Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Influencia de la combinación de SNPs sobre dislipidemias y parámetros lipídicos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2166
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2166
 • Autors:

  Cerezuela Filgueras, Nerea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-03
  Resum: Les malalties cardiovasculars suposen un dels majors problemes als països desenvolupats. L'augment dels lípids circulants suposa un dels principals factors de risc per patir aquest tipus de malalties. El control genètic de les dislipidèmies implica la participació d'una o poques mutacions causals en algun dels gens clau per al metabolisme lipídic (a les dislipidèmies primàries), o bé, la participació d'un conjunt de variacions genètiques en diferents punts del genoma implicats en la regulació dels lípids circulants juntament amb factors ambientals (a les dislipidèmies secundàries). S'ha seleccionat una població de 480 individus que inclou tant individus sans com pacients amb risc cardiovascular elevat, dels quals es disposa d'un perfil lipídic detallat. S'han seleccionat 45 SNP localitzats en 25 gens involucrats en el metabolisme lipídic, factors d'inflamació i en la patogènia de l'arteriosclerosi. S'han seleccionat amb la finalitat de trobar aquells SNPs associats a les principals dislipidèmies i als lípids circulants, i que puguin suposar bons marcadors per predir el risc a patir desordres lipídics i per tant més risc de patir malalties relacionades. S'ha pogut trobar relació entre determinats SNPs i les dislipidèmies més freqüents: 4 SNPs relacionats amb la hipercolesterolèmia aïllada; 2 SNPs relacionats amb la hipertrigliceridèmia aïllada; 4 SNPs relacionats amb la hiperlipidèmia combinada; i 1 amb la dislipidèmia aterogènica. Hem trobat que els SNPs rs2948080 (en el gen KAT2B), rs540796 i rs562556 (en PCSK9), rs1042034 (en APOB), rs3135506 i rs9 en 4n el nombre de partícules LDL circulants. També s'ha pogut observar com hi ha un efecte dosi dependent segons el nombre d'al·lels dels SNP relacionats amb el cLDL que presenten els subjectes. Cardiovascular diseases are one of the biggest problems in developed countries. The increase of circulating lipids is one of the main risk factors for this type of disease. The genetic control of dyslipidemias involves the participation of one or a few causal mutations in some of the key genes for lipid metabolism (in primary dyslipidemias), or the participation of a set of genetic variations in different points of the genome involved in the regulation of circulating lipids together with environmental factors (in secondary dyslipidemias). A population of 480 individuals has been selected. It includes healthy individuals and patients with high cardiovascular risk. In both cases a detailed lipid profile is available. We have selected 45 SNPs located in 25 genes involved in lipid metabolism, inflammatory factors and in the pathogenesis of atherosclerosis. They have been selected in order to find those SNPs associated with the main dyslipidemias and circulating lipids, and which may be good markers for predicting the risk of suffering from lipid disorders and therefore a higher risk of suffering from related diseases. It has been possible to find a relationship between certain SNPs and the most frequent dyslipidemias: 4 SNPs related to isolated hypercholesterolemia; 2 SNPs related to isolated hypertriglyceridemia; 4 SNPs related to combined hyperlipidemia; and 1 with atherogenic dyslipidemia. We have found that the SNPs rs2948080 (in the KAT2B gene), rs540796 and rs562556 (in PCSK9), rs1042034 (in APOB), rs3135506 and rs964184 (in APOA5) and rs4520 (in APOC3) are significantly associated with the concentration of LDL cholesterol and with the number of circulating LDL particles. It has also been observed a dose-dependent effect between the number of alleles of the SNPs studied and the LDL cholesterol concentration. Las enfermedades cardiovasculares suponen uno de los mayores problemas en los países desarrollados. El aumento de los lípidos circulantes supone uno de los principales factores de riesgo para padecer este tipo de enfermedades. El control genético de las dislipidemias implica la participación de una o pocas mutaciones causales en alguno de los genes clave para el metabolismo lipídico (en las dislipidemias primarias), o bien, la participación de un conjunto de variaciones genéticas en distintos puntos del genoma implicados en la regulación de los lípidos circulantes junto con factores ambientales (en las dislipidemias secundarias). Se ha seleccionado una población de 480 individuos que incluye tanto individuos sanos como pacientes con elevado riesgo cardiovascular, de los que se dispone de un perfil lipídico detallado. Se han seleccionado 45 SNPs localizados en 25 genes involucrados en el metabolismo lipídico, factores de inflamación y en la patogenia de la arteriosclerosis. Se han seleccionado con la finalidad de encontrar aquellos SNPs asociados a las principales dislipidemias y a los lípidos circulantes, y que puedan suponer buenos marcadores para predecir el riesgo a sufrir desordenes lipídicos y por consiguiente mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas. Se ha podido encontrar relación entre determinados SNPs y las dislipidemias más frecuentes: 4 SNPs relacionados con la hipercolesterolemia aislada; 2 SNPs relacionados con la hipertrigliceridemia aislada; 4 SNPs relacionados con la hiperlipidemia combinada; y 1 con la dislipidemia aterogénica. Hemos encontrado que los SNPs rs2948080 (en el gen KAT2B), rs540796 y rs562556 (en PCSK9), rs1042034 (en APOB), rs3135506 y rs964184 (en APOA5) y rs4520 (en APOC3) se asocian significativamente a la concentración de cLDL y con el número de partículas LDL circulantes. También se ha podido observar como hay un efecto dosis-dependiente según el número de alelos de los SNPs relacionados con el cLDL que presentan los sujetos.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Cerezuela Filgueras, Nerea
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Influència de la combinació de SNPs sobre dislipidèmies i paràmetres lipídics Influence of the combination of SNPs on dyslipidemias and lipid parameters Influencia de la combinación de SNPs sobre dislipidemias y parámetros lipídicos
  Data de la defensa del treball: 2019-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: riesgo cardiovascular, SNP, genetic risk score cardiovascular risk, SNP, genetic risk score risc cardiovascular, SNP, genetic risk score
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Influencia de la combinación de SNPs sobre dislipidemias y parámetros lipídicos
  Director del projecte: Paredes Aguilar, Katihuska Viviana; Guardiola Guionnet, Montserrat
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar