Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Gestió activa i gestió passiva. Construcció d'una cartera de renda variable a partir de l'ànalisi fonamental

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2106
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2106
 • Autors:

  Saumell Llurba, Eduard
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-08-28
  Resum: En el present treball s’aprofundeix en dos tipus de gestió de carteres: la gestió passiva i la gestió activa. L’objectiu principal és el de crear una cartera formada íntegrament per títols de renda variable seleccionats a partir de l’anàlisi fonamental. Aquesta cartera està creada amb la intenció que a llarg termini ofereixi un rendiment superior al de l’índex de referència IBEX 35, la qual cosa mostraria la ineficiència del mercat. En un primer bloc teòric s’exposen teories històriques les quals defensaven l’eficiència dels mercats financers, com la d’Eugene Fama. A partir d’aquí, es parla de teories posteriors que han donat arguments per revocar aquesta hipòtesi inicial. A continuació, es tracta la gestió passiva i la varietat d’índexs disponibles en els quals invertir, fent especial incidència en l’IBEX 35. Es mencionen també diversos vehicles d’inversió a través dels quals es pot invertir en un índex. Per acabar aquest bloc, es destina un apartat al tipus de gestió antagònic a la gestió passiva: la gestió activa. En aquest, s’explica primerament en què consisteix l’anàlisi fonamental, tant en la seva vessant qualitativa com quantitativa, on s’incideix en diversos ratis borsaris. Finalment, es fa una síntesi sobre els conceptes elementals de l’anàlisi tècnic. En el bloc pràctic, s’apliquen les tècniques de l’anàlisi fonamental per tal de crear una cartera de renda variable formada per accions pertanyents a l’IBEX 35. En aquest, es duen a terme els diferents passos de creació de la cartera, començant amb la definició del perfil d’un hipotètic inversor, per posteriorment seleccionar els actius mitjançant ratis borsaris, l’estudi qualitatiu de les empreses i l’anàlisi del preu objectiu. S’acaba amb la liquidació de la cartera en un simulador de borsa virtual. This project presents two types of portfolio management: passive management and active management. The main objective is to create a portfolio formed entirely by securities selected from the fundamental analysis. This portfolio is created with the intention that in the long term it offers a higher yield compared to the IBEX 35 reference index, which would show the inefficiency of the market. In a first theoretical part, historical theories which defended the efficiency of the financial markets, like Eugene Fame’s are exposed. From here, later theories that have given arguments to revoke this initial hypothesis are presented. Next, passive management and the variety of available indices in which to invest are discussed, making special emphasis on the IBEX 35. Various investment vehicles which you can invest in an index are also mentioned. To finish this part, a section is assigned to the antagonistic type of management of the passive management: active management. In this, it is explained first of all what the fundamental analysis consists of, both in its qualitative and quantitative aspects, where various stock market ratios are presented. Finally, a synthesis about the elementary concepts of technical analysis is made. In the practical part, the techniques of fundamental analysis are applied to create a portfolio of equities formed by shares belonging to the IBEX 35. In this, the different steps of creation of the portfolio are carried out, starting with the definition of the profile of a hypothetical investor, to later selection of the assets through stock market ratios, the qualitative study of the companies and the analysis of the objective price. It ends with the liquidation of the portfolio in a virtual stock market simulator. En el presenta trabajo se profundiza en dos tipos de gestión de carteras: la gestión pasiva y la gestión activa. El objetivo principal es el de crear una cartera formada íntegramente por títulos de renta variable seleccionados a partir del análisis fundamental. Esta cartera está creada con la intención de que a largo plazo ofrezca un rendimiento superior al del índice de referencia IBEX 35, lo cual mostraría la ineficiencia del mercado. En un primer bloque teórico se exponen teorías históricas las cuales defendían la eficiencia de los mercados financieros, como la de Eugene Fama. A partir de aquí, se habla de teorías posteriores que han dado argumentos para revocar dicha hipótesis inicial. A continuación, se trata la gestión pasiva y la variedad de índices disponibles en los que invertir, incidiendo especialmente en el IBEX 35. Se mencionan también vehículos de inversión diversos a través de los cuales se puede invertir en un índice. Para terminar este bloque, se destina un apartado al tipo de gestión antagónico a la gestión pasiva: la gestión activa. En este, se explica primeramente en qué consiste el análisis fundamental, tanto en su vertiente cualitativa como cuantitativa, donde se incide en diversos ratios bursátiles. Finalmente, se hace una síntesis sobre los conceptos elementales del análisis técnico. En el bloque práctico, se aplican las técnicas del análisis fundamental para crear una cartera de renta variable formada por acciones pertenecientes al IBEX 35. En este, se llevan a cabo los distintos pasos de creación de la cartera, empezando por la definición del perfil de un hipotético inversor, para posteriormente seleccionar los activos mediante ratios bursátiles, el estudio cualitativo de las empresas y el análisis del precio objetivo. Se acaba con la liquidación de la cartera en un simulador de bolsa virtual. Palabras clave: No consta
  Matèria: Gestió de cartera
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Saumell Llurba, Eduard
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Gestió activa i gestió passiva. Construcció d'una cartera de renda variable a partir de l'ànalisi fonamental Active management and passive management. Portfolio construction of securities based on fundamental analysis Gestión activa y gestión pasiva. Construcción de una cartera de renta variable a partir del análisis fundamental No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-06-25
  Paraules clau: Gestió activa, gestió passiva, anàlisi fonamental Active management, passive management, fundamental analysis Gestión activa, gestión pasiva, análisis fundamental No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Gestió activa i gestió passiva. Construcció d'una cartera de renda variable a partir de l'ànalisi fonamental
  Director del projecte: Andreu Corbatón, Jordi
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Gestió de cartera
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar