Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Anàlisi de l'aplicació i eficàcia de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora de l'accés a la informació, la participació pública i l'accés a la justícia en matèria ambiental

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:175
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG175
 • Autors:

  Nadal Fabra, Ramon
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-04-08
  Resum: El present Treball de Fi de Grau, pretén analitzar l’aplicació i l’eficàcia del Conveni d’Aarhus a Espanya, a partir de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora de l’accés a la informació, la participació pública i l’accés a la justícia en matèria ambiental. El Treball contextualitza normativament la legislació vigent i passada, a nivell internacional, europeu i estatal, per tal de situar l’objecte del mateix, i desenvolupar l’anàlisi de l’aplicació i l’efectivitat de la Llei 27/2006, per finalment determinar quines són les possibles causes de deficiència existents actualment en l’aplicació de la Llei 27/2006 a Espanya. The aim of this Final Project is to analyze the implementation and effectiveness of the Aarhus Convention to Spain, from the Law 27/2006 of July 18, which regulates the access to the information, public participation and the access to justice in environmental matters. This project contextualizes normatively the current and past legislation, into international, state and European level, to place the subject matter hereof, and develop the analysis of the implementation and effectiveness of the Law 27/2006, to finally determine which have been the possible causes of the existing shortcomings in the implementation of Law 27/2006 to Spain El presente Trabajo de Fin de Grado, pretende analizar la aplicación y la eficacia del Convenio de Aarhus a España, a partir de la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora del acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental. El Trabajo contextualiza normativamente la legislación vigente y pasada, a nivel internacional, europeo y estatal, para situar el objeto del mismo, y desarrollar el análisis de la aplicación y la efectividad de la Ley 27/2006, para finalmente determinar cuáles han sido las posibles causas de deficiencia existentes en la aplicación de la Ley 27/2006 a España.
  Matèria: Dret ambiental internacional
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Nadal Fabra, Ramon
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi de l'aplicació i eficàcia de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora de l'accés a la informació, la participació pública i l'accés a la justícia en matèria ambiental Analysis of the implementation and effectiveness of the Law 27/2006 of 18 July, regulating the access to information, public participation and access to justice in environmental matters Analisis de la aplicación y eficacia de la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora del acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental
  Data de la defensa del treball: 2014-05-26
  Paraules clau: Conveni d'Aarhus Espanya Aarhus Convention Spain Convenio Aarhus España
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Anàlisi de l'aplicació i eficàcia de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora de l'accés a la informació, la participació pública i l'accés a la justícia en matèria ambiental
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Dret ambiental internacional
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar