Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

IMPACTE D’UN PROGRAMA D’EXERCICI FÍSIC AERÒBIC EN PACIENTS DE LA RESIDÈNCIA STS ASSISTENCIAL MISERICÒRDIA AMB LA MALALTIA DE L’ALZHEIMER LLEU O MODERADA

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1787
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1787
 • Autors:

  Bonillo Magrané, Fernando
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-18
  Resum: Objectiu: Realitzar estudi pilot sobre la implantació d’un programa d’exercici aeròbic en pacients amb Alzheimer en fase lleu moderada com a eina preventiva i de millora de la demència. Material i mètodes: La mostra en la que s’ha fet l’estudi és de 10 pacients amb Alzheimer lleu o moderat (basant-nos amb la puntuació del seu Pfeiffer), 5 al grup experimental i 5 al grup control. Es seleccionen dos grups homogenis en quant a mitjanes de Tinetti, Pfeiffer i nivell funcional. Es comparen els dos grups, l’experimental, on se'ls hi aplica durant 2 mesos un programa d’exercici físic de 120 minuts /setmana al 60 / 75 % freqüència cardíaca màxima, i el control, que mantenen activitats físiques habituals del centre residencial i es comparen els valors de Tinetti, Pfeiffer i nivell funcional abans i després per estudiar diferències significatives. Resultats: No s’han obtingut diferències estadísticament significatives en el grup experimental en els resultats de Tinetti, Pfeiffer i nivell funcional, abans i després de l’estudi. Tampoc en l’evolució dels dos grups durant aquests dos mesos. Targets: Performing pilot study on the implementation of an aerobic exercise program in mild or moderate Alzheimer's patients as a preventive and improving tool of dementia. Material and methods: The sample which the study has been done of is about 10 mild or moderate Alzheimer's patients (based on the Pfeiffer's test score), 5 in the experimental group and 5 in the control group. Two homogeneous groups are selected insofar as Tinetti, Pfeiffer and functional level average. Then, we compare them. The experimental one where they are applied for 2 months an exercise program of 120 minutes per week of 60/70% maximum heart rate. And the control one which maintains the nursing home usual physical activities. Finally, we contrast the Tinetti, Pfeiffer and functional level scores before and after in order to analyse significative differences. Results: There are not statistically significant differences in the Tinetti, Pfeiffer and functional level results from the experimental group before and after the study. Neither in the two groups’ evolution during these two months study. Objetivo: Realizar estudio piloto sobre la implantación de un programa de ejercicio aeróbico en pacientes con Alzheimer en fase leve moderada como herramienta preventiva y de mejora de la demencia. Material y métodos: La muestra en la que se ha hecho el estudio es de 10 pacientes con Alzheimer leve o moderado (basándonos en la puntuación de su Pfeiffer), 5 al grupo experimental y 5 en el grupo control. Se seleccionan dos grupos homogéneos en cuanto a medias de Tinetti, Pfeiffer y nivel funcional. Se comparan los dos grupos, el experimental, donde se les aplica durante 2 meses un programa de ejercicio físico de 120 minutos / semana al 60/75% frecuencia cardíaca máxima, y el control, que mantienen actividades físicas habituales del centro residencial y se comparan los valores de Tinetti, Pfeiffer y nivel funcional antes y después para estudiar diferencias significativas Resultados: No se han obtenido diferencias estadísticamente significativas en el grupo experimental en los resultados de Tinetti, Pfeiffer y nivel funcional, antes y después del estudio. Tampoco en la evolución de los dos grupos durante estos dos meses.
  Matèria: Alzheimer, Malaltia d' -- Estudi de casos
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Bonillo Magrané, Fernando
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: IMPACTO DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO AERÓBICO EN PACIENTES CON LA ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER LEVE O MODERADA IMPACT OF A PROGRAM OF AEROBIC PHYSICAL EXERCISE IN PATIENTS WITH ALZHEIMER'S DISEASE LOW OR MODERATE
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Exercici físic aeròbic, tractament d’Alzheimer, Tinetti, Pfeiffer Aerobic exercise, treatment of Alzheimer, Tinetti, Pfeiffer Ejercicio físico aeróbico, tratamiento del Alzheimer, Tinetti, Pfeiffer
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: IMPACTE D’UN PROGRAMA D’EXERCICI FÍSIC AERÒBIC EN PACIENTS DE LA RESIDÈNCIA STS ASSISTENCIAL MISERICÒRDIA AMB LA MALALTIA DE L’ALZHEIMER LLEU O MODERADA
  Director del projecte: López Villada, Juan Antonio
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Alzheimer, Malaltia d' -- Estudi de casos
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar