Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Disseny d’un mooc per la millora de la competència digital dels educadors en actiu i en procés de formació

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1992
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1992
 • Autors:

  Sánchez Caballé, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-03-06
  Resum: Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són cada cop més presents en tots els àmbits de la vida quotidiana i també als centres educatius. Per tant, els professionals de l'educació han de ser competents digitalment i requereixen diverses estratègies d'ensenyament-aprenentatge que els permetin realitzar una integració de les TIC aprofitant-ne totes les seves potencialitats. En aquesta línia en el present treball de fi de grau s’ha desenvolupat un Massive Online Open Course (MOOC) per treballar la competència digital dels professionals de l’educació, tan en actiu com en procés de formació. Mitjançant l’ús de la metodologia Design-Based Research (DBR) s’han dissenyat, implementat i avaluat dos prototips: (1) El primer prototip en format «paper» i on s'ha observat la rellevància del contingut i, (2) el segon prototip en format digital on s'hi ha observat aspectes relacionats amb la usabilitat i la practicitat del MOOC. Aquests prototips han estat avaluats mitjançant qüestionaris i entrevistes d’on s'han extret tant resultats quantitatius com qualitatius. Algun dels punts forts destacats en aquests darrers han estat la bona estructura del curs i la varietat dels recursos presentats. Finalment, s'han extret un seguit de principis de disseny i, seguint amb la metodologia es planteja com a futures línies de recerca procedir a realitzar la tercera iteració per observar l'efectivitat del curs. The technologies of the information and the communication (TIC) are increasing in all the fields of life and also in the schools. Therefore, it is considered that the teachers and the other education professionals must have a digital competence and own several strategies of teaching-learning process that allow them to realize an integration of the TIC with all his potential. The present research using the methodology Design-Based Research, has realized the design and development of two prototypes of Massive Online Open Course (MOOC) to work on the digital competence of education professionals in active and in formation. (1) The first prototype in «paper» format which is used to observe the relevance of the content and, (2) the second prototype in digital format which is used to observe aspects related with the usability and practice aspects of the MOOC. These prototypes have been evaluated through questionnaires and interviews that provided types of results both quantitative and qualitative ones. Some remarkable ideas are that the course is well structured and the users can find varied resources in there. From the realization of these two prototypes, it has been extracted a list of design principles and, following with the methodology, the next step is to realize the third iteration to observe the effectiveness of the course. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son cada vez más presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana y también en los centros educativos. Por tanto los profesionales de la educación tienen que ser competentes digitalmente y requieren varias estrategias de enseñanza-aprendizaje que les permitan realizar una integración de las TIC aprovechando todas sus potencialidades. En esta línea, en el presente trabajo de fin de grado se ha desarrollado un Massive Online Open Course (MOOC) para trabajar la competencia digital de los profesionales de la educación en activo y en proceso de formación. Mediante el uso de la metodología Design-Based Research (DBR) se han diseñado, implementado y evaluado dos prototipos: (1) El primer prototipo en formato «papel» en el que se ha observado la relevancia del contenido y, (2 ) el segundo prototipo en formato digital donde se han observado aspectos relacionados con la usabilidad y la practicidad del MOOC. Estos prototipos han sido evaluados mediante cuestionarios y entrevistas de los que se han extraído tanto resultados cuantitativos como cualitativos. Alguno de los puntos fuertes destacados en estos últimos han sido la buena estructura del curso y la variedad de los recursos presentados. A partir de la realización de estos dos prototipos y mediante la recogia de datos de cada una de estos, se han extraído una serie de principios de diseño y, siguiendo con la metodología se plantea como futuras líneas de investigación proceder a realizar la tercera iteración para observar la efectividad del curso.
  Matèria: Ciències de l'educació
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Esteve Mon, Francesc
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Sánchez Caballé, Anna
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Disseny d’un mooc per la millora de la competència digital dels educadors en actiu i en procés de formació Design of a mooc for the improvement of the digital competence of the educators in active and in formation. Diseño de un mooc por la mejora de la competencia digital de los educadores en activo y en proceso de formación
  Data de la defensa del treball: 2016-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: MOOC, competència digital, formació docent. MOOC, digital competence, teacher education. MOOC, competencia digital, formación docente.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Disseny d’un mooc per la millora de la competència digital dels educadors en actiu i en procés de formació
  Director del projecte: Ponce Alifonso, Carmen
  Ensenyament(s): Pedagogia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar