Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Comparativa de les tècniques de Punció Seca amb les tècniques d'estirament i compressió isquèmica al múscul trapezi superior

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1781
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1781
 • Autors:

  Asensio Arqué, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-16
  Resum: OBJECTIUS: L'objectiu d'aquesta revisió bibliogràfica és el de comprovar quins resultats donen els diferents tractaments del trapezi superior, comparant els efectes dels tractaments més invasius com són la punció seca profunda i/o superficial amb altres que no ho són com els estiraments i la compressió isquèmica, amb els seus pros i els seus contres els uns respecte els altres. MÈTODE: La cerca es va realitzar a les bases de dades Pubmed, Google Academics i PEDro durant els mesos de Gener i Febrer de 2017. La principal mesura de resultat en aquesta revisió ha sigut el dolor subjectiu referit pels pacients, mesurat mitjançant escales validades com la EVA o d'altres qüestionaris i instruments de mesura (Escala PPT, provocació de teixits tous, percentatge del temps del dolor) que contemplin el dolor en els seus paràmetres. També la funcionalitat s’ha considerat com a variable de resultat, entre les quals trobem el rang de moviment actiu cervical, l'activitat elèctrica basal del trapezi i els resultats del qüestionari DASH. Per avaluar la qualitat metodològica dels assajos clínics dels articles que hem seleccionat ha estat utilitzada l’escala de PEDro. Aquesta escala és un recurs altament utilitzat en investigacions i assajos clínics d’intervencions fisioterapèutiques, que classifica els assajos de la base de dades PEDro, ajudant a jutjar la qualitat i utilitat dels assajos. Objectives: The aim of this bibliographic review is to prove which results we get between different upper trapezius treatments, comparing the effects of the ones that are more invasive like dry needling, both superficial and deep, and other non-invasive treatment such as stretching and ischemic compression, with their advantages and disadvantages between each other. Methods: The search was made in the following databases: Pubmed, Google Academics and PEDro during January and February of 2017. The main measure of the results in this revision has been the subjective pain referred by the patients, measuring with validated scales such as EVA or other questionnaires and measure tools (PPT scale, soft tissue provocation, pain time percentage) that evaluate the pain in its parameters. Also, the functionality has been considered as a variable of results, in which we can find rate of cervical active movement, basal electric activity of the trapezium and the results of DASH questionnaire. To evaluate the methodological quality of the articles chosen, we've been using PEDro scale, which is a highly recommended method of evaluation used in investigations and clinical trials of physiotherapeutically interventions that classifies the studies of its own database, helping to judge the quality and utility of them.
  Matèria: Músculs -- Rehabilitació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Asensio Arqué, Daniel
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Comparision of Dry Needling techniques versus stretching and ischemic compression techniques in upper trapezius muscle. Comparativa de las técnicas de Punción Seca con las técnicas de estiramiento y compresión isquémica en el músculo trapecio superior
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Punció Seca, Estiraments I Compressió isquèmica, trapezi Dry needling, trapezius,stretching AND Ischemic compression Punción Seca, Estiramientos Y Compresión Isquémica, trapecio
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Comparativa de les tècniques de Punció Seca amb les tècniques d'estirament i compressió isquèmica al múscul trapezi superior
  Director del projecte: Aguilera Barea, Antonio
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Músculs -- Rehabilitació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar