Treballs Fi de Grau> Geografia

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CARACTERITZACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PAISAJE PERIURBANO DESDE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2141
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2141
 • Autors:

  Boujbah, Touria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-01
  Resum: Molts dels estudis que valoren el paisatge apliquen una sèrie d'indicadors al conjunt del territori sense tenir en compte el punt des d'on l'usuari accedeix a aquest. Aquest treball considera les vies de comunicació com un recurs a través del qual les persones entren en contacte amb el paisatge. Tant la selecció de la via (autopista, carretera o camí) com el mitjà de transport (a peu, cotxe, autobús o tren) influeixen en la imatge que es crea d'aquest territori i configuren la seva identitat. L'objectiu d'aquest treball és dissenyar una proposta metodològica per caracteritzar i avaluar el paisatge observat a partir de diferents modalitats de vies i de transport entre dos nuclis de població de Tarragona. La consideració de múltiples trajectes i modalitats de transport permeten identificar els paisatges de transició urbana-rural. La contribució d'aquest estudi es basa en la combinació de diferents metodologies de treball. D'una banda, s'utilitzen els Sistemes d'informació geogràfica per a fer una primera caracterització del paisatge i determinar la visibilitat des de les vies. De l'altra, mitjançant fotografies, s'avalua la qualitat percebuda del paisatge. Com a resultat s'obté una metodologia útil i aplicable en altres contextos territorials. Landscape studies frequently apply a group of indicators to the entire territory without taking into account the point from which the user has access to it. This study considers the communication channels as a resource through which the population comes into contact with the landscape. Both, the selection of the road (national highway, local road and railways) and transport (on foot, by car and train) influence the perceived image of the territory and configure its identity. The objective of this work is to design a methodological proposal to characterize and evaluate the landscape observed from different modalities of roads and transport between two population centres of Tarragona. The consideration of multiple routes and modalities of transport have allowed the identification of landscapes of urban-rural transition. The contribution of this study is based on the combination of different work methodologies. On the one hand, geographic information systems are used to make a first characterization of the landscape and determine the visibility from the itineraries. On the other, the perceived quality of the landscape is evaluated by mean of photographs. As a result, a useful methodology is obtained and, in addition, it is possible to apply it in other territorial contexts. Muchos de los estudios que valoran el paisaje aplican una serie de indicadores al conjunto del territorio sin tener en cuenta el punto desde donde el usuario accede al mismo. Este trabajo considera las vías de comunicación como un recurso a través del cual las personas entran en contacto con el paisaje. Tanto la selección de la vía (autopista, carretera o camino) como el medio de transporte (a pie, coche, autobús o tren) influyen en la imagen que se crea de ese territorio y configuran su identidad. El objetivo de este trabajo es diseñar una propuesta metodológica para caracterizar y evaluar el paisaje observado a partir de diferentes modalidades de vías y de transporte entre dos núcleos de población de Tarragona. La consideración de múltiples trayectos y modalidades de transporte permiten identificar los paisajes de transición urbana-rural. La contribución de este estudio se basa en la combinación de diferentes metodologías de trabajo. Por un lado, se utilizan los Sistemas de información geográfica para realizar una primera caracterización del paisaje y determinar la visibilidad desde las vías. Por otro, mediante fotografías, se evalúa la calidad percibida del paisaje. Como resultado se obtiene una metodología útil y aplicable en otros contextos territoriales.
  Matèria: Geografia
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Geografia Geography Geografía
  Departament: Geografia
  Estudiant: Boujbah, Touria
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: PROPOSTA METODOLÒGICA PER A LA CARACTERITZACIÓ I VALORITZACIÓ DEL PAISATGE PERIURBÀ DES DE DIFERENTS VIES DE COMUNICACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE CHARACTERIZATION AND VALORIZATION OF THE PERIURBAN LANDSCAPE OF DIFFERENT ROADS OF COMMUNICATION AND MEANS OF TRANSPORT PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CARACTERITZACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PAISAJE PERIURBANO DESDE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE
  Data de la defensa del treball: 2018-06-20
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Paisatge periurbà. Infrastructures lineals, LIDAR peri-urban landscape, linear infrastructures, LIDAR paisaje periurbano, infraestructuras lineales, LIDAR
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CARACTERITZACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PAISAJE PERIURBANO DESDE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE
  Director del projecte: Pérez Albert, Maria Yolanda
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar