Treballs Fi de Grau> Geografia

Connectivitat ecològica i continuïtat paisatgística. Proposta aplicada a l'àmbit territorial del Penedès

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1994
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1994
 • Autors:

  Font Barnet, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-03-14
  Resum: L’àmbit territorial funcional del Penedès, format per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el sud de l’Anoia, té un 24% del seu territori inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural, una xifra molt per sota de la mitjana catalana (33%). A més, com a resultat d’una dinàmica d’expansió, s’han produït processos de fragmentació i homogeneïtzació del paisatge amb importants impactes, com el creixement massiu dels sistemes urbans i viaris, les nombroses línies d’alta tensió o l’elevat nombre de polígons industrials. Davant d’aquesta situació, la temàtica principal del present treball és la connectivitat ecològica, que fa referència a la capacitat del moviment d’espècies entre diversos ecosistemes i espais protegits, però des de la visió i l’enteniment que la connectivitat ecològica és, també, un element de suport a la continuïtat paisatgística. L’objectiu principal és la creació d’una proposta de connectivitat ecològica i continuïtat paisatgística entre els espais naturals protegits del Penedès. El treball s’estructura en els següents aparats: introducció, marc teòric, metodologia, fase prèvia, fase principal i conclusions. La fase principal es dedica exclusivament al desenvolupament de la proposta mitjançant la identificació de condicionants i components estructurals. La metodologia seguida s’elabora a partir de la posada en comú de diferents lectures, estudis i treballs sobre connectivitat ecològica a Catalunya i a Costa Rica, de tal manera que aquest treball es fonamenta en la recopilació i l'anàlisi de la informació ja existent, i es desenvolupa especialment a través de l'elaboració de cartografia amb el programa ArcGis. El desenvolupament del cas d’estudi ha requerit, també, visites de treball de camp, trobades amb experts del territori penedesenc per a la verificació d’informació, consultes electròniques a diverses organitzacions i visites presencials al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. The functional territorial area of Penedès, formed by the local administrative divisions of Alt Penedès, Baix Penedès, el Garraf and southern Anoia, has 24% of his territory included in the Pla d’Espais d’Interès Natural, a digit well below to the Catalan average (33%). In addition, as a result of a dynamics of expansion, there have been processes of fragmentation and homogenization of the landscape with important impacts, such as the massive growth of urban and road systems, the numerous lines of high voltage or high number of industrial estates. In view of this situation, the main theme of this work is ecological connectivity, which refers to the capacity of the movement of species between different ecosystems and protected areas, but from the perspective and understanding that ecological connectivity is, also, an element of support for landscape continuity. The principal objective is the creation of a proposal of an ecological connectivity and landscape continuity between the protected natural areas of Penedès. The work is structured in the following devices: introduction, theoretical framework, methodology, previous stage, main sentence and conclusions. The main sentence is dedicated exclusively to the development of the proposal by means of the identification of conditioners and structural components. The methodology followed is elaborated using different readings, studies and works from ecological connectivity in Catalonia and Costa Rica, in such a way that this work is based on the compilation and analysis of the already existing information, and it is developed especially through the elaboration of cartography with ArcGis program. The development of the work also has required visits of fieldwork, meetings with experts from the Penedès territory for the verification of information, electronic inquiries to various organizations and face-to-face visits to the Department de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El ámbito territorial funcional del Penedès, formado por las comarcas del Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf y el sur del Anoia, tiene un 24% de su territorio incluido en el Plan de Espacios de Interés Natural, una cifra muy por debajo de la media catalana (33%). Además, como resultado de una dinámica de expansión, se han producido procesos de fragmentación y homogeneización del paisaje con importantes impactos, como el crecimiento masivo de los sistemas urbanos y viarios, las numerosas líneas de alta tensión o el elevado número de polígonos industriales. Ante esta situación, la temática principal del presente trabajo es la conectividad ecológica, que hace referencia a la capacidad del movimiento de especies entre diversos ecosistemas y espacios protegidos, pero desde la visión y el entendimiento que la conectividad ecológica es, también, un elemento de apoyo a la continuidad paisajística. El objetivo principal es la creación de una propuesta de conectividad ecológica y continuidad paisajística entre los espacios naturales protegidos del Penedès. El trabajo se estructura en los siguientes aparatos: introducción, marco teórico, metodología, fase previa, fase principal y conclusiones. La fase principal se dedica exclusivamente al desarrollo de la propuesta en el Penedès mediante la identificación de condicionantes y componentes estructurales. La metodología seguida se elabora a partir de la puesta en común de diferentes lecturas, estudios y trabajos sobre conectividad ecológica en Cataluña y en Costa Rica, de tal manera que este trabajo se fundamenta en la recopilación y el análisis de la información ya existente, y se desarrolla especialmente a través de la elaboración de cartografía con el programa ArcGis. El desarrollo del caso de estudio ha requerido, también, visitas de trabajo de campo, encuentros con expertos del territorio del Penedès para la verificación de información, consultas electrónicas a varias organizaciones y visitas presenciales al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
  Matèria: Geografia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Geografia Geography Geografía
  Departament: Geografia
  Estudiant: Font Barnet, Alba
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Connectivitat ecològica i continuïtat paisatgística. Proposta aplicada a l'àmbit territorial del Penedès Ecological connectivity and landscape continuity. Proposal applied to the territorial area of Penedès. Conectividad ecológica y continuidad paisajística. Propuesta aplicada al ámbito territorial del Penedès
  Data de la defensa del treball: 2018-06-20
  Paraules clau: connectivitat ecològica, continuïtat paisatgística, espais protegits ecological continuity, landscape continuity, protected areas conectividad ecológica, continuidad paisajística, espacios protegido
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Connectivitat ecològica i continuïtat paisatgística. Proposta aplicada a l'àmbit territorial del Penedès
  Director del projecte: Saladié Gil, Sergi
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar