Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La coherència en les polítiques de cooperació internacional

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:176
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG176
 • Autors:

  Tierraseca Matute, Rosa M.
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-04-08
  Resum: Prenent com a base la definició acadèmica de la paraula Coherència com a “Connexió i absència de contradicció entre les parts d'un argument, d'una doctrina, d'una obra, etc., considerats com una totalitat”, l’objectiu general d’aquest treball és el d’analitzar la situació actual de la coherència de les polítiques de cooperació internacional al desenvolupament (CPD), i la resta les polítiques portades a terme pels diferents actors donants d’ajuda oficial al desenvolupament. La formulació de les polítiques de cooperació internacional al desenvolupament resulten d’un procés complex que està subjecte a molts interessos i possibles contradiccions. La CPD fomenta la transversalitat de les polítiques de cooperació i la seva transparència, oberta a les parts interessades de tots els països, inclosos aquells que no tenen veu o que es troben al marge del centre on es formulen aquestes polítiques. Però la finalitat última de la CPD pretén anar més enllà de demanar transparència; es tracta de preveure i anticipar-se als possibles impactes negatius que poden comportar l’execució de diferents polítiques en la cooperació al desenvolupament, no només de la seva mera formulació. Arran de la realitat internacional actual, en el present treball s’ha plantejat la realització d’una anàlisi sobre la coherència de les polítiques de cooperació internacional i la seva evolució fins l’actualitat: què és, quan apareix, com s’aplica, quins són els actors més importants, i un estudi de cas que mostra la falta de coherència entre les polítiques de cooperació al desenvolupament i per exemple, la política comercial. Taking as a starting point that the academic definition of the word Coherence as " Connection and contradiction absence between the parts of an argument, of a doctrine, of a work, etc., considered as a totality ", the aim of this work is to analize the current situation of the Policiy Coherence for Developement (PCD), and other political rides performed by the different actors donors of the official help to the development. The formulation of policy coherence for development (PCD) is a result of a complex process, which is subject to a lot of interests and possible contradictions. The PCD foments the mainstreaming of the political cooperation and its opened transparency for the interested parts of all the countries, including those ones that are voiceless or are excluded of the centre where this type of policy is formulated. But the last purpose of the PCD tries to go further on asking for a transparency; this is about foreseeing and anticipating to possible negative impacts that can endure the execution of the different policy in the cooperation to the development, not only of his mere formulation. Due to the current international reality, the realization of an analysis of international cooperation politics coherence and its evolution to the present are being considered; that is, when it appears, which are its more important actors, and a study of case that demonstrates that a coherence lack between the PCD and, for example, the trade policy still exists. Partiendo de la definición académica de la palabra Coherencia como “Conexión y ausencia de contradicción entre las partes de un argumento, de una doctrina, de una obra, etc., considerados como una totalidad”, el objetivo de este trabajo es el de analizar la situación actual de la coherencia de las políticas de cooperación internacional la desarrollo (CPD), y las demás políticas llevadas a cabo por los diferentes actores donantes de ayuda oficial al desarrollo. La formulación de políticas de cooperación internacional al desarrollo (PCD) resultan de un proceso complejo que esta sujeto a muchos intereses y posibles contradicciones. La CPD fomenta la transversalidad de las políticas de cooperación y su transparencia, abierta a las partes interesadas de todos los países, incluidos aquellos que no tienen voz o se encuentran al margen del centro donde se formulan este tipo de políticas. Pero la finalidad última de la CPD pretende ir más allá de pedir una transparencia; se trata de prever y anticiparse a posibles impactos negativos que pueden comportar la ejecución de las diferentes políticas en la cooperación al desarrollo, no sólo de su mera formulación. A raíz de la realidad internacional actual, en el presente trabajo se plantea la realización de un análisis sobre la coherencia de las políticas de cooperación internacional y su evolución hasta la actualidad: que es, cuando aparece, cuales son sus actores más importantes, y un estudio de caso que demuestra que aún existe una falta de coherencia entre las PCD y, por ejemplo, la política comercial.
  Matèria: Cooperació internacional
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Tierraseca Matute, Rosa M.
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La coherència en les polítiques de cooperació internacional The policy coherence of internactional cooperation La coherencia en las políticas de cooperación internacional
  Data de la defensa del treball: 2014-05-27
  Paraules clau: coherència,polítiques, cooperació coherence, policy, cooperation coherencia, políticas, cooperación
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La coherència en les polítiques de cooperació internacional
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Cooperació internacional
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar