Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Influència del Dret europeu sobre l'activitat de limitació de l'administració pública de Catalunya

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:21
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG21
 • Autors:

  Aiximeno Curto, Mercè
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2014-12-01
  Resum: Aquest treball de fi de grau tracta sobre com ha influït el Dret europeu en l’activitat de limitació de l’Administració pública de Catalunya. En concret, es centra en com ha afectat la formació d’un mercat únic als països de la Unió Europea en el règim d’intervenció, particularment mitjançant autorització de les administracions públiques sobre l’activitat econòmica dels particulars i els serveis privats. I en aquesta matèria, la transformació més profunda és la produïda per la Directiva 2006/123 CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis al mercat interior (Directiva de Serveis). El principi de supressió de tota intervenció administrativa prèvia a l’activitat econòmica o a la prestació del servei és la pedra angular del règim a partir del qual es configura la Directiva de Serveis. Aquest principi té com a conseqüència més destacada la supressió del tradicional règim d’autorització administrativa per a l’inici d’activitats econòmiques i serveis privats. Eliminada l’autorització administrativa prèvia, el règim que a partir d’aleshores s’estableix gira entorn d’unes altres figures com són la comunicació prèvia i la declaració responsable. En el present treball, per tal de tractar sobre aquest tema, en primer lloc, s’explica teòricament en que consisteix l’activitat de limitació de l’administració pública; en segon lloc, s’analitza l’àmbit d’aplicació i la transposició a Espanya de la Directiva de Serveis i seguidament, es fa referència al control a posteriori (l’activitat inspectora i l’activitat sancionadora). A més a més, hi ha un apartat on s’analitza quina normativa local de Catalunya, referent al règim tradicional d’autorització administrativa, s’ha vist afectada per la Directiva de serveis. I per últim, per tal de poder comprovar, si en realitat, la normativa local s’està adaptant a la Directiva de Serveis, s’han realitzat una sèrie d’entrevistes a varis secretaris d’ajuntaments de Catalunya. This final project work is about how the European Law has influenced in the public limited activity of the Public Administration of Catalonia. In particular, it focuses on how it has affected the formation of a single market in the countries of the European Union in the intervention scheme, particularly by authorization of the Government on the economic activity of individuals and private services. Besides, in this matter the deepest transformation is produced by Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of December the 12th 2006 on services in the domestic market (Services Directive). The principle of suppression of any prior administrative intervention in the economy or the service is the cornerstone of the regime from which configures the Services Directive. This principle results in the elimination of the most important traditional administrative authorization for the start of economic activities and private services. Removed prior administrative approval, the regime established thereafter revolves around other figures such as prior notification and declaration. In this paper, to address this issue, firstly, is explained theoretically in what the activity of limitation of public administration consists. Secondly, is analyzed the scope and transposition of the Services Directive to Spain and then refers to the subsequent control (inspection activity and the activity of penalties). In addition, there is a section which analyzes how local regulations of Catalonia, referring to the traditional system of administrative allowance have been affected by the Services Directive. Finally, so as to verify if actually local regulations are adapting to the Services Directive, there have been done a series of interviews with several secretaries of municipalities in Catalonia Este trabajo de fin de grado trata sobre cómo ha influido el Derecho europeo en la actividad de limitación de la Administración Pública de Cataluña. En concreto, se centra en cómo ha afectado la formación de un mercado único a los países de la Unión Europea en el régimen de intervención, particularmente mediante autorización de las administraciones públicas sobre la actividad económica de los particulares y los servicios privados. Y en esta materia, la transformación más profunda es la producida por la Directiva 2006/123 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios). El principio de supresión de toda intervención administrativa previa a la actividad económica o a la prestación del servicio es la piedra angular del régimen a partir del cual se configura la Directiva de Servicios. Este principio tiene como consecuencia más destacada la supresión del tradicional régimen de autorización administrativa para el inicio de actividades económicas y servicios privados. Eliminada la autorización administrativa previa, el régimen que a partir de entonces se establece gira en torno a otras figuras como son la comunicación previa y la declaración responsable. En el presente trabajo, a fin de tratar sobre este tema, en primer lugar, se explica teóricamente en qué consiste la actividad de limitación de la administración pública; en segundo lugar, se analiza el ámbito de aplicación y la transposición en España de la Directiva de Servicios y seguidamente, se hace referencia al control a posteriori (la actividad inspectora y la actividad sancionadora). Además, hay un apartado donde se analiza qué normativa local de Cataluña, referente al régimen tradicional de autorización administrativa, se ha visto afectada por la Directiva de servicios. Y por último, para poder comprobar si en realidad, la normativa local se está adaptando a la Directiva de Servicios, se han realizado una serie de entrevistas a varios secretarios de ayuntamientos de Cataluña.
  Matèria: Administració pública-Catalunya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Aiximeno Curto, Mercè
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Influència del Dret europeu sobre l'activitat de limitació de l'administració pública de Catalunya The Influence of European law on the limiting activity of Catalonia public administration. Influencia del Derecho europeo sobre la actividad de limitación de la administración pública de Cataluña
  Data de la defensa del treball: 2014-05-30
  Paraules clau: Directiva de Serveis, Activitat de limitació de l'Administració Pública de Catalunya Services Directive, Limiting activity of Catalonia public administration Directiva de Servicios, Actividad de limitación de la Administración Pública de Cataluña
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Influència del Dret europeu sobre l'activitat de limitació de l'administració pública de Catalunya
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Administració pública-Catalunya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar