Treballs Fi de Grau> Economia

Anàlisis del pes dels aranzels en una economia familiar

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2052
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2052
 • Autors:

  Audí Carles, Júlia Tatiana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-07-19
  Resum: El proteccionisme és la política econòmica que aposta pel producte nacional envers la competència estrangera i és per això que s’apliquen diverses mesures per a què això sigui possible. Fem un estudi sobre l’organisme que se n’encarrega d’aplicar aquestes mesura, que seria la OMC, i la relació que aquest tindria amb la Unió Europea. Tot seguit expliquem la cistella de consum què és la base d’on extraiem les dades de la nostra recerca. El nostre objectiu és determinar la quantitat de diner que paguem a causa dels diferents impostos a les importacions. Per fer això, en el marc pràctic definim els procediments que hem realitzat per arribar a la resposta a la nostra pregunta. Un cop obtinguda la solució de la nostra hipòtesi, ens disposem a calcular el cost d’aquestes importacions en dos alternatives creades per nosaltres. La primera seria determinar el cost aranzelari en un marc sense tractats entre la UE i tercers, i la segona calcular el mateix cost però incloent una situació d’eliminació del lliure mercat en les operacions intracomunitàries. Fem la nostra pròpia metodologia per explicar la part de recerca del treball i arribem a la conclusió de que són molt pocs els impostos que paguem per les importacions. Esperàvem que amb els nous contextos introduïts per les alternatives analitzades el resultat varies més, però no ha estat així, ja que l’import monetari continua tenint un pes molt baix, però l’increment percentual sí que és notable, augmentat un 200%. The protectionism tries to protect the national product against the foreign competitions and to make that possible, it applies different measures. We also explain the organism in charge, which manages all that measures, which is the WTO (World Trade Organisation), and the used indexes and we make emphasis on the costumer basket where we get all the data used in our research. Our main goal is to determinate the amount of money that we spend because of the payment of the different importation taxes. To do that, in our empirical analysis we define all the procedures that we followed to reach the answer to our question. Once we obtain the solution to our goal, we calculate the cost of those importations based on two suppositions that we created. The first one is to determinate the tariff cost in an ambit without trades between the EU and other ones and in the second one we calculate the same cost including a situation where there’s no free trade on intra-community operations. We do our own methodology to explain the research part and we arrive to the conclusion that we pay only a few money because of the importations. We hoped that with the introduced suppositions, the result would be more variable but it’s not like that if we talk about money, but if talk about the percentage, the difference is notable increasing to a 200% El proteccionismo es la política económica que apuesta por el producto nacional en lugar del de la competencia extranjera y es por eso que se aplican diversas medidas para que esto sea posible. Hacemos un estudio sobre el organismo que se encarga de aplicar estas medidas, que sería la OMC, y la relación que este tendría con la Unión Europea. A continuación, explicamos la cesta de consumo que es la base de donde extraemos los datos de nuestra investigación. Nuestro objetivo es determinar la cantidad de dinero que pagamos debido a los diferentes impuestos a las importaciones. Para hacer esto, en el marco práctico definimos los procedimientos que hemos realizado para llegar a la respuesta a nuestra pregunta. Una vez obtenida la solución de nuestra hipótesis, vamos a calcular el coste de estas importaciones en dos alternativas creadas por nosotros. La primera sería determinar el coste arancelario en un marco sin tratados entre la UE y terceros, y la segunda calcular el mismo coste, pero incluyendo una situación de eliminación del libre mercado en las operaciones intracomunitarias. Hacemos nuestra propia metodología para explicar la parte de investigación del trabajo y llegamos a la conclusión de que son muy pocos los impuestos que pagamos por las importaciones. Esperábamos que con los nuevos contextos introducidos por las alternativas analizadas el resultado variara más, pero no ha sido así, ya que el importe monetario sigue teniendo un peso muy bajo, pero el incremento porcentual sí es notable, aumentado un 200%.
  Matèria: Proteccionisme
  Idioma: Català
  Departament: Economia
  Estudiant: Audí Carles, Júlia Tatiana
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Analysis of the weight of tariffs in a family economy Análisi del peso de los aranzeles en una economía familiar
  Data de la defensa del treball: 2019-06-25
  Paraules clau: Proteccionisme, Aranzels, Taxa impositiva Protectionism, Tariff, Tax rate Proteccionismo, Arancel, Tasa impositiva
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Anàlisis del pes dels aranzels en una economia familiar
  Director del projecte: Farré Albenda, Xavier
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Proteccionisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar