Treballs Fi de Grau> Estudis de Comunicació

Citius, Altius, Fortius?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1824
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1824
 • Autors:

  Abelló Olivar, Alexandre
  Archidona Adell, Alba
  Cabanillas Mestre, Antonio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-23
  Resum: La societat actual presenta un ritme d’acceleració i de vertigen cada cop més evident. L’esport no escapa d’aquesta obsessió per superar tots els límits fins ara existents, i és un dels exemples més flagrants d’aquesta societat actual en constant evolució. El reportatge que teniu a les mans és un projecte que recull, de la mà de vuit testimonis autoritzats (esportistes, periodistes, metges, psicòlegs o experts), la complexitat d’un fenomen que travessa amb escreix els límits de l’esport. El rerefons social que s’amaga i que incita a la pràctica i l’ús del dopatge, les expectatives i el simbolisme del món de l’esport en la població espanyola, el paper i la responsabilitat dels mitjans de comunicació, els límits i riscos per a la salut humana o el futur que ens espera a mitjà i llarg termini. Citius, altius, fortius? pretén obrir el debat sobre la transformació del romanticisme esportiu en l’actual indústria esportiva, i s’endinsa en un dels tabús socials més arrelats i més foscos. Ni el fenomen del dopatge ni el món de l’esport es poden analitzar des de paràmetres diferents als de la societat i la psicologia. És el moment de replantejar si la màxima esportiva romana dels ‘més ràpids, més alts i més forts’ és encara vigent en el context del segle XXI. The current society presents a rate of acceleration and vertigo increasingly evident. Sport does not escape from this obsession to overcome all the limits that have existed and it is one of the most evident examples of this non-stop society evolution. The assignment that you have in your hands is a project that collects the voices of eight authorized testimonies (athletes, journalists, doctors, psychologists and experts), the complexity of a phenomenon that transcends the sport’s limits. The social background that hides and encourages the use and consumption of doping products, the expectations and symbolism of the world of sports in the Spanish population, the role and responsibility of the media, the limits and risks for the human health or their future. Citius, altius, fortius? aims to open the debate on the transformation of sports romanticism in the current sports industry, and delves into one of the most deep-rooted and darkest social taboos. Neither the phenomenon of doping nor the world of sports can be analyzed from different parameters to those of society and psychology. It is time to rethink whether the Roman maxim - and still the Olympic slogan - of the 'fastest, highest and strongest' still remains valid in the 21st century context. La sociedad actual presenta un ritmo de aceleración y vértigo cada vez más evidente. El deporte no escapa de esta obsesión por superar todos los límites hasta ahora existentes, y es uno de los ejemplos más evidentes de esta sociedad actual en constante evolución. El reportaje que tenéis en vuestras manos es un proyecto que recoge, de la mano de ocho testimonios autorizados (deportistas, periodistas, médicos, psicólogos o expertos), la complejidad de un fenómeno que transciende, sin lugar a dudas, los límites del deporte. El trasfondo social que se esconde y que incita al uso y al consumo de productos dopantes, las expectativas y el simbolismo del mundo del deporte en la población española, el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación, los límites y los riesgos para la salud humana o el futuro que nos espera a medio y largo plazo. Citius, altius, fortius? pretende abrir el debate sobre la transformación del romanticismo deportivo en la actual industria deportiva, y se adentra en uno de los tabús sociales más arraigados y más oscuros. Ni el fenómeno del dopaje ni el mundo del deporte pueden analizarse desde parámetros diferentes a los de la sociedad y la psicología. Es el momento de replantear si la máxima romana —y todavía lema olímpico— de los ‘más rápidos, más altos y más fuertes’ todavía se mantiene vigente en el contexto del siglo XXI.
  Matèria: Dades. Transmissió
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la informació i la comunicació
  Departament: Estudis de Comunicació
  Estudiant: Abelló Olivar, Alexandre; Archidona Adell, Alba; Cabanillas Mestre, Antonio
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: El més ràpid, el més alt, el més fort? Biggest, strongest, fastest? El más rápido, el más alto, el más fuerte?
  Data de la defensa del treball: 2018-06-22
  Paraules clau: Esport, Dopatge, Comunicació Sport, Dopping, Media Deporte, Dopaje, Comunicación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Citius, Altius, Fortius?
  Director del projecte: Moragas Fernández, Calota Maria
  Ensenyament(s): Periodisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la informació i la comunicació
  Dades. Transmissió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar