Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Estudi del fenomen de la turismofòbia: el cas de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1938
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1938
 • Autors:

  Gallemí Vila, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-02-07
  Resum: El tema principal d’aquest treball és el concepte de la turismofòbia entès com el procés de massificació o saturació turística que estan patint les diferents destinacions urbanes en l’actualitat. L’objectiu del treball és, per una banda, aprofundir en el context i origen del fenomen i la seva interpretació en la realitat actual. I per altre banda, mostrar els efectes que provoca una sobreexplotació dels recursos d’una destinació. Seguint els estudis sobre la capacitat de càrrega, l’índex d’irritació turística i el cicle de vida s’ha constituït el marc teòric que defineix el fenomen de la turismofòbia. La tendència actual del turisme és de creixement, i com es pot observar, aquest creixement pot ser desmesurat en determinades situacions que desemboquen en la degradació de les ciutats i l’alteració de la percepció de la població resident, que en algunes destinacions, manifesta una actitud de rebuig cap als turistes. El panorama nacional i català també està patint l’augment del número de turistes que es reben any rere any. Per aquest motiu, és necessari que la ciutat de Tarragona estableixi unes pautes i mesures de control en matèria turística per evitar que la presència d’activitats turístiques es transformi en un problema rellevant. The main theme of this work is the concept of tourism-phobia understood as the process of overcrowding or tourist saturation that are suffering different urban destinations today. The objective of this work is, on the one hand, to deepen the context and origin of the phenomenon and its interpretation in the current reality. And on the other hand, to show the effects caused by an overexploitation of the resources of a destination. Following studies on carrying capacity, the index of tourist irritation and the life cycle, the theoretical framework defining the phenomenon of tourism-phobia has been constituted. The current trend in tourism is one of growth, and as can be observed, this growth can be disproportionate in certain situations that lead to the degradation of cities and the alteration of the perception of the resident population, which in some destinations, manifests an attitude of rejection towards tourists. The national and Catalan panorama is also suffering from the increase in the number of tourists received year after year. For this reason, it is necessary for the city of Tarragona to establish guidelines and control measures for tourism in order to prevent the presence of tourist activities from becoming a relevant problem. El tema principal de este trabajo es el concepto de la turismofobia entendido como el proceso de masificación o saturación turística que están sufriendo los diferentes destinos urbanos en la actualidad. El objetivo del trabajo es, por un lado, profundizar en el contexto y origen del fenómeno y su interpretación en la realidad actual. Y por otro lado, mostrar los efectos que provoca una sobreexplotación de los recursos de un destino. Siguiendo los estudios sobre la capacidad de carga, el índice de irritación turística y el ciclo de vida se han constituido el marco teórico que define el fenómeno de la turismofobia. La tendencia actual del turismo es de crecimiento, y como se puede observar, este crecimiento puede ser desmesurado en determinadas situaciones que desembocan en la degradación de las ciudades y la alteración de la percepción de la población residente, que en algunos destinos, manifiesta una actitud de rechazo hacia los turistas. El panorama nacional y catalán también está sufriendo el aumento del número de turistas que se reciben año tras año. Por este motivo, es necesario que la ciudad de Tarragona establezca unas pautas y medidas de control en materia turística para evitar que la presencia de actividades turísticas se transforme en un problema relevante.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Gallemí Vila, Marc
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Estudi del fenomen de la turismofòbia: el cas de Tarragona Study of the phenomenon of tourism-phobia: the case of Tarragona Estudio del fenómeno de la turismofobia: el caso de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2018-09-05
  Paraules clau: massificació, pressió turística, percepció social. massification, tourist pressure, social perception. masificación, presión turística, percepción social.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Estudi del fenomen de la turismofòbia: el cas de Tarragona
  Director del projecte: Sorolla Vidal, Natxo
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar