Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Tasty Burger, S.L.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2068
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2068
 • Autors:

  Aznar Enrich, Sonia
  Ferrando Balagué, Lara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-07-25
  Resum: Al present projecte s’hi desenvolupa un pla d’empresa d’un espai gastronòmic únic. Tasty Burger, S.L és capaç de fer sentir especials als seus clients. Fent-los descobrir un nou món dintre dels anomenats “típics” entrepans, tot donant als clients una gran varietat d’idees per a que ells mateixos puguin decidir, al seu gust, com compondre l’àpat amb un tracte exquisit i ràpid. Té com a principal avantatge competitiu la innovació i l’avantguarda, tant en l’aspecte gastronòmic com en l’ambient que s’hi respira. La gran diversitat d’aliments i begudes que hi ha a la carta i l’oportunitat de personalitzar-ne cada un d’ells, dona una infinitat de possibilitats d’entrepans que permetrà satisfer al client més exigent. Per tal que els consumidors es sentin còmodes, s’ha seleccionat amb molta cura el mobiliari, els acabats i la decoració i fins i tot l’olor característic de l’establiment. En aquest projecte s’hi identifica i analitza l’oportunitat de negoci a través de l’entorn, s’estudia el millor emplaçament per al local i es dissenyen les millors estratègies de posicionament, comunicació i preu. També es dissenyen els processos necessaris per dur a terme l’activitat i es planteja l’estructura de l’empresa i les característiques del personal. A més, per a valorar-ne la viabilitat econòmica, es realitza un anàlisi econòmic detallat, se calculen els costos i ingressos a l’inici de l’activitat i se determinen els passos que s’han de seguir per a que es consolidi i esdevingui durador. Amb tot això, les emprenedores volen anticipar-se a tots els possibles esdeveniments que poden ocórrer durant els primers anys de vida real del restaurant i dinamitzar un pla per optar sempre per la millor decisió per al negoci i així assolir els objectius fixats. En definitiva, aquest pla de negoci serà el full de ruta del projecte The present project develops a business plan for a unique gastronomic space. Tasty Burger, S.L is able to make its customers feel special. Making them discover a new world within the so-called "typical" sandwiches, giving customers a wide variety of ideas so that they can decide, as they like, how to compose the food with an exquisite and fast treatment. Its main competitive advantage is innovation and avant-garde, both in the gastronomic aspect and in the atmosphere that is breathed. The great diversity of food and beverages in the menu and the opportunity to customize each of them, gives an infinite number of snack possibilities that will satisfy the most demanding customer. For consumers to feel comfortable, the furnishings, endings and decorations and even the characteristic smell of the establishment have been carefully selected. In this project, the business opportunity is identified and analysed through the environment, the best location for the premises is studied and the best positioning, communication and price strategies are designed. The necessary processes are also designed to carry out the activity and the structure of the company and the characteristics of the personnel are considered. In addition, to evaluate its economic viability, a detailed economic analysis is carried out, the costs and revenues are calculated at the beginning of the activity and the steps to be followed are determined so that it is consolidated and becomes durable. With all this, the entrepreneurs want to anticipate all possible events that may occur during the first years of real life of the restaurant and promote a plan to always opt for the best decision for the business and thus achieve the objectives set. In short, this business plan will be the road map of the project. Al presente proyecto se desarrolla un plan de empresa de un espacio gastronómico único. Tasty Burger, S.L es capaz de hacer sentir especiales a sus clientes. Haciéndoles descubrir un nuevo mundo dentro de los llamados "típicos" bocadillos, dando a los clientes una gran variedad de ideas para que ellos mismos puedan decidir, a su gusto, como componer la comida con un trato exquisito y rápido. Tiene como principal ventaja competitiva la innovación y la vanguardia, tanto en el aspecto gastronómico como en el ambiente que se respira. La gran diversidad de alimentos y bebidas que hay en la carta y la oportunidad de personalizar cada uno de ellos, da una infinidad de posibilidades de bocadillos que permitirá satisfacer al cliente más exigente. Para que los consumidores se sientan cómodos, se ha seleccionado cuidadosamente el mobiliario, los acabados y la decoración e incluso el olor característico del establecimiento. En este proyecto se identifica y analiza la oportunidad de negocio a través del entorno, se estudia el mejor emplazamiento para el local y se diseñan las mejores estrategias de posicionamiento, comunicación y precio. También se diseñan los procesos necesarios para llevar a cabo la actividad y se plantea la estructura de la empresa y las características del personal. Además, para valorar su viabilidad económica, se realiza un análisis económico detallado, se calculan los costes e ingresos al inicio de la actividad y se determinan los pasos a seguir para que se consolide y se convierta duradero. Con todo ello, las emprendedoras quieren anticiparse a todos los posibles eventos que pueden ocurrir durante los primeros años de vida real del restaurante y dinamizar un plan para optar siempre por la mejor decisión para el negocio y así alcanzar los objetivos fijados. En definitiva, este plan de negocio será la hoja de ruta del proyecto. No consta
  Matèria: Empreses--Planificació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Aznar Enrich, Sonia; Ferrando Balagué, Lara
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Tasty Burger, S.L. Tasty Burger, S.L. Tasty Burger, S.L. No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-06-25
  Paraules clau: Menjar fora de casa, prendre decisions, planificació Eatting away from home, take decisions, planning Comer fuera de casa, toma de decisiones, planificación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Tasty Burger, S.L.
  Director del projecte: Allué Martí, Xabier Zigor
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Empreses--Planificació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar