Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Estudio de marcadores inmunotrombóticos para el diagnóstico de infección protésica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2161
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2161
 • Autors:

  Enrique Benedito, María Teresa
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-03
  Resum: La infecció bacteriana activa la coagulació a través de la inmuntrombosis. Els neutròfils constitueixen la primera línia de defensa davant la infecció bacteriana, però es desconeix el seu mecanisme d'acció en les infeccions protèsiques (IP). Un possible mecanisme seria l'alliberament de neutrophil extracel·lular traps (NETs), xarxes extracel·lulars de DNA, histones i proteïnes dels grànuls, que són alliberades pels neutròfils. Els NETs són altament protrombòtics i ha evidència de la seva presència en el biofilm bacterià de les IPs. El nostre objectiu és explorar la utilitat de marcadors trombòtics, NETs, IL-6, alfa-defensina i el test de generació de trombina (TGT), per al diagnòstic i / o pronòstic d'IP, ja que actualment no hi ha proves diagnòstiques amb sensibilitat / especificitat del 100%. Bacterial infection activates coagulation through immunombosis. Neutrophils are the first line of defense against bacterial infection, but their mechanism of action in prosthetic infections (PI) is unknown. One possible mechanism would be the release of neutrophil extracellular traps (NETs), extracellular DNA networks, histones and granule proteins, which are released by neutrophils. The NETs are highly prothrombotic and there is evidence of their presence in the bacterial biofilm of the IPs. Our aim is to explore the usefulness of thrombotic markers, NETs, IL-6, alpha-defensin and the thrombin generation test (TGT), for the diagnosis and / or prognosis of IP, since currently there are no diagnostic tests with sensitivity / 100% specificity. La infección bacteriana activa la coagulación a través de la inmuntrombosis. Los neutrófilos constituyen la primera línea de defensa ante la infección bacteriana, pero se desconoce su mecanismo de acción en las infecciones protésicas (IP). Un posible mecanismo sería la liberación de neutrophil extracelular traps (NETs), redes extracelulares de DNA, histonas y proteínas de los gránulos, que son liberadas por los neutrófilos. Los NETs son altamente protrombóticos y existe evidencia de su presencia en el biofilm bacteriano de las IPs. Nuestro objetivo es explorar la utilidad de marcadores trombóticos, NETs, IL-6, alfa-defensina y el test de generación de trombina (TGT), para el diagnóstico y/o pronóstico de IP, puesto que actualmente no existen pruebas diagnósticas con sensibilidad/especificidad del 100%.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Medina Badenes, Pilar
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Enrique Benedito, María Teresa
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Estudio de marcadores inmunotrombótics para el diagnóstico de infección protésica Study of immunotrombotic markers for the diagnosis of prosthetic infection Estudio de marcadores inmunotrombóticos para el diagnóstico de infección protésica
  Data de la defensa del treball: 2019-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: diagnòstic, infecció, protèsica prosthetic, infection, diagnosis diagnóstico, infección, protésica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Estudio de marcadores inmunotrombóticos para el diagnóstico de infección protésica
  Director del projecte: Beltrán Casellas, Gemma
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar