Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Informe d' un cas de lumbàlgia i de talàlgia: Tractament de Fisioteràpia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1805
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1805
 • Autors:

  Bosch Aguilar, Marcel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-21
  Resum: Es presenta un pacient amb patologies diverses: lumbàlgia, fascitis plantar, neuroma de Morton i esperó calcani. Ens plantegem si hi ha relació entre elles. Realitzem les exploracions corresponents per extreure’n les primeres hipòtesis i poder realitzar les fases de tractament per mitja de mètodes d’exploració com goniometria, proves especifiques i punts gallets. Durant aquest procés observem si la nostra hipòtesis i la decisió envers el tractament són correctes o si es necessari modificar el tractament emprat. Les principals tècniques aplicades han estat: estiraments, crioteràpia, tractament de punts gallet i punció seca. Valorem els resultats obtinguts després de 8 setmanes de tractament. En conclusió, hem observat que el tractament d’un problema mixt , localitzat a la zones lumbar i plantar mitjançant l’aplicació de diferents tècniques de Fisioteràpia, ha contribuït a disminuir la simptomatologia del pacient i a recuperar la seva capacitat funcional. We have a patient with various pathologies: low back pain, plantar fasciitis, Morton's Neuroma and calcaneal spur.We ask ourselves if there is a relation between them. We perform the corresponding explorations to extract the first hypothesis and to be able to carry out the phases of treatment by means of methods of exploration as goniometry, specific proof points and trigger points. During this process we see if our hypothesis and the decision with the treatment are correct or if it is necessary to modify the treatment used. The main techniques applied were: stretching, cryotherapy, treatment of trigger points and dry needling. We appreciate the results obtained after 8 weeks of treatment. In conclusion, we have observed that the treatment of a joint problem, located in the lower back and the plant, through the application of different physical therapy techniques, has helped to reduce the symptoms of the patient and retrieve their functional capacity. Se presenta un paciente con patologías diversas: lumbalgia, fascitis plantar, neuroma de Morton y espolón calcáneo. Nos planteamos si hay relación entre ellas. Realizamos las exploraciones correspondientes para extraer las primeras hipótesis y poder realizar las fases de tratamiento por medio de métodos de exploración como goniometría, pruebas específicas y puntos gatillos. Durante este proceso observamos si nuestra hipótesis y la decisión con el tratamiento son correctos o si es necesario modificar el tratamiento empleado. Las principales técnicas aplicadas fueron: estiramientos, crioterapia, tratamiento de puntos gatillo y punción seca. Valoramos los resultados obtenidos después de 8 semanas de tratamiento. En conclusión, hemos observado que el tratamiento de un problema mixto, localizado en la zonas lumbar y plantar mediante la aplicación de diferentes técnicas de Fisioterapia, ha contribuido a disminuir la sintomatología del paciente y recuperar su capacidad funcional.
  Matèria: Fisioteràpia--mètodes
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Bosch Aguilar, Marcel
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Report of a case of low back pain and foot pain: Physiotherapy treatment Informe de un caso de lumbalgia y de talalgia: Tratamiento de Fisioterapia
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Dolor lumbar, talàlgia , fisioteràpia Low back pain, foot pain, physioterapy Dolor lumbar, talalgia , fisioterapia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Informe d' un cas de lumbàlgia i de talàlgia: Tractament de Fisioteràpia
  Director del projecte: Montull Morer, Salvador
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Fisioteràpia--mètodes
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar