es importante destacar que es la primera vez que se ha podido demostrar el potencial de estas especies, debido a que su reactividad no había sido estudiada en profundidad hasta el momento. Herein, we describe a rapid, selective and in-situ synthesis of the bis- (trifluoromethyl)cuprate complexes through a transmetalation reaction using analogous silver complexes. Subsequently, its potential as trifluoromethylating agents in the formation of C-CF3 bonds using different aryl halides as model substrates has been evaluated. It is important to mention that this is the first time that the capability of these species has been demonstrated, since their reactivity has been neglected to date. En aquest treball s’ha desenvolupat la síntesi in-situ de manera ràpida i selectiva dels complexos tipus bis-(trifluorometil)cuprat a través d’una reacció de transmetal·lació utilitzant complexes de plata anàlegs. Posteriorment, s’ha avaluat la seva capacitat com agents trifluorometilants en la formació d’enllaços C-CF3 utilitzant diferents halurs d’aril com a substrats model. És important destacar que és la primera vegada que s’ha pogut demostrar el potencial d’aquestes espècies, ja que la seva reactivitat no havia sigut estudiada amb profunditat fins al moment.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Codirector del treball: Martínez de Salinas Uzquiza, Sara
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Odena Juan, Carlota
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Accés a nous complexes de tipus (Cat)[Cu(CF3)2] com eficients agents trifluorometilants en l'activació d'halurs d'aril Access to new complexes of (Cat)[Cu(CF3)2] as efficient trifluoromethylating agents in the activation of aryl halides Acceso a nuevos complejos de tipo (Cat)[Cu(CF3)2] como eficientes agentes trifluorometilantes en la activación de haluros de arilo
  Data de la defensa del treball: 2018-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Transmetal·lació, complexes organocuprat, trifluorometilació Transmetalation, organocuprate complexes, trifluoromethylation Transmetalación, complejos organocuprato, trifluorometilación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Access to new complexes of (Cat)[Cu(CF3)2] as efficient trifluoromethylating agents in the activation of aryl halides
  Director del projecte: Pérez Temprano, Mónica H.
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar