Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Symptomatic drug therapy impact on Amyotrophic Lateral Sclerosis survival

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2121
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2121
 • Autors:

  Sáez Mas, Anabel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-09-26
  Resum: Antecedents: A causa de l’heterogeneïtat de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) en termes de manifestacions i trajectòries clíniques, els registres basats en la població són importants per mostrar un quadre clínic dels diferents fenotips i proporcionar informació útil sobre la incidència, prevalença i factors de risc. Actualment, la manca de coneixement sobre les bases moleculars de l'ELA és un obstacle per desenvolupar teràpies que modifiquin la malaltia, pel que la majoria de les estratègies per gestionar l’ELA se centren a millorar la simptomatologia dels pacients. No obstant això, la prescripció farmacològica per a la gestió dels símptomes de l'ELA es basa en les estratègies seguides per tractar els mateixos símptomes en altres malalties, de manera que el seu efecte sobre la supervivència del pacient d'ELA en concret continua sent desconegut. Materials i mètodes: S'ha utilitzat el registre suec de malalties de neurona motora (MNM) per fer una anàlisi de supervivència mitjançant una regressió de Cox de risc proporcional per avaluar l'impacte dels diferents medicaments simptomàtics presos per pacients d’ELA i proporcionar una descripció epidemiològica de pacients suecs amb MNM. Resultats i discussió: Els trets epidemiològics dels pacients suecs coincideixen amb la majoria dels estudis europeus. La recopilació de dades al registre té diverses deficiències, principalment en el registre dels tractaments, de manera que els resultats de les anàlisis no són prou concloents. No obstant això, la nostra revisió basada en estudis recents relacionats amb antibiòtics, microbiota intestinal i ELA assenyala que la prescripció d’antibiòtics pot impactar en la supervivència d’ELA mitjançant la modificació de la composició de la microbiota. Conclusions: Cal millorar la qualitat del registre suec de MNM per permetre futures investigacions. La prescripció d’antibiòtics que afecten negativament la població de bacteris productors de butirat pot estar relacionada amb una menor esperança de vida de pacients amb ELA. Background: Due to the heterogeneity of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in terms of clinical manifestations and trajectories, population-based registries are important to display a picture of the different clinical phenotypes and provide useful information of incidence, prevalence, and risk factors. Currently, the lack of knowledge about the molecular bases of ALS is an obstacle to develop disease-modifying therapies, so most of the management strategies of ALS are focused on improving the symptomatology of patients. Nonetheless, drug prescription for management of ALS symptoms is based on strategies followed to treat the same symptoms in other diseases, so their effect on ALS patient’s survival specifically remains unknown. Materials and methods: Swedish Motor Neuron Disease (MND) Quality Registry has been used to perform a survival analysis using a Cox proportional hazard regression to evaluate the impact of the different symptomatic medications prescribed to ALS patients, and to provide an epidemiological description of Swedish MND patients. Results and discussion: Epidemiology traits of Swedish MND patients agree with most of European studies, except for sex prevalence, which is almost for both sexes in Sweden whereas to the rest of Europe is clearly higher in men. Data collection in the registry has several deficiencies, mainly in the register of treatments, so the results of analysis are not conclusive enough. However, our performed review of recent studies related with antibiotics, gut microbiota, and ALS points out that antibiotic prescription may have an impact on ALS survival through modification of microbiota population. Conclusions: Quality of the Swedish MND registry should be improved to aid future research. Prescription of antibiotics that impact negatively on butyrate-producer bacteria may be related with a worse survival of ALS patients. Antecedentes: Debido a la heterogeneidad de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en términos de manifestaciones y trayectorias clínicas, los registros basados en la población son importantes para mostrar un cuadro clínico de los diferentes fenotipos y proporcionar información útil sobre incidencia, prevalencia y factores de riesgo. Actualmente, la falta de conocimiento sobre las bases moleculares de la ELA es un obstáculo para desarrollar terapias que modifiquen la enfermedad, por lo que las estrategias para gestionar la ELA se centran en mejorar la sintomatología de los pacientes. Sin embargo, dicha prescripción se basa en estrategias seguidas para tratar los mismos síntomas en otras enfermedades, por lo que su efecto sobre la supervivencia de pacientes con ELA en concreto sigue siendo desconocido. Materiales y métodos: Se ha utilizado el registro sueco de enfermedades de neurona motora (ENM) para hacer un análisis de supervivencia mediante una regresión Cox de riesgo proporcional para evaluar el impacto de diferentes fármacos sintomáticos tomados por pacientes de ELA y proporcionar una descripción epidemiológica de pacientes suecos con ENM. Resultados y discusión: Los rasgos epidemiológicos de los pacientes suecos coinciden con la mayoría de los estudios europeos. La recopilación de datos en el registro tiene varias deficiencias, principalmente respecto al registro de tratamientos, por lo que los resultados de los análisis no son suficientemente concluyentes. Sin embargo, nuestra revisión basada en estudios recientes que relacionan antibióticos, microbiota intestinal y ELA señala que la prescripción de antibióticos podría influir en la supervivencia de pacientes con ELA mediante la modificación de la composición de su microbiota. Conclusiones: La calidad del registro sueco de ENM debe mejorar para permitir futuras investigaciones. La prescripción de antibióticos que afectan negativamente a la población de bacterias productoras de butirato podría estar relacionada con una disminución de la esperanza de vida de pacientes con ELA.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Codirector del treball: Longinetti, Elisa; Fang, Fang
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Sáez Mas, Anabel
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Impacte de la teràpia farmacològica sintomàtica en la supervivència de l'Esclerosi Lateral amiotròfica Symptomatic drug therapy impact on Amyotrophic Lateral Sclerosis survival Impacto de la terapia farmacológica sintomática en la supervivencia de Esclerosis Lateral Amiotrófica
  Data de la defensa del treball: 2019-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: esclerosi lateral amiotròfica, antibiòtics, registre suec de malalties de neurona motora amyotrophic lateral sclerosis, antibiotics, swedish motor neuron disease registry esclerosis lateral amiotrófica, antibioticos, registro sueco de enfermedades de neurona motora
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Symptomatic drug therapy impact on Amyotrophic Lateral Sclerosis survival
  Director del projecte: García Sánchez, Dania
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar