Treballs Fi de Grau> Geografia

TARRAGONA COMO DESTINO DE TURISMO NEGRO

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1979
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1979
 • Autors:

  Rodríguez Esquivel, Rosa María
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-03-05
  Resum: Durant els últims anys s'ha observat un canvi en les tendències de l'oferta i la demanda en el sector turístic. Els turistes busquen noves experiències i noves destinacions i els empresaris busquen satisfer els seus clients. S'ha detectat que hi ha certa demanda pel que fa a destinacions de turisme negre, per això, els empresaris inclouen dins de les seves ofertes, destinacions amb les característiques del turisme negre. El turisme negre, fosc o de dolor és una forma de turisme que es basa en viatges a llocs associats amb la mort, i la tragèdia, tant natural com provocada per l'home. Es tracta d'un fenomen que pot aportar al turisme una nova perspectiva revitalitzadora d'aquelles destinacions turístiques que ho necessitin. El tema d'estudi d'aquest treball és analitzar si la província de Tarragona podria, en un futur, arribar a incloure dins els seus recursos turístics l'oferta de turisme negre com a valor afegit al turisme ja existent, com a implementació de noves destinacions a la zona, o per activar el turisme en zones de la província menys desenvolupades turísticament. In recent years there has been a change in supply and demand trends in the tourism sector. Tourists seek new experiences and new destinations and entrepreneurs seek to satisfy their customers. It has been detected that there is some demand in terms of black tourism destinations, therefore, the businessmen include within their offers, destinations with the characteristics of black tourism. Black, dark or pain tourism is a form of tourism that is based on travel to places associated with death, and tragedy, both natural and caused by man It is a phenomenon that can bring tourism a new revitalizing perspective to those tourist destinations that need it. The subject of study of this work is to analyse if the province of Tarragona could, in the future, include within its tourism resources the offer of black tourism as an added value to existing tourism, as an implementation of new destinations in the area, or to activate tourism in less developed tourist areas of the province. Durante los últimos años se ha observado un cambio en las tendencias de la oferta y la demanda en el sector turístico. Los turistas buscan nuevas experiencias y nuevos destinos y los empresarios buscan satisfacer a sus clientes. Se ha detectado que existe cierta demanda en cuanto a destinos de turismo negro, por ello, los empresarios incluyen dentro de sus ofertas, destinos con las características del turismo negro. El turismo negro, oscuro o de dolor es una forma de turismo que se basa en viajes a lugares asociados con la muerte, y la tragedia, tanto natural como provocada por el hombre Se trata de un fenómeno que puede aportar al turismo una nueva perspectiva revitalizadora de aquellos destinos turísticos que lo necesiten. El tema de estudio de este trabajo es analizar si la provincia de Tarragona podría, en un futuro, llegar a incluir dentro de sus recursos turísticos la oferta de turismo negro como valor añadido al turismo ya existente, como implementación de nuevos destinos en la zona, o para activar el turismo en zonas de la provincia menos desarrolladas turísticamente.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Rodríguez Esquivel, Rosa María
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Tarragona com destí de turisme negre Tarragona like dark tourism destination TARRAGONA COMO DESTINO DE TURISMO NEGRO
  Data de la defensa del treball: 2018-06-08
  Paraules clau: thanaturisme, malaltia del dol, turisme negre thanaturism, dark tourism thanaturismo, enfermedad del luto, turismo negro
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: TARRAGONA COMO DESTINO DE TURISMO NEGRO
  Director del projecte: Russo,Antonio Paolo
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar