Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

L'advocacia, un món per descobrir

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2046
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2046
 • Autors:

  Moragues Sanromà, Gemma
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-07-17
  Resum: En aquest treball de fi de grau, es pretén estudiar la viabilitat de la creació d’un nou bufet d’advocacia en el Vallès Occidental. Per fer l’anàlisi adient i més acurat, l’emprenedora, utilitza els coneixements adquirits en el grau d’Administració i Direcció d’Empreses. L’objectiu principal de Moragues Advocats SL, és generar valor als seus clients i, per aconseguir-ho, l’empresa basarà els seus principals valors en l’excel·lència, la confiança, el compromís i la proximitat. I ens ajudarem mitjançant el símbol i l’eslògan “Justícia i Cor”, per tal de transmetre de manera directa i sentimental sobre els nostres clients. Per tal de executar el pla de negoci el més proper a la realitat, s’han contemplat, analitzat i estudiat diferents àmbits, anàlisi de l’entorn, pla de màrqueting, àrea d’organització, gestió i recursos humans, l’àrea jurídica fiscal, així com, l’àrea econòmica financera. In this final project, it’s pretended to study the feasibility to create a new law firm in Vallès Occidental. In order to make the analysis correctly and accurate, the enterpreneur, use the knowledge acquired in the degree of Business and Administration and Management. The main objective of Moragues Advocats SL, is to generate value to your customers and in order to achieve this, the company will base its main values on excellence, trust, commitment and proximity. And we will help each other through the symbol and the slogan “Justícia I Cor”, in order to transmit directly and sentimentally about our clients. So as to execute the business plan closer to reality, different areas have been contemplated, analyzed and studied, environment analysis, marketing plan, area of organization, management and human resources, the legal area, as well as, the economic-financial area. En este proyecto final, se pretende estudiar la viabilidad de crear un nuevo bufete de abogados en el Vallès Occidental. Con el objetivo de realizar el análisis más correcto y preciso, la emprendedora, utiliza los conocimientos adquiridos en el grado de Administración y Dirección de Empresas. El objetivo principal de Moragues Advocats SL, es generar valor a sus clientes i, para conseguirlo, la empresa basará sus principales valores en la excelencia, la confianza, el compromiso y la proximidad. Y nos ayudaremos mediante el símbolo y el eslogan “Justícia i Cor”, con el fin de transmitir de forma directa y sentimental sobre nuestros clientes. Con el objetivo de ejecutar el plan de negocios más próximo a la realidad, se han contemplado, analizado y estudiado diferentes ámbitos, análisis del entorno, plan de márqueting, área de organización, gestión y recursos humanos, el área jurídico fiscal, así cómo, el área económico financiera.
  Matèria: Professió legal
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Moragues Sanromà, Gemma
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: L'advocacia, un món per descobrir The law, a world to discover La abogacía, un mundo por descubrir No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-06-25
  Paraules clau: Emprenedoria, creació d’empreses, bufet d’advocats. Entrepreneurship, business formation, law firm. Emprendeduría, creación de empresas, bufete de abogados
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'advocacia, un món per descobrir
  Director del projecte: Vallduví Botet, Gerard
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Professió legal
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar