Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Determinació de vitamines liposolubles en mostres d’origen alimentari per RP-HPLC-UV

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1752
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1752
 • Autors:

  Velásquez Argomedo, Brian Frank
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-14
  Resum: El Projecte va tenir com a finalitat el desenvolupament d’un mètode que sigui capaç de determinar simultàniament les vitamines liposolubles d’interès mitjançant cromatografia liquida d’alta resolució de fase reversa acoblat a un detector UV; que en aquest cas son la vitamina A, De i E, optimitzar-lo i validar-lo. Aquest mètode es va desenvolupar amb l’ajuda de les normatives ISO corresponents, ja que la seva utilització ofereix una simplificació a l’hora de validar el mètode. Es va elaborar un disseny experimental Plackett-Burman per determinar els factors d’influència del mètode en el mínim numero d’experiments possibles i un segon disseny per determinar el valor òptim per aquests factors. Una vegada optimitzat es va realitzar la validació del mètode seguint la guia Eurachem, utilitzant patrons i mostres de rutina de suplements alimentaris. The purpose of the project was the development of a method that can simultaneosly determine the liposoluble vitamins of interest that in this case are vitamin A, D3 and E by reverse phase high resolution líquid chromatography coupled to a UV detector, optimitze it and validate it. This method was developed with the help of the corresponding ISO regulations since the use of theese offers a simplification when validating the method. An experimental Plackett-Burman design was developed to determine the influence factors of the method in the mínimum number of possible experiments and a second design to determine the optimal value for these factors. Once optimized, the validation of the method was carried out following the Eurachem guide, using standards and routine samples of food supplements. El proyecto tuvo como finalidad el desarrollo de un método que sea capaz de determinar simultáneamente las vitaminas liposolubles de interés mediante cromatografía líquida de alta resolución de fase reversa acoplado a un detector UV; que en este caso son la vitamina A, D3 y E, optimizarlo y validarlo. Este método se desarrolló con la ayuda de las normativas ISO correspondientes ya que el uso de estas ofrece una simplificación a la hora de validar el método. Se elaboró un diseño experimental Plackett-Burman para determinar los factores de influencia del método en el mínimo número de experimentos posibles y un segundo diseño para determinar el valor óptimo para estos factores. Una vez optimizado se pasó a realizar la validación del método siguiendo la guía Eurachem, utilizando patrones y muestras de rutina de suplementos alimenticios.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Muñoz, Ivan; Rodríguez Sánchez, Hèctor
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Velásquez Argomedo, Brian Frank
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Determinació de vitamines liposolubles en mostres d’origen alimentari per RP-HPLC-UV Determination of fat soluble vitamins in foods by RP-HPLC-UV Determinación de vitaminas liposolubles en muestras de origen alimentario por RP-HPLC-UV
  Data de la defensa del treball: 2018-07-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: simultánea, selectiva, RP-HPLC-UV silumtaneous, selectivity, RP-HPLC-UV simultani, selectiu, RP-HPLC-UV
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Determinació de vitamines liposolubles en mostres d’origen alimentari per RP-HPLC-UV
  Director del projecte: Aguiló Díaz, Magdalena
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar