Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Profiling the chromatome to scout for chromatin-associated metabolic vulnerabilities in triple negative breast cancer

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2157
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2157
 • Autors:

  García López, Laura del Carmen
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-03
  Resum: El tractament del càncer de mama continua sent un repte de salut mundial, a causa de l'alta heterogeneïtat intrínseca de la malaltia. Hi ha quatre tipus fonamentals de càncer de mama, que es caracteritzen per l'expressió de ER, PrR i/o HER2, o per l'absència de tots aquests tres receptors (càncer de mama triple negatiu). El triple negatiu és el més agressiu perquè fins ara no s'ha trobat cap teràpia dirigida, fet que limita el tractament a agents quimioterapèutics no selectius i agressius, i redueix fortament la probabilitat de supervivència del pacient. En aquest projecte, volem estudiar el paper del metabolisme del càncer en el càncer de mama triple negatiu amb l'objectiu final d'identificar una teràpia dirigida a aquesta necessitat mèdica no satisfeta. L'objectiu del nostre equip és estudiar el paper del metabolisme del càncer en la regulació epigenètica i transcripcional. Durant els últims anys s'ha fet evident que certs enzims metabòlics es localitzen a la cromatina malgrat la seva localització i funció citoplasmàtica canònica. El nostre objectiu és estudiar el paper dels enzims metabòlics específicament reclutats a la cromatina en cèl·lules canceroses de mama, per entendre la seva contribució a la progressió del tumor. Per a això, hem establert un protocol de purificació de cromatina MScoupled, que ens permet investigar el cromatoma de línies cel·lulars seleccionades de càncer de mama recapitulant els diferents fenotips de càncer de mama. En estudiar el cromatoma d'aquestes línies cel·lulars, seleccionarem enzims específicament reclutats per a la cromatina en càncer de mama triple negatiu, i investigarem quina és la seva funció allà. La identificació d'un enzim/via metabòlica la localització de la cromatina es requereix selectivament en el càncer de mama triple negatiu podria obrir noves possibilitats per al tractament amb èxit d'aquest tumor agressiu. The treatment of breast cancer is still a worldwide health challenge, due to the high intrinsic heterogeneity of the disease. There are four fundamental types of breast cancer, which are characterized by the expression of ER, PrR and/or HER2, or by the absence of all those three receptors (triple negative breast cancer). The triple negative is the most aggressive one because no targeted therapy has been found until now, fact that limits the treatment to non-selective and aggressive chemotherapeutic agents, and strongly reduces the probability of patient survival. In this project, we want to study the role of cancer metabolism in triple negative breast cancer with the final aim to identify a targeted therapy for this unmet medical need. The focus of our team is to study the role of cancer metabolism in epigenetic and transcriptional regulation. It has become evident during the last years that certain metabolic enzymes localize on chromatin despite their canonical cytoplasmic localization and function. We aim to study the role of metabolic enzymes specifically recruited on chromatin in breast cancer cells, to understand their contribution to tumour progression. For this, we set up a protocol for chromatin purification MScoupled, which allows us to investigate the chromatome of selected breast cancer cell lines recapitulating the different breast cancer phenotypes. By studying the chromatome of those cell lines, we will select enzymes specifically recruited to chromatin in triple negative breast cancer, and investigate what is their function there. The identification of a metabolic enzyme/pathway whose chromatin localization is selectively required in triple negative breast cancer could open up new possibilities for the successful treatment of this aggressive tumour. El tratamiento del cáncer de mama sigue siendo un problema de salud a nivel mundial, la elevada e intrínseca heterogeneidad que presenta la enfermedad. Hay cuatro tipos fundamentales de cáncer de mama, caracterizados por la expresión de ER, PrR y/o HER2, o por la ausencia de estos tres receptores (cáncer de mama triple negativo). El triple negativo es el más agresivo, puesto que hasta el momento no se ha encontrado una terapia dirigida y efectiva. Este hecho implica que los pacientes reciben agentes quimioterapéuticos no selectivos pero agresivos como único tratamiento, lo que reduce considerablemente la probabilidad de supervivencia. En este proyecto, queremos estudiar el papel del metabolismo del cáncer en el cáncer de mama triple negativo con el objetivo final de identificar una terapia dirigida a esta necesidad médica. Nuestro grupo se enfoca en estudiar el papel del metabolismo del cáncer en la regulación epigenética y transcripcional. Durante los últimos años, se ha demostrado que hay ciertas enzimas metabólicas localizadas en la cromatina, a pesar de su original localización y función citoplasmática canónica. Nuestro objetivo es estudiar el papel de las enzimas metabólicas asociadas a la cromatina en células de cáncer de mama, para llegar a comprender su contribución a la progresión del tumor. Para esto, establecimos un protocolo de purificación de la cromatina acoplado a MS, con el fin de investigar el cromatoma de varias líneas celulares de cáncer de mama específicamente seleccionadas para representar los diferentes fenotipos conocidos. Después de analizar el cromatoma de esas líneas celulares, seleccionaremos aquellas enzimas identificadas en la cromatina del cáncer de mama triple negativo e investigaremos cuál es su función. La identificación de una enzima/vía metabólica, cuya localización sobre la cromatina es requerida por el cáncer de mama triple negativo de forma selectiva, podría abrir nuevas posibilidades para el tratamiento dirigido de este tumor.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Codirector del treball: Sdelci, Sara
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: García López, Laura del Carmen
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Perfil del cromatoma per identificar las vulnerabilitats metabòliques associades a la cromatina en el càncer de mama triple negatiu Profiling the chromatome to scout for chromatin-associated metabolic vulnerabilities in triple negative breast cancer Perfil del cromatoma para identificar las vulnerabilidades metabólicas asociadas a la cromatina en el cáncer de mama triple negativo
  Data de la defensa del treball: 2019-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: càncer de mama, cromatina, enzims metabòlics breast cancer, chromatin, metabolic enzymes cáncer de mama, cromatina, enzimas metabólicas
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Profiling the chromatome to scout for chromatin-associated metabolic vulnerabilities in triple negative breast cancer
  Director del projecte: Portillo Guisado, María del Carmen
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar