Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Pla d'Empresa: Connecare, Teleassistència Sènior

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2028
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2028
 • Autors:

  Boncompte Solé, Jordi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-07-09
  Resum: El present projecte de final de grau analitzarà la viabilitat econòmica i financera de la idea de negoci d'un dispositiu de teleassistència enfocat a millor la salut i el benestar de les persones de la tercera edat. Per estudiar aquesta viabilitat s'examinen tots els aspectes característics d'un pla d'empresa. En primer lloc, es presenta la idea de negoci, l'equip promotor, la missió, visió i valors de l'oganització i es descriu el producte que es pretén comercialitzar. A continuació, es realitza un estudi de mercat on s'identifica l'oportunitat de negoci, s'exploren els entorns que la poden afectar, el sector a què pertany i la competència existent en el mercat actual. Seguidament, es presenta l'estratègia comercial i el pla de màrqueting, identificant les quatre polítiques del màrqueting mix: producte, preu, promoció i distribució, així com el target objectiu que es fracciona entre usuaris i compradors, i el posicionament de lideratge en costos. Posteriorment es defineix el pla d'operacions on es detalla l'estratègia d'aprovisionament mitjançant outsourcing emprada per aconseguir un avantatge competitiu. A continuació es determina l'estructura organitzativa amb el pla de recursos humans. Finalment, es porta aterme un estudi econòmic-financer per avaluar la viabilitat del projecte. El compte de resultats mostra com l'empresa obtindrà beneficis a partir del tercer any, però, no serà fins el quart quan es comencin a obtenir fluxos de caixa positius degut a l'elevada estructura de costos. Els indicadors de viabilitat analitzats han il·lustrat aquestes dificultades inicials que experimentarà el negoci i posen en dubte la seva execució. No obstant això, es domstra la seva viabilitat a llarg termini, i pot resultar d'interès per les reduïdes aportacions inicials por part dels emprenedors. The following project will analyze the economic and financial viability of the idea of a teleassistance device that focuses on the health and well-being of the elderly. To study the viability, all the characteristic aspects of a business plan are examined. Firstly, the business idea, the team, the mission, vision and values of the organization are presented as well as the product that is intended to be marketed. Following, a market study is carried out identifying the business opportunity, exploring the environments that may affect it, the sector to which it belongs and the existing competition in the current market. Next, the marketing strategy and the marketing plan are presented, identifying the four marketing mix policies: product, price, promotion and placement, as well as the target that is divided between users and buyers. Subsequently, the operations plan is defined where the outsourcing strategy is detailed using outsourcing to achieve a competitive advantage. The organizational structure is then determined on the human resources plan. Finally, an economic-financial study is carried out in order to evaluate the viability of the project. The income statement shows how the company will obtain benefits on the third year. However, it will not be until the fourth when positive cash flows are begun due to the elevated cost structure. The feasibility indicators analyzed have illustrated these initial difficulties that the business will experience and put in doubt its execution. However, its long-term viability is shown, and may be of interest for the small initial contributions from the entrepreneurs. El presente proyecto de fin de grado analizará la viabilidad económica y financiera de la idea de negocio de un dispositivo de teleasistencia enfocado a mejorar la salud y el bienestar de las personas de la tercera edad. Para estudiar esta viabilidad se examinan todos los aspectos característicos de un plan de empresa. En primer lugar, se presenta idea de negocio, el equipo promotor, la misión, visión y valores de la organización y se describe el producto que se pretende comercializar. A continuación, se realiza un estudio de mercado donde se identifica la oportunidad de negocio, se exploran los entornos que la pueden afectar, el sector al que pertenece y la competencia existente en el mercado actual. Seguidamente, se presenta la estrategia comercial y el plan de marketing, identificando las cuatro políticas del marketing mix: producto, precio, promoción y distribución, así como el target objetivo que se fracciona entre usuarios y compradores, y un posicionamiento de liderazgo en costes. Posteriormente se define el plan de operaciones donde se detalla la estrategia de aprovisionamiento mediante outsourcing empleada para conseguir una ventaja competitiva. A continuación se determina la estructura organizativa con el plan de recursos humanos. Finalmente, se lleva a cabo un estudio económico-financiero para evaluar la viabilidad del proyecto. La cuenta de resultados muestra cómo la empresa obtendrá beneficios a partir del tercer año, sin embargo, no será hasta el cuarto cuando se empiecen a alcanzar flujos de caja positivos debido a la elevada estructura de costes. Los indicadores de viabilidad analizados han ilustrado estas dificultades iniciales que experimentará el negocio y ponen en duda su ejecución. Sin embargo, se demuestra su viabilidad a largo plazo, y puede resultar de interés por las reducidas aportaciones iniciales por parte de los emprendedores. No consta
  Matèria: Empreses--Creació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Boncompte Solé, Jordi
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Pla d'Empresa: Connecare, Teleassistència Sènior Business Plan: Connecare, Senior Assistance Plan de Empresa: Connecare, Teleasistencia Senior No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-06-25
  Paraules clau: Pla d'empresa, emprenedoria, teleassistència sènior Business plan, entrepreneurship, senior assistance Plan de empresa, emprendeduría, teleasistencia senior No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Pla d'Empresa: Connecare, Teleassistència Sènior
  Director del projecte: Campa Planas, Fernando
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Empreses--Creació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar