Treballs Fi de Grau> Economia

La demanda turística: imatge i satisfacció en el cas de Reus

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1931
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1931
 • Autors:

  Cristòfol Martínez, Lídia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-02-07
  Resum: Cada any, el nombre de turistes augmenta a tot al món, així com la importància d’analitzar els turistes. Aquesta investigació es centra en analitzar la demanda turística de la ciutat de Reus (Espanya), és a dir, els turistes en si a partir d’establir el perfil dels turistes que visiten Reus, la motivació que fa que visitin la ciutat, la imatge percebuda i projectada o transmesa de la destinació i la satisfacció resultant de la visita. Per això, a partir d’enquestes realitzades a turistes que visitaven Reus s’ha pogut quantificar i analitzar tots aquests conceptes concloent que la satisfacció dels turistes és alta; la motivació és la cultura, a diferència de la motivació dels turistes que visiten la Costa Daurada, que és el sol i la platja; el perfil de turista és bàsicament excursionista; i la imatge que tenen els turistes amb la que transmet la destinació coincideix fent que les expectatives des turistes es compleixin i hi hagi satisfacció final. Every year, the number of tourists increases worldwide, and so the importance of analysing tourists. This research focuses on analysing the tourist demand of the city of Reus (Spain), in other words, it focuses on the tourists. Thus, the investigation establishes the profile of tourists that visit Reus, the motivation that encourage them to visit the city, the perceived and projected image of the destination and the satisfaction resulting from visiting Reus. For that, based on surveys carried out on tourists that were visiting Reus, it has been possible to quantify and analyse all these concepts, concluding that the satisfaction of tourists is high; the motivation is culture, unlike the motivation of tourists who visit the Costa Dorada, which is the sun and the beach; the tourist profile is basically one-day visitors; and the image that tourists have regarding the destination and the image transmitted from the destination coincides, therefore the expectations of tourists are fulfilled and there is final satisfaction. Cada año, el número de turistas aumenta en todo el mundo, así como la importancia de analizar los turistas. Esta investigación se centra en analizar la demanda turística de la ciudad de Reus (España), es decir, los turistas en sí a partir de establecer el perfil de los turistas que visitan Reus, la motivación que hace que visiten la ciudad, la imagen percibida y proyectada o trasmitida de la destinación y la satisfacción resultante de la visita. Por eso, a partir de encuestas realizadas a turistas que visitaban Reus se ha podido cuantificar y analizar todos estos conceptos concluyendo que la satisfacción de los turistas es alta; la motivación es la cultura, a diferencia de la motivación de los turistas que visitan la Costa Dorada, que es el sol y la playa; el perfil de turista es básicamente excursionista; y la imagen que tienen los turistas con la que transmite la destinación coincide haciendo que las expectativas de turistas se cumplan y haya satisfacción final.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Cristòfol Martínez, Lídia
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: La demanda turística: imatge i satisfacció en el cas de Reus The tourist demand: image and satisfaction in the case of the city of Reus La demanda turística: imagen y satisfacción en el caso de Reus
  Data de la defensa del treball: 2018-06-05
  Paraules clau: Imatge, satisfacció, demada turística Image, satisfaction, tourist demand Imagen, satisfacción, demanda turística
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La demanda turística: imatge i satisfacció en el cas de Reus
  Director del projecte: Muiños Villaverde, María Jesús
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar