Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Pla de màrqueting per l'empresa Torres Import i estudi de mercat sobre els hàbits de consum dels productes gourmet

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2023
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2023
 • Autors:

  Silo Comas, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-07-05
  Resum: Aquest treball del final de grau, consta en un pla de màrqueting per l’empresa distribuïdora Torres Import, dedicada a la comercialització de productes gourmet a clients del sector alimentari, des de botigues físiques fins al sector Horeca. En primer lloc es mostra un anàlisi intern i extern de l’empresa, seguit d’un DAFO per conèixer els punts forts i els punts febles, acompanyat d’un DAFO creuat, per establir possibles estratègies. Seguit de l’anàlisi de l’empresa, es presenta un estudi sobre els hàbits de consum de productes gourmet, realitzat a un total de 136 persones, de les quals són majors de 25 anys, són els responsables de la compra de la seva llar i són residents a Catalunya. Entorn a la part pràctica es presenta un programa d’accions, compost de sis accions plantejades segons l’objectiu de l’empresa, el qual és obtenir un avantatge competitiu a través de la diferenciació, mitjançant dos objectius específics, augmentar la fidelització dels clients i la notorietat de l’empresa. This degree’s final work, is based in a marketing plan for the distribution company Torres Import, dedicated to the commercialization of gourmet products to customers in the food sector, from physical stores to the “Horeca” sector. First, it shows an internal and external analysis of the company, followed by a SWOT to know the strengths and weaknesses, accompanied by a SWOT crossed, to establish possible strategies. Followed by the analysis of the company, a study about the consumption habits of gourmet products, done to a total of 136 people, of which are over 25 years old, is the responsibility of the purchase of your home and they are residents of Catalonia. Concerning the practical part, a program of actions, composed of six actions based on the objective of the company, is presented, which is to obtain a competitive advantage through differentiation, through two specific objectives, to increase customer loyalty and the reputation of the company. Este trabajo de final de grado, consta en un plan de marketing para la empresa distribuidora Torres Import, dedicada a la comercialización de productos gourmet a clientes del sector alimentario, desde tiendas físicas hasta el sector Horeca. En primer lugar, se muestra un análisis interno y externo de la empresa, seguido de un DAFO, para conocer los puntos fuertes y los puntos débiles, acompañado de un DAFO cruzado, para establecer posibles estrategias. A continuación del análisis de la empresa, se presenta un estudio sobre los hábitos de consumo de productos gourmet, realizado a un total de 136 personas, las cuales son mayores de 25 años, son responsables de la compra de su hogar y residentes en Cataluña. Entorno a la parte práctica, se presenta un programa de acciones, compuesto de seis acciones planteadas según el objetivo principal de la empresa, el cual es obtener una ventaja competitiva a través de la diferenciación, mediante dos objetivos específicos, aumentar la fidelización de los clientes y la notoriedad de la empresa.
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Silo Comas, Anna
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Pla de màrqueting per l'empresa Torres Import i estudi de mercat sobre els hàbits de consum dels productes gourmet Marketing Plan for the company Torres Import and market study on gourmet product consumpion habits Plan de marketing para la empresa Torres Import y estudio de mercado sobre los habitos de consumo de los productos gourmet No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-06-25
  Paraules clau: Producte gourmet, fidelització i notorietat Gourmet product, loyalty and reputation Producto gourmet, fidelización y notoriedad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Pla de màrqueting per l'empresa Torres Import i estudi de mercat sobre els hàbits de consum dels productes gourmet
  Director del projecte: Suau Solé, Irene
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar