Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Les empreses familiars a valls: un estudi exploratori sobre els factors d’influència en la presa de decisions de successió

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2022
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2022
 • Autors:

  Fargas Clofent, Èlia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-07-04
  Resum: Este trabajo de fin de grado consiste en la elaboración de un estudio exploratorio mediante el que se quiere dar respuesta a la cuestión planteada sobre los factores de decisión que intervienen en la sucesión de las empresas familiares. Se inicia con una introducción teórica sobre los conceptos de empresa familiar y sucesión, y a continuación se presenta el estudio, que está enfocado a las empresas familiares de la población de Valls. El método utilizado para obtener la información necesaria, ha sido el de las entrevistas en profundidad. Posteriormente, a través del análisis inductivo interpretativo de los datos se redactan los resultados y se formulan las conclusiones del trabajo. Las conclusiones más relevantes que se han extraído de este estudio son que los factores emocionales hacia el negocio y la familia, es lo que determina cuál será la próxima generación que controlará y tendrá en propiedad la empresa familiar. This project consists in the elaboration of an exploratory study through which we want to answer the question about the decision factors that take part in the succession of family businesses. It starts with a theoretical introduction to the concepts of family business and succession, followed by the study, which is focused on family businesses in the town of Valls. The method used to obtain the necessary information is in-depth interviews. Then, through the inductive interpretative analysis of the data, the results are written and the conclusions of the work are formulated. The most relevant conclusions that have been drawn from this study are that the emotional factors for business and the family are what determines the next generation that will control and own the family business. Aquest treball de fi de grau consisteix en l’elaboració d’un estudi exploratori mitjançant el qual es vol donar resposta a la qüestió plantejada sobre els factors de decisió que intervenen en la successió de les empreses familiars. S’inicia amb una introducció teòrica sobre els conceptes d’empresa familiar i successió, i tot seguit es presenta l’estudi, que està enfocat a les empreses familiars de la població de Valls. El mètode utilitzat per poder obtenir la informació necessària, ha estat el de les entrevistes en profunditat. Posteriorment, a través de l’anàlisi inductiu interpretatiu de les dades es redacten els resultats i es formulen les conclusions del treball. Les conclusions més rellevants que s’han extret d’aquest estudi són que els factors emocionals envers el negoci i la família, és el que determina quina serà la pròxima generació que controlarà i tindrà en propietat l’empresa familiar.
  Matèria: Empreses familiars--Successió
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Fargas Clofent, Èlia
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: No consta Las empresas familiares en valls: un estudio exploratorio sobre los factores de influencia en la toma de decisiones de sucesión The family enterprises in valls: an exploratory study on the influence factors in the taking of succession decisions Les empreses familiars a valls: un estudi exploratori sobre els factors d’influència en la presa de decisions de successió
  Data de la defensa del treball: 2019-06-26
  Paraules clau: Decisión, Empresa Familiar, Sucesión Decision, Family Business, Succession Decisió, Empresa Familiar, Successió
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Les empreses familiars a valls: un estudi exploratori sobre els factors d’influència en la presa de decisions de successió
  Director del projecte: Cascón Pereira, Rosalia Montserrat
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Empreses familiars--Successió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar