Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Leading the way to real inclusion: A study on the perception of leaders with disabilities

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2041
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2041
 • Autors:

  Romano, Agostina Nazareth
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-07-11
  Resum: Inclusió i igualtat són dos temes molt de moda en la societat actual, especialment quan es parla de llocs directius. Abordant la manca de líders amb discapacitat dins de l'entorn laboral, aquest estudi tracta de portar l'atenció cap a un grup minoritari que, normalment, sol ser passat per alt. L'objectiu és analitzar i contrastar la percepció que tots dos, líders i seguidors, tenen de les persones amb discapacitats en llocs de lideratge. Amb un enfocament metodològic mixt, tres entrevistes amb líders amb discapacitats i una enquesta online per als seguidors en potència van ser portades a terme amb la finalitat d'obtenir un millor enteniment de la situació. Els resultats mostren que les persones amb discapacitats són igual de capaces de liderar seguidors amb i sense discapacitat, i comparteixen les mateixes habilitats i valors que qualsevol líder sense discapacitat. Un altre resultat d'interès és la percepció aparentment positiva que les persones sense discapacitat tenen sobre els líders discapacitats, fent que la discapacitat resulti irrellevant quan ocupen un càrrec de lideratge. Paraules clau: Inclusion and equality are very hot topics in todays’ society, especially when talking about high rank positions. This study attempts to shine a light on an often-overlooked minority by addressing the lack of disabled leaders within the working environment. The aim is to analyze and contrast the perception that both, the leaders and the followers, have towards people with disabilities in leadership roles. With a mixed methodology approach, three interviews with disabled leaders and an online survey for potential followers are conducted in search of a better understanding of the current situation. Findings show that people with disabilities are just as capable of leading both disabled and non-disabled followers and share the same skills and values as any able-bodied leader. Another finding of interest is the seemingly positive perception that non-disabled people have towards disabled leaders, making their disabilities irrelevant when they take on high rank positions. Inclusión e igualdad son dos temas muy de moda en la sociedad actual, especialmente cuando se habla de puestos directivos. Abordando la escasez de líderes con discapacidad dentro del entorno laboral, este estudio intenta llevar la atención hacia un grupo minoritario que suele ser pasado por alto muy a menudo. El objetivo es analizar y contrastar la percepción que ambos, líderes y seguidores, tienen de las personas con discapacidades en puestos de liderazgo. Con un enfoque metodológico mixto, tres entrevistas con líderes con discapacidades y una encuesta online para los seguidores en potencia fueron llevadas a cabo con el fin de obtener un mejor entendimiento de la situación. Los resultados muestran que las personas con discapacidades son igual de capaces de liderar seguidores con y sin discapacidad, y comparten las mismas habilidades y valores que cualquier líder sin discapacidad. Otro resultado de interés es la percepción aparentemente positiva que las personas sin discapacidad tienen sobre los líderes discapacitados, haciendo que la discapacidad resulte irrelevante cuando toman un cargo de liderazgo. Palabras No consta
  Matèria: Lideratge
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Romano, Agostina Nazareth
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Liderant el camí cap a una inclusió real: un estudi sobre la percepció de líders amb discapacitats Leading the way to real inclusion: A study on the perception of leaders with disabilities Liderando el camino hacia una inclusión real: un estudio sobre la percepción de líderes con discapacidades No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-06-26
  Paraules clau: Discapacitat, lideratge, inclusió Disability, leadership, inclusion Discapacidad, liderazgo, inclusión
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Leading the way to real inclusion: A study on the perception of leaders with disabilities
  Director del projecte: Cascón Pereira, Rosalia
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Lideratge
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar