Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Tractaments de fisioteràpia en l'epicondilitis. Revisió Bibliogràfica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1775
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1775
 • Autors:

  Sans Riola, Anton
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-15
  Resum: Epicondylitis is one of the more frequently tendinopathy and it is the most commonly diagnosed elbow pathology. For the physiotherapists, it is always difficult to treat and to choose the right treatment. For this reason, the objective of the study is to analyze the scientific evidence published in recent years and see which treatment is most effective for epicondylitis and, in this way, to help the physiotherapists. Articles of wich systematic review has been made, have been searched on PubMed and PEDro with the keywords “lateral epicondylitis” AND “physical therapy” and the filters “five years” and “clinical trial”. Assessment of study eligibility and data extraction reports of studies have been made by two group members, independently, to reduce the possibility of lose relevant reports. We analyzed seven studies with a total of 546 participants adding all records. High intensity laser and orthotics, percutaneous needle electrolysis, eccentric exercises and phonophoresis don't show a significant enough improvement. There aren't statistics significant differences between the treatment of epicondylitis and pilates sessions added to conventional treatment. There's also no evidence that TENS is beneficial added to conventional treatment in epicondylitis. Most of the treatments used in the various studies are beneficial, but not all of them use the same evaluation tools, and therefore, it is difficult to make a comparison between them and determine what is the best treatment to apply in case of epicondylitis. Studies have few patients and high risk of bias. The review has studies that apply different techniques and it's difficult to relate and compare the results from different treatments. It is important to make more studies comparing the effectiveness, benefits and risks of the different treatments, and with this, decide which one is most effective at every stage of the injury, in each patient according to their characteristics. No results were found to show a significant improvement in treatment group compared to the control group in the studies analyzed. The studies have a high risk of bias, making it difficult to draw reliable conclusions about which is the best treatment. L’epicondilitis es troba entre les tendinopaties més freqüents i és la patologia més comunament diagnosticada en el colze. Segueixen sent un mal de cap pels fisioterapeutes i tot un repte a l’hora de tractar-les i els dubtes sobre com abordar-la tenint en compte l’eficàcia de cada tractament són freqüents. Per aquest motiu l’objectiu del treball és analitzar l’evidència científica dels estudis publicats en els últims anys i veure quin tractament és més eficaç per l’epicondilitis i així poder servir d’ajuda als fisioterapeutes a l’hora de tractar aquesta patologia. Els articles a partir dels quals s’ha fet la revisió sistemàtica han estat cercats a la plataforma PubMed i PEDro amb les paraules clau “lateral epicondylitis” AND “physical therapy” i els filtres “five years” i “clinical trial”. L'avaluació de l'elegibilitat dels estudis i l'extracció de les dades dels informes dels estudis l’han realitzat dues persones, de manera independent, per reduir la possibilitat de que es descartin informes rellevants. Es van analitzar 7 estudis, amb un total de 546 participants sumant tots els registres. El tractament de l’epicondilitis mitjançant làser d’alta intensitat i ortesis, amb electròlisi percutània amb agulla, amb exercicis excèntrics i amb fonoforesi, mostren una millora en la majoria de mesures de resultat. No hi ha diferències significatives entre el tractament de l’epicondilitis mitjançant sessions de pilates i el tractament convencional. Tampoc hi ha evidència de que sigui beneficiós afegir TENS al tractament convencional en l’epicondilitis. La majoria dels tractaments emprats en els diferents estudis resulten beneficiosos, però no en tots ells es fan servir els mateixos instruments de valoració, i per tant, és complicat fer una comparació entre ells i determinar quin és el millor tractament per aplicar en cas d'epicondilitis. Els estudis compten amb pocs pacients i alt risc de biaix. La revisió compta amb estudis que apliquen diferents tècniques i és complicat relacionar i comparar els resultats procedents de tractaments diferents. Seria important realitzar més estudis on es comparés l’efectivitat dels tractaments. No s’han trobat estudis que mostrin que un tractament és superior a un altre en els estudis analitzats. Els estudis tenen un risc alt de biaix, el que fa difícil extreure conclusions fiables sobre quin és el millor tractament.
  Matèria: Colze de tennis
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Sans Riola, Anton
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Tratamientos de fisioterapia en la epicondilitis. Revisión Bibliográfica Treatment of physical therapy on epicondylitis. Bibliographic Revision
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Tratamientos de fisioterapia en la epicondilitis. Revisión Bibliográfica Tennis elbow, physical therapy modalities Colze de tennista, modalitats de teràpia física
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Tractaments de fisioteràpia en l'epicondilitis. Revisió Bibliogràfica
  Director del projecte: Salvat Salvat, Maria Isabel
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Colze de tennis
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar